meny

Varför utövar vi tillsyn?

Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsverksamhet syftar ytterst till att säkerställa att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas vid behandling av personuppgifter. En effektiv tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå ett tryggt informationssamhälle.

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka att dataskyddsreglerna tillämpas på ett riktigt sätt när personuppgifter behandlas. För att uppnå denna regelefterlevnad ger bestämmelserna i dataskyddsförordningen tillsynsmyndigheterna ett antal korrigerande befogenheter såsom varningar, reprimander, förelägganden och administrativa sanktionsavgifter.

Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsverksamhet ska också bidra till att skapa medvetenhet och lärande hos de verksamheter som behandlar personuppgifter. Dessutom ska vår tillsyn bidra till att säkerställa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU, så att den fria rörligheten av personuppgifter inom EU inte hindras.

Vår tillsyn av dataskyddsförordningens regler omfattar även kompletterande nationell rätt som finns i lagar, förordningar och föreskrifter. Vi utövar även tillsyn av reglerna i brottsdatalagen, inkassolagen, kamerabevakningslagen och kreditupplysningslagen.

Rättsinformation
Artikel 8 EU:s rättighetsstadga
Artikel 51-59 dataskyddsförordningen 
6 kap. 1 § dataskyddslagen
15 § kreditupplysningslagen
13 § inkassolagen
23 § kamerabevakningslagen
1-2a § § förordning (2007:975) med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten