meny

Sociala medier

Här publicerar vi våra inlägg på Linkedin och Twitter för att du som inte har konton där ska kunna ta del av informationen. De inlägg vi publicerar här är från 2020 och framåt. Vissa inlägg har justerats något för att de ska fungera bra på webbplatsen. Av utrymmesskäl visar vi inga bilder. I de fall Twitter-inläggen innehåller samma information som de ofta något längre inläggen på Linkedin, publicerar vi endast Linkedin-inlägget här.

Linkedin 2021-04-14

I vissa fall är verksamheter skyldiga att begära ett förhandssamråd med oss innan de sätter igång med en tänkt behandling av personuppgifter. Under 2020 tog vi emot 16 förhandssamråd. Flera av de förhandssamråd som vi hanterat under förra året har rört användning av kamerateknik och biometri.

Läs mer om konsekvensbedömningar och förhandssamråd 

Linkedin 2021-04-09 

FREDAGSFRÅGAN:
Behöver verksamheter alltid be om samtycke för att behandla personuppgifter?

1) Nej, i många fall är det inte en lämplig rättslig grund att stödja sig på.
X) Ja, från att GDPR kom ska vi alltid be om samtycke för all behandling av personuppgifter.
2) Det finns ingen rättslig grund som heter samtycke.

Rätt svar: 1, Nej.
En vanlig missuppfattning är att det alltid krävs samtycke för att få behandla någons personuppgifter, men ofta är det varken lämpligt eller ens möjligt att stödja sig på den registrerades samtycke. Överväg därför alltid först om ni kan stödja personuppgiftsbehandlingen på någon av de andra rättsliga grunderna.

Rättslig grund
Samtycke

Linkedin 2021-04-08 

Lästips! Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram en broschyr som kort beskriver dataskyddsförordningen och hur enskildas rättigheter har stärkts. Ladda ner, skriv ut, läs.
EDPB:s broschyr


Linkedin 2021-04-08

Under 2020 anmäldes drygt 4 550 personuppgiftsincidenter till oss, varav knappt 50 rörde brottsdatalagen. I genomsnitt tog vi under förra året emot 87 incidentanmälningar per vecka.

Här kan du läsa mer om personuppgiftsincidenter

Linkedin 2021-04-07

Delat GD Lena Schelins inlägg:

Kommissionen har lämnat förslag till ett ’grönt digitalt covid 19-pass’ för resenärer inom EU. Vi har i vårt arbete i Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, tillsammans med den europeiska datatillsynsmannen, EDPS, yttrat oss över kommissionens förslag. Bland annat pekar vi på vikten av att tydliggöra ändamålet, begränsa det till Covid-19-situationen och säkerställa att principerna om effektivitet, nödvändighet och proportionalitet genomsyrar förslaget.

Yttrande över kommissionens förslag i pdf (på engelska) 

Linkedin 2021-04-06

När du surfar på nätet lämnar du elektroniska spår - sidor du har besökt sparas i webbläsaren, textfiler - kakor - från webbplatser sparas på din dator och internetleverantören loggar din IP-adress. Att helt undvika att lämna spår är svårt. Men du kan surfa mer anonymt. Läs mer i vår vägledning. 
Så surfar du mer anonymt.

Linkedin 2021-04-01

Den 1 januari 2022 byter Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, namn till Dataskyddsintegritetsinspektionsstyrelsen (DSIIS). ”Namnet vi har i dag är för kort. Med vårt nya namn får vi tretton bokstäver till – klart värt det”, säger Inge Sanningsson, projektledare. Beslutet om namnbytet fattades i dag den 1 april. Det förberedande arbetet påbörjas omedelbart.

Vi passar på att önska glad påsk!

Linkedin 2021-03-31

När nya lagar och regler arbetas fram bevakar vi att den personliga integriteten beaktas på ett bra sätt. Varje år lämnar vi synpunkter på ett stort antal författningar, lagrådsremisser, propositioner och utredningar. Att bistå lagstiftaren är en viktig del av vårt arbete. Under förra året svarade vi på totalt 137 remisser, att jämföra med 99 remissvar under 2019.
Här hittar du våra remissvar på webben 

Linkedin 2021-03-30

Vad gäller egentligen för regler vid kamerabevakning? Gustav Linder, jurist på IMY, förklarar i ett inslag på SVT Uppsala.  

