meny

Ansök om kreditupplysningstillstånd

För att få bedriva kreditupplysningsverksamhet krävs normalt tillstånd från IMY. Vi ger tillstånd bara om verksamheten kan antas bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Bedömningen utgår från den planerade verksamhetens art och omfattning.

Kravet på sakkunnighet handlar om erfarenhet av kreditupplysningsverksamhet och kunskaper om aktuell lagstiftning. Vi har i vår praxis funnit att den person som ska ansvara för kreditupplysningsverksamheten bör ha juridisk eller ekonomisk utbildning på högskolenivå och erfarenhet av kreditupplysningsverksamhet för att verksamheten ska antas kunna bedrivas på ett sakkunnigt sätt.

Det finns ingen särskild ansökningsblankett, utan den som vill ansöka om tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet ska ge en beskrivning av den planerade verksamheten. Ansökan ska också innehålla uppgift om

  • sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer samt verksamhetens besöksadress
  • varifrån och hur uppgifter som ska läggas till grund för kreditupplysningar ska samlas in
  • till vem och hur kreditupplysningar ska lämnas ut
  • hur register ska förvaras och vilka principer som ska följas för gallring av uppgifter i register
  • hur den som är registrerad ska få del av de uppgifter som finns lagrade om honom eller henne
  • hur meddelande om innehållet i kreditupplysning ska lämnas till den som upplysningen rör samt
  • hur och när rättelse, komplettering eller radering av felaktig eller missvisande uppgift ska göras.

Den som vill ansöka om tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet kan kontakta oss på tel 08-657 61 00.