meny

Förhandssamråd enligt brottsdatalagen

Här kan du läsa mer om förhandssamråd enligt den nya brottsdatalagen. Observera att informationen inte gäller förhandssamråd enligt dataskyddsförordningen.

Myndigheter och andra aktörer som omfattas av brottsdatalagen
Förhandssamråd enligt dataskyddsförordningen

När ska ni begära förhandssamråd?

Enligt brottsdatalagen ska den personuppgiftsansvarige inför varje ny typ av behandling eller betydande förändringar i pågående behandling genomföra en konsekvensbedömning om behandlingen kan antas medföra särskild risk för intrång i den registrerades personliga integritet.

Den personuppgiftsansvarige ska begära förhandssamråd hos Integritetsskyddsmyndigheten när konsekvensbedömningen visar att:

  • det finns särskild risk för intrång i registrerades personliga integritet eller,
  • typen av behandling innebär särskild risk för intrång

Vid bedömningen av om typen av behandling innebär sådan risk för intrång i registrerades personliga integritet att förhandssamråd ska äga rum ska ny teknik, nya rutiner eller nya förfaranden särskilt beaktas.

Begäran ska göras i god tid innan behandlingen påbörjas eller betydande förändringar genomförs.

Hur ska en begäran om förhandssamråd skickas in?

En förutsättning för att kunna begära ett förhandssamråd är att konsekvensbedömningen är genomförd och att den är dokumenterad. Konsekvensbedömningen ska bifogas till er begäran.

Integritetsskyddsmyndigheten behöver också uppgifter om den personuppgiftsansvarige och uppgifter om kontaktperson.

Begäran om förhandssamråd ska skickas som fysiskt brev till Integritetsskyddsmyndigheten. Ni ska alltså inte skicka anmälan via e-post. Om ni anser att det behövs kan ni skicka begäran som rekommenderat brev.

Adressera kuvertet:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Integritetsskyddsmyndighetens handläggning

Senast sex veckor efter att begäran om förhandssamråd enligt brottsdatalagen mottagits av Integritetsskyddsmyndigheten, kommer vi att lämna vår bedömning av den planerade behandlingen. Om det finns särskilda skäl får tiden förlängas med en månad.

Om det finns särskilda skäl till en förlängning kommer vi att informera om detta och orsakerna till den inom en månad efter att begäran om förhandssamråd mottagits av Integritetsskyddsmyndigheten.

Om ni har frågor

Om ni har frågor kan ni kontakta oss via mejl på imy@imy.se eller via telefon på 08-657 61 00. Våra telefontider är kl. 9.00–11.00 måndag, tisdag, torsdag och fredag och kl. 9.30–11.30 på onsdagar. Avvikande tider kan förekomma.