Linkedin 2021-03-29 (omdelat inlägg från IMY:s GD Lena Schelin)

Europaparlamentet har utvärderat dataskyddsförordningen efter två år.

EP pekar bland annat på behovet av en effektiv tillsyn när det gäller onlinemarknadsföring. EP föreslår en översyn av regleringen och att det införs begränsningar för när profilering får ske.

EP uppmanar

 • personuppgiftsansvariga att säkerställa de rättsliga grunderna för behandling
 • tillsynsmyndigheterna att snabba upp tillsynsprocesserna och öka användningen av korrigerande befogenheter för att verkställa förordningen
 • Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, att ta fram vägledningar i centrala frågor, särskilt riktade mot små och medelstora företag och för att fastställa tydliga kriterier för sanktionsavgifter
 • kommissionen att, i kölvattnet av Schrems II, ta fram kriterier för att fastställa om ett tredje land har en likvärdig skyddsnivå för personuppgifter, att publicera en sammanställning över aktuella adekvansbeslut och att intensifiera sitt arbete med standardavtalsklausuler.


Linkedin 2021-03-26

FREDAGSFRÅGAN
Gäller GDPR och kamerabevakningslagen även för kameraattrapper?

1) Ja. All utrustning som av allmänheten kan uppfattas som bevakningskameror måste följa reglerna i GDPR och kamerabevakningslagen.
X) Ja, men för attrapper behöver inte alla regler följas. Till exempel behöver man inte sätta upp en skylt att området är kamerabevakat om det är en attrapp som satts upp.
2) Nej.

 

Rätt svar: 2.

GDPR och kamerabevakningslagen gäller inte för kameraattrapper, men om du vill sätta upp en attrapp är det bra att rikta den så att grannar eller förbipasserade inte tror att de blir bevakade.

Privatpersoners kamerabevakning 

Linkedin 2021-03-26 

I veckan hölls ett digitalt möte i International Working Group on Data Protection in Technology där IMY deltog. Vid mötet presenterades bland annat två antagna arbetsdokument om dataportabilitet respektive digital marknadsföring.

Dokumentet om dataportabilitet redogör för vikten av en sådan rättighet för att ge enskilda möjlighet att råda över sina personuppgifter i en alltmer digitaliserad värld och ställer ytterligare frågor om hur rättigheten kan/bör utvecklas.

Dokumentet om digital marknadsföring beskriver det ekosystem som gäller kring riktad digital marknadsföring och profilering, de risker det innebär för rätten till dataskydd och ger rekommendationer till såväl lagstiftare, dataskyddsmyndigheter och företag om vad som krävs för att rätten till dataskydd ska upprätthållas.

Pressmeddelande
Dokumenten

Linkedin 2021-03-26 

FREDAGSFRÅGAN
Gäller GDPR och kamerabevakningslagen även för kameraattrapper?

1) Ja. All utrustning som av allmänheten kan uppfattas som bevakningskameror måste följa reglerna i GDPR och kamerabevakningslagen.
X) Ja, men för attrapper behöver inte alla regler följas. Till exempel behöver man inte sätta upp en skylt att området är kamerabevakat om det är en attrapp som satts upp.
2) Nej.

Rätt svar: 2.
GDPR och kamerabevakningslagen gäller inte för kameraattrapper, men om du vill sätta upp en attrapp är det bra att rikta den så att grannar eller förbipasserade inte tror att de blir bevakade.

Linkedin 2021-03-25 

Pst! I morgon går ansökningstiden ut för 5-7 juristtjänster och en tjänst som it-tekniker. Du kommer väl ihåg att söka? Vi har även ute ett jobb som informationssäkerhetsansvarig. Där är sista ansökningsdag den 30 april. 
Här kan du läsa mer om våra lediga jobb  Välkommen till oss!  


