meny

Hur vi arbetar

Integritetsskyddsmyndigheten har ett omfattande uppdrag med stor bredd på uppgifterna. Våra uppgifter kan delas in i fyra övergripande områden:

  • Granska och kontrollera – vanligen genom tillsyn.
  • Ge tillstånd.
  • EU-samverkan.
  • Bevaka, följa och informera.

Här beskriver vi kortfattat hur vi arbetar inom respektive område.

Granskning och kontroll (tillsyn)

Tillsyn är en viktig del i Integritetsskyddsmyndighetens verksamhet. Med tillsyn menas att vi genom kontroller granskar om företag, myndigheter och andra organisationer följer reglerna i bland annat dataskyddsförordningen.

Integritetsskyddsmyndighetens granskning utgår från vår övergripande tillsynspolicy och en årlig tillsynsplan som anger de huvudsakliga granskningar som ska utföras under året. Därutöver inleder vi granskningar när vi bedömer att det är nödvändigt, exempelvis efter klagomål från enskilda, tips, uppslag i massmedia eller efter att ha tagit del av personuppgiftsincidenter som rapporteras in till myndigheten. Vi prioriterar främst områden där det finns särskilda risker, där känsliga personuppgifter behandlas eller nya företeelser. Efter dataskyddsreformen 2018 fokuserar vi också på områden där det behövs ny vägledning för hur bestämmelserna ska tolkas.

Det finns flera olika sätt vi kan granska ett företag eller en organisation på. De två vanligaste är inspektion och skrivbordstillsyn. Inspektion innebär att vi gör granskningen på plats hos tillsynsobjektet, det vill säga det företag eller den organisation som ska kontrolleras. Vid en skrivbordstillsyn skickas i stället ett antal frågor via brev till tillsynsobjektet. En tredje form av tillsyn görs genom att enkäter med frågor skickas till ett antal olika organisationer som har likartad verksamhet.

Frågor, klagomål och tips

Till oss kan du lämna klagomål eller tips. Har du frågor som rör hur dina personuppgifter hanteras? I första hand ska du vända dig till den som hanterar dina uppgifter. Här på vår webbplats finns också information för dig som privatperson.

Kontakta oss

Hur du lämnar ett klagomål eller tips

Ge tillstånd

Integritetsskyddsmyndigheten ger tillstånd för företag att bedriva verksamhet inom inkasso och kreditupplysning.

Gällande inkassotillstånd
Tillstånd för kreditupplysning

Sedan den 1 augusti 2018 utfärdar Integritetsskyddsmyndigheten också tillstånd för myndigheter och vissa företag som vill bedriva kamerabevakning. Alla former av kamerabevakning kräver inte tillstånd. Även om tillstånd inte krävs innebär kamerabevakning ofta att personuppgifter behandlas. Bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen måste därför alltid följas oavsett om man har tillstånd eller inte.

EU-samarbete och internationellt samarbete

Det pågår ett omfattande samarbete inom EU, Norden och internationellt inom dataskyddsområdet.

Inom EU pågår ett omfattande samarbete för att säkerställa att alla länder tolkar och tillämpar regelverken på samma sätt. Integritetsskyddsmyndighetens högsta chef, generaldirektören, ingår tillsammans med andra EU-länders högsta chefer i en Europeisk dataskyddsstyrelse. Styrelsen träffas regelbundet och fattar beslut i vissa ärenden och hur olika regler i dataskyddsregleringen ska tolkas.

Varje år träffas de nordiska dataskyddsmyndigheterna för att diskutera gemensamma utmaningar inom norden. Vid mötet i Köpenhamn 2018 undertecknades en gemensam överenskommelse om hur vi vill arbeta för att ta tillvara varandras kompetenser och erfarenheter.

Vi har också ett utvecklat samarbete internationellt. Vi deltar i olika möten, konferenser och träffar dataskyddsmyndigheter från stora delar av världen.

Bevaka, följa och informera

Vi har ett omfattande förebyggande och utåtriktat arbete där vi bevakar, följer och informerar. Vår webbplats är vår viktigaste kanal för att ge vägledning och sprida kunskap. Vi finns också på sociala medier som LinkedIn och Twitter. Viktigare nyheter meddelar vi i ett pressmeddelande.

Vi har en mängd kontakter och träffar ofta verksamheter för att diskutera frågor som rör dataskydd. Vi medverkar till exempel vid föreläsningar, håller utbildningar och anordnar eller medverkar vid konferenser och seminarier för att möta intressenter inom dataskyddsområdet. Vi träffar också verksamheter i formella förhandssamråd och samverkar med andra myndigheter.

En viktig del av vårt arbete är att ge vägledning och sprida kunskap. Det gör vi både till dem som behandlar personuppgifter i samhället, de personuppgiftsansvariga, och till dem vars uppgifter behandlas, de registrerade. Vi följer utvecklingen på dataskyddsområdet och tar fram rapporter och vägledningar på centrala områden.

En viktig del i vårt arbete är att medverka i lagstiftningsarbete. Om vi hittar brister uppmärksammar vi regeringen på behov av förändringar i lagstiftningen. När nya lagar och regler arbetas fram bevakar vi att den personliga integriteten skyddas på ett bra sätt. Varje år lämnar vi synpunkter på ett stort antal remisser. Vi granskar också utkast till författningar, lagrådsremisser och propositioner och sitter med som experter i utredningar och kommittéer. Vi utarbetar egna författningar med generella föreskrifter och ger ut allmänna råd med rekommendationer i olika frågor.

Integritetsskyddsmyndighetens remissvar
Integritetsskyddsmyndighetens föreskrifter