meny

Tillsyn

Tillsyn är en viktig del av vår verksamhet. Integritetsskyddsmyndigheten bedriver tillsyn för att säkerställa att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter och att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Det bästa integritetsskyddet för enskilda uppnås om Integritetsskyddsmyndigheten kan bidra till att myndigheter, företag och andra organisationer systematiskt arbetar med integritetsfrågorna i sina löpande verksamheter och där får stöd i att göra rätt. En viktig del av vår tillsyn handlar därför om att göra resultaten från tillsynen tillgängliga för många. Därmed kan tillsynen leda till att fler än den granskade får veta vad som krävs för att följa reglerna.

Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsarbete utgår från vår tillsynspolicy och en årlig tillsynsplan som anger vilka prioriterade områden (exempelvis nya företeelser eller branscher) som vi planerar att inrikta vår tillsyn mot. Tillsyn genomför vi normalt antingen på plats hos en organisation (inspektion) eller genom att skicka frågor som organisationen ska svara på skriftligen (skrivbordstillsyn). Om en inspektion ska genomföras får organisationen normalt information om detta i förväg.