Linkedin 2021-03-25

Förra året tog vi emot 4 600 anmälningar om personuppgiftsincidenter, alltså incidenter som exempelvis har lett till att personuppgifter har blivit förstörda eller ändrade, gått förlorade eller kommit i orätta händer. Vi har publicerat flera rapporter där vi analyserar inkomna incidenter. 
Du hittar alla våra rapporter här   

Linkedin 2021-03-23

I dag håller Malin Fredholm, jurist hos oss, ett seminarium för inkassohandläggare som går certifieringsutbildning i branschorganisationen Svensk inkassos regi.

IMY har till uppgift att se till att inkassolagens bestämmelser och god inkassosed följs. Det gör vi genom att pröva ansökningar om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och genom att utöva tillsyn över dem som bedriver inkassoverksamhet. 
Här kan du läsa mer om inkasso  

Linkedin 2021-03-23

Nu har vi öppnat anmälan för vårens utbildningar! Vi erbjuder grundläggande utbildningar inom dataskyddsförordningen (GDPR) – en för offentlig sektor och en för privat sektor. Vi har även en helt ny fördjupningskurs i kamerabevakning. Utbildningarna kommer att gå som livesända webbinarier. 
Läs gärna mer och anmäl dig här! Välkommen!  

Linkedin 2021-03-22

Har du lång erfarenhet av att arbeta strategiskt med att utveckla och implementera rutiner för säker informationshantering? Då är du välkommen att söka jobbet som informationssäkerhetsansvarig på IMY! 
IMY, tidigare Datainspektionen, är en myndighet som utvecklats i takt med (och ofta ett steg före) omvärldens ökande krav. Bli en del av vår fina arbetsgemenskap och bidra med din kompetens för att värna den personliga integriteten!
Läs mer om tjänsten som informationssäkerhetsansvarig  Ansök senast 30 april!

Linkedin 2021-03-19

FREDAGSFRÅGAN:
Har du alltid rätt att få dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig raderade?

1) Ja självklart, det är min rättighet.
X) Nej, man kan inte bara radera uppgifter sådär.
2) Det är en rättighet enligt dataskyddsförordningen, men ibland kan du bli nekad.

Rätt svar: 

2, Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade om du begär det hos den personuppgiftsansvariga, men det finns några undantag när uppgifterna inte ska raderas.

Den som hanterar dina uppgifter kan neka dig radering

• om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet
• för att uppfylla en rättslig förpliktelse
• för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
• för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
• för arkivändamål av allmänt intresse eller av vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål
• av skäl som rör ett allmänt viktigt intresse på folkhälsoområdet.

Linkedin 2021-03-18

IMY kommer inom kort att lansera en ny webbplats och vi vill nu bjuda in våra användare till användartester på distans. Har du cirka 45 minuter att avvara och har möjlighet den 15 eller 16 april? Skriv till webbredaktor@imy.se för att anmäla ditt intresse eller få veta mer.

Du behöver inga särskilda kunskaper om vare sig webb eller vårt arbetsområde. Har du tidigare besökt vår webbplats 0 eller 1 000 gånger spelar heller ingen roll. Vi vill veta hur just du skulle använda, söka och navigera om du kom till vår nya webb och vad vi kan justera för att den ska bli ännu bättre. 

Linkedin 2021-03-17

Ett uttalat mål för oss är att delta i samtliga arbetsgrupper inom den Europeiska dataskyddsstyrelsen och ta en aktiv och drivande roll i styrelsearbetet. Under förra året har vi deltagit i ett 100-tal undergruppsmöten och 27 styrelsemöten. Vi är rapportör i fem vägledningar och ordförande i en arbetsgrupp som arbetar med riktlinjer för utfärdande av sanktionsavgifter.

Linkedin 2021-03-16

Vill du arbeta för att skydda personuppgifter så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer? Just nu söker vi 5-7 jurister och en it-tekniker. Är det du? Eller vet du vem som kan passa? Tipsa gärna! Sista ansökningsdag är den 26 mars för alla tjänster.
Läs gärna mer om tjänsterna    

Linkedin 2021-03-15

Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer för Virtual Voice Assistants (smarta högtalare och liknande funktionalitet i mobiler, datorer m.m.) är nu ute på publik konsultation. Välkommen med synpunkter!

Riktlinjer för Virtual Voice Assistants

Linkedin 2021-03-12

FREDAGSFRÅGAN:
Vems ansvar är det att en verksamhet följer dataskyddsförordningen?

1) Dataskyddsombudet så klart!
X) Det är verksamheten
2) Alla anställda har eget ansvar

Rätt svar: X, Det är den verksamhet som bestämmer för vilka ändamål de personuppgifter som samlas in ska behandlas och hur behandlingen ska gå till som har ansvaret. Alltså till exempel aktiebolaget, stiftelsen, föreningen eller myndigheten och som då är personuppgiftsansvarig.

Dataskyddsombudet (DSO) har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen. DSO har till uppdrag att vara ett stöd för verksamheten att följa dataskyddsförordningen genom att till exempel informera och utföra kontroller.

Linkedin 2021-03-10

Nu har vi beslutat om en ny tillsynspolicy och en plan för de tillsyner som ska genomföras under de kommande två åren. Ett övergripande fokus är att utreda klagomål från enskilda.   

IMY:s tillsynspolicy för de kommande två åren

Linkedin 2021-03-09

I den Integritetsskyddsrapport som vi tidigare i år lämnade över till regeringen flaggar vi för en ökad insamling av biometriska uppgifter, som exempelvis fingeravtryck, ansiktsform och röstavtryck. Den ökande användningen av biometriska uppgifter medför betydande integritetsrisker. En av de främsta riskerna handlar om att biometriska data (till skillnad från till exempel lösenord eller passerkort) inte kan bytas ut om uppgifterna skulle hamna i orätta händer. De biometriska uppgifterna är beständiga, vilket gör en integritetsförlust svår att reparera.

Linkedin 2021-03-08

Sociala medier, e-post och lagring av filer är exempel på molntjänster som många använder varje dag. Det är lätt att ladda upp informationen från en smartphone, surfplatta eller dator. Du får tips om vad du ska tänka på för att skydda din information i molnet i vår vägledning om informationssäkerhet och molntjänster.

Informationssäkerhet & molntjänster

Linkedin 2021-03-05

Dataskyddsombuden har en nyckelroll i arbetet med att höja integritets- och dataskyddet i personuppgiftsansvariga verksamheter. Förra året tog vi emot strax över 2 000 anmälningar om dataskyddsombud. Merparten var ändringsanmälningar, det vill säga att företag eller andra verksamheter utsett ett nytt dataskyddsombud eller anmälde nya kontaktuppgifter. 

Läs mer om dataskyddsombud

Linkedin 2021-03-04 

Vi rekryterar nu en it-tekniker! Arbetet är omväxlande och utåtriktat och innebär kontakter med hela vår organisation samt våra it-leverantörer. Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor och ett viktigt uppdrag som påverkar alla medborgare i vårt samhälle. Du ingår i myndighetens it-organisation som består av it-ansvarig, systemförvaltare, digital samordnare och myndighetens team för digital utveckling. Välkommen med din ansökan senast 26 mars!

Linkedin 2021-03-03  

Vi rekryterar nu 5-7 jurister till vår operativa verksamhet!
Arbetet är omväxlande och utåtriktat och innebär kontakter med andra myndigheter, näringsliv och media. Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor inom ett utmanande och aktuellt rättsområde som påverkar alla medborgare i vårt samhälle. Välkommen med din ansökan senast 26 mars!

Linkedin 2021-03-01  

Nu har vi lämnat in vårt budgetunderlag för åren 2022–2024 till regeringen. Dataskyddsarbetet i EU harmoniseras allt mer. Det är bra, men kräver ändrade arbetssätt. I budgetunderlaget beskriver vi vad vi anser att vi behöver för medel för att kunna klara helheten i vårt uppdrag.
Budgetunderlag 2022-2024  

Linkedin 2021-02-24

Regeringen har gett oss i uppdrag att löpande följa utvecklingen inom integritetsskydd och att vart fjärde år rapportera om den mest aktuella och betydelsefulla utvecklingen som påverkar den personliga integriteten. I januari lämnade vi över vår första sådana Integritetsskyddsrapport. Även om regeringen är primär mottagare av rapporten så kan även andra beslutsfattare och dataskyddsombud med flera som arbetar praktiskt med dataskydd, informations- eller cybersäkerhet ha behållning av olika delar i rapporten.
Läs mer om Integritetsskyddsrapporten 

Linkedin 2021-02-22  

Under förra året beslutade vi om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, framför allt riktade mot verksamheter som inte har följt dataskyddsförordningen, GDPR. Det framgår av vår årsredovisning som vi överlämnade till regeringen i dag. 

Under 2020 har vi tagit emot 4 600 anmälningar om personuppgiftsincidenter, 3 200 klagomål från enskilda och fattat beslut i över 1 000 ärenden om tillstånd till kamerabevakning. Genom en riktad insats har vi halverat handläggningstiden för tillstånd från 12 till 6 månader. 

"Jag är oerhört stolt över 2020 och att vi har lyckats upprätthålla vår verksamhet trots de utmaningar pandemin har medfört. Möjligheten att i hög utsträckning utnyttja digitala kanaler och att vi har haft kompetenta medarbetare som varit beredda att ställa om och utföra uppdraget på nya sätt har varit nycklar till framgången", säger Lena Schelin, generaldirektör för IMY. 

Läs gärna mer om årsredovisningen 2020

Linkedin 2021-02-16 

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Vänd dig direkt till företaget, myndigheten eller organisationen som behandlar dina uppgifter om du vill begära rättelse. Om de har en integritetspolicy kan du ofta läsa där hur du enklast gör.
Läs mer om rätten till rättelse

Linkedin 2021-02-12

I januari jobbade 96 procent av våra medarbetare hemifrån, rapporterade vi nyligen in till Arbetsgivarverket. Det känns bra att kunna bidra till hanteringen av pandemin, samtidigt som vi fortsätter att bedriva en effektiv verksamhet.
Läs gärna på www.imy.se/nyheter om våra senaste beslut 

Linkedin 2021-02-11

Vår granskning visar att Polismyndigheten har hanterat personuppgifter i strid med brottsdatalagen då den använt Clearview AI för ansiktsigenkänning.
IMY:s granskning av polisens ansiktsigenkänning

Linkedin 2021-02-11

Nu granskar vi kamerabevakningen på lagren hos två företag. Det som särskilt granskas är om kamerabevakningen används för att övervaka och arbetsleda personalen samt om bildmaterial spelas in. 
IMY granskar kamerabevakning på lager

Linkedin 2021-02-10

Vår stabschef och ställföreträdande generaldirektör, Karin Lönnheden, har skrivit ett debattinlägg på Altinget om vikten av att Sverige får en tydlig och konkret integritetsskyddspolitik.
Karin Lönnhedens debattartikel

Linkedin 2021-02-09

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att vända dig till verksamheter som behandlar dina personuppgifter och be att dina uppgifter raderas. Men hur ska man gå till väga? Vi har tagit fram en brevmall för att göra det lättare för dig att utöva dina rättigheter.
Brevmall som du kan använda när du vill utöva dina rättigheter

Linkedin 2021-02-02

Har du 12 minuter? Då kan du få en snabb genomgång av vår integritetsskyddsrapport, presenterad av vår stabschef Karin Lönnheden. Vår viktigaste rekommendation i rapporten är att Sveriges offensiva digitaliseringspolitik behöver kombineras med en tydlig integritetsskyddspolitik med konkreta mål och åtgärder. Sverige riskerar annars att bygga in sig i en storskalig insamling och användning av data som är oetisk, olaglig och på ett allvarligt sätt inskränker den personliga integriteten.

Här kan du se presentationen av integritetsskyddsrapporten (12 min) 

Linkedin 2021-01-29

Nu har vi godkänt bindande företagsbestämmelser för Elanders-koncernen. Syftet med bindande företagsbestämmelser är att underlätta för koncerner att föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU.
IMY godkänner bindande företagsbestämmelser


Linkedin 2021-01-28  

I dag, på Internationella dataskyddsdagen, inviger vi officiellt Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)! Gd Lena Schelin klipper bandet.

Linkedin 2021-01-28

Linkedin 2021-01-28

Idag lämnar vi över vår första integritetsskyddsrapport till regeringen, där vi redovisar hur teknikutvecklingen påverkar den personliga integriteten.
Vår viktigaste rekommendation är att Sveriges offensiva digitaliseringspolitik behöver kombineras med en tydlig integritetsskyddspolitik med konkreta mål och åtgärder. Sverige riskerar annars att bygga in sig i en storskalig insamling och användning av data som är oetisk, olaglig och på ett allvarligt sätt inskränker den personliga integriteten.
IMY lämnar över o

Linkedin 2021-01-28

Idag har vår generaldirektör skrivit ett debattinlägg på DN Debatt. Inlägget tar avstamp i den integritetsskyddsrapport som vi senare idag överlämnar till regeringen. Rapporten kommer att publiceras på vår webbplats under förmiddagen.

Linkedin 2021-01-22

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter hanteras av företag, myndigheter och andra verksamheter. I så fall ska du få tillgång till dem och information om hur de används. Läs mer om denna och andra rättigheter som du har enligt dataskyddsförordningen (GDPR) i IMY:s nya vägledning för privatpersoner.
Dina rättigheter

Linkedin 2021-01-20

Hej personuppgiftsansvariga! Ni kommer väl ihåg att ändra från Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) på webbplatsen, i blanketter, riktlinjer osv.? Våra gamla länkar ska fungera, men ändra gärna till vår nya webbadress www.imy.se. Fler frågor och svar finns på www.imy.se/imy

Linkedin 2021-01-19

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har publicerat en ny riktlinje om personuppgiftsincidenter som är ute för publik konsultation till den 2 mars. Välkommen med synpunkter!
Här hittar du riktlinjen  

Twitter 2021-01-15

Vårt mest lästa tweet under 2020? Utan tvekan det om vår tillsyn av Skolplattformen, som används av skolor i Stockholm stad. Tillsynen resulterade i en sanktionsavgift på 4 miljoner kronor.

Linkedin 2021-01-15

Privacy Shield, Schrems II och namnbyte. Här är våra fem mest lästa inlägg på Linkedin under 2020:

EU-domstolen underkänner Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA

EDPB:s rekommendationer med anledning av Schrems II-domen

Nu är vårt nya engelska namn klart

Vid årsskiftet byter vi namn

Sanktionsavgift mot Google för att företaget bryter mot GDPR

Linkedin 2021-01-12

Överföring av personuppgifter till Storbritannien efter Brexit är fortsatt möjligt tack vare ett temporärt avtal mellan UK och EU-kommissionen som tecknades i julas. Avtalet gäller till 30 juni 2021 och innebär att man kan fortsätta överföra uppgifter dit utan tillämpning av kapitel V-mekanismerna.
Läs mer på IMY:s webb 

Linkedin 2021-01-07

Efter närmare 50 år som Datainspektionen byter vi nu namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Namnbytet signalerar tydligare vårt primära uppdrag: att skydda den personliga integriteten.
Läs mer om Integritetsskyddsmyndigheten  

Linkedin 2021-01-04 

Vi håller på att uppdatera vår webbplats med anledning av namnbytet. Det kan därför vara störningar, exempelvis att det står både Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och Datainspektionen på vissa sidor. Under eftermiddagen beräknas webbplatsen fungera som vanligt igen. 

Linkedin 2021-01-01

God fortsättning! Nu heter Datainspektionen Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)! Nytt namn, samma viktiga uppdrag – att värna din personliga integritet.

Under våren lanserar vi vår nya webbplats, helt i IMY:s form och färg. Fram till dess använder vi vår befintliga webbplats som IMY-anpassas den 4 januari. Ny adress blir då www.imy.se

Att vi blir IMY märker du snart i all kommunikation med oss – i exempelvis mejl, dokument, på telefon, i sociala medier och, när den tiden kommer, om du besöker oss. 

Linkedin 2020-12-30 

Gott nytt år! Den 1 januari byter Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)!

Linkedin 2020-12-23 

Vad är egentligen en personuppgift? En video på en person är det, om hela personen eller personens ansikte syns tydligt. Men tänk på att även sådant som utmärkande klädsel, speciella kroppsrörelser eller särskild kroppskonstitution kan möjliggöra identifiering.
God jul!  

Linkedin 2020-12-21 

Att vi jobbar med integritet,
är det inte alla som vet.
Men den 1 januari 2021 händer något stort,
vi får nämligen ny logga i vår port!
Samma uppdrag som förr,
men ett nytt namn på vår dörr.
Datainspektionen blir ett minne blott,
namnet kändes ju alltid lite för kort...
Integritetsskyddsmyndigheten däremot känns stabilt och bra,
och precis sådär enkelt som ett namn ska va!
Så kom ihåg att ändra vårt namn på era hemsidor och infoblad,
då lovar vi att tomten kommer att bli jätteglad!
God jul önskar vi på Datainspektionen! (Snart Integritetsskyddsmyndigheten)

Linkedin 2020-12-18

Vi har undersökt vilken förmåga brottsbekämpande myndigheter har att upptäcka, hantera och dokumentera personuppgiftsincidenter. På det hela finns en bra beredskap, visar granskningen.
Läs mer om granskningen  

Linkedin 2020-12-16

Nu granskar vi den svenska delen av Schengens informationssystem, SIS II, ett it-system för utbyte av uppgifter om bland annat efterlysta personer mellan EU:s medlemsländer.
Läs om granskningen

Linkedin 2020-12-15

Nu utfärdar vi en sanktionsavgift på 300 000 kronor mot ett bostadsbolag som bedrivit olaglig kamerabevakning i ett flerbostadshus.
Läs om beslutet om sanktionsavgift 

Linkedin 2020-12-14

6 000 följare – tack! Och om du undrar: vi behåller det här kontot när vi blir Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) den 1 januari. Så stanna kvar här bara, så följer du med till IMY.
Läs gärna mer om vårt namnbyte 

Linkedin 2020-12-11

Ett universitet har hanterat känsliga personuppgifter om sexualliv och hälsa i bland annat en molntjänst, utan att skydda uppgifterna tillräckligt. Därför utfärdar vi en sanktionsavgift på 550 000 kronor mot universitetet.
Universitet brast i skyddet för känsliga personuppgifter

Linkedin 2020-12-11

”Det är viktigt ha kul på jobbet och skapa en öppen och lärande miljö. Då blir även effektivitet och resultat bättre”, säger David Törngren, som lämnar Justitiedepartementet för att på måndag 14 december börja som rättschef på Integritetsskyddsmyndigheten, (snart IMY). 
Varför valde du att börja hos oss?
”Jag har jobbat mycket med lagstiftning och internationella förhandlingar inom dataskyddsområdet och tycker att det ska bli spännande att byta perspektiv. Dessutom är Integritetsskyddsmyndigheten inne i en intressant fas där det händer mycket både på myndigheten och i samarbetet med de andra tillsynsmyndigheterna i EU.” 
Vilka utmaningar ser du? 
”Dataskyddsområdet är juridiskt komplext och utvecklas snabbt. Det gör det extra viktigt att ha rätt verktyg och arbetsmetoder när man ska göra rättsliga bedömningar.” 
Vad ser du mest fram emot med nya jobbet? 
”Integritetsskyddsmyndigheten är en omvittnat väldigt trevlig arbetsplats och jag har även sett hur mycket kompetens det finns på myndigheten. Jag ser fram emot att arbeta i den miljön.” 
Varmt välkommen till oss, David!

Linkedin 2020-12-10

Nu kör vi! I dag arrangerar vi en digital konferens om det senaste inom dataskydd. Vid datorerna: 700 dataskyddsombud (DSO). Ombudet har en viktig uppgift – att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. 
Läs gärna mer om DSO

Linkedin 2020-12-09

Om ni använder er av kamerabevakning måste ni sätta upp en eller flera skyltar som upplyser om att området är bevakat. Skylten ska innehålla den viktigaste informationen som ändamålet med kamerabevakningen, vem som är personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter och att de bevakade har rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Övrig information kan lämnas digitalt men måste också finnas tillgängligt icke-digitalt, det vill säga på platsen eller via ett telefonnummer. På våra sidor om kamerabevakning finns ett förslag på hur en skylt kan utformas.
Informera om kamerabevakning

Linkedin 2020-12-08

I dag deltar Integritetsskyddsmyndighetens GD Lena Schelin och EU-samordnare Elisabeth Jilderyd som talare på Forum för Dataskydds webbinarium med uppföljning av Schrems II-domen. Elisabeth Jilderyd ska berätta om hur EDPB samordnar de 101 klagomålen från NOYB och svara på frågor om rekommendationerna. Lena Lindgren Schelin kommer bland annat att berätta om vårt nya arbetssätt när det gäller tillsyn, om dataskydd i framtiden och om hur vi ska möta kommande utmaningar.

Linkedin 2020-12-08

Omdelat inlägg från GD Lena Lindgren Schelin:
På nobeldagen, den 10 december, håller vi vår årliga konferens för dataskyddsombud. Det är jätteroligt att även årets digitala konferens är fullbokad. Välkomna ni 700 som fått plats! För er som missade en plats i år - boka redan nu den 10 december 2021 då vi håller nästa konferens.

Linkedin 2020-12-07

Vad gäller för livesändning av luciatåg ett annorlunda år som 2020? Vad ska den personuppgiftsansvariga tänka på om luciatåget livesänds? Här kan du läsa mer om vad som gäller enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
Livesända luciatåg under coronapandemin 

Linkedin 2020-12-03

Vi har granskat hur åtta vårdgivare styr och begränsar personalens åtkomst till journalsystemen. Vi har upptäckt brister som leder till administrativa sanktionsavgifter på upp till 30 miljoner kronor.
Brister i hur vårdgivare styr personalens åtkomst till journaluppgifter

Linkedin 2020-12-01

En månad kvar! Den 1 januari byter vi namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Läs mer om namnbytet här

Linkedin 2020-11-30

I början av året kom den nya EU-riktlinjen om kamerabevakning. I den förtydligas hur ni som kamerabevakar ska informera de som bevakas. Ni ska ha skyltar som upplyser om att området är bevakat. Utöver information på skylten behöver ni även lämna annan information. Det kan ske på en webbplats men måste också ske icke-digitalt, det vill säga på platsen eller via ett telefonnummer.
Så ska ni informera om er kamerabevakningEU:s riktlinje om kamerabevakning

Linkedin 2020-11-26

Nu inleder vi sex granskningar som rör överföringar av personuppgifter till tredje land med anledning av klagomål från intresseorganisationen None of Your Business (NOYB).
Integritetsskyddsmyndigheten granskar överföring av personuppgifter till tredje land

Linkedin 2020-11-25

Nu utfärdar vi en sanktionsavgift på 200 000 kronor mot Gnosjö kommun med anledning av olaglig kamerabevakning på ett LSS-boende.
Sanktionsavgift för olaglig kamerabevakning på LSS-boende

Linkedin 2020-11-24

Vi har granskat Skolplattformen, det it-system som används för bland annat elevadministration av skolor i Stockholm stad.
Granskningen visar på brister i säkerheten som är så allvarliga att vi utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 4 miljoner kronor mot Utbildningsnämnden i Stockholms stad.
Allvarliga brister i Skolplattformen i Stockholm

Linkedin 2020-11-19

De uppgifter jobbsökare lämnar ifrån sig vid rekrytering kan vara känsliga. Hur får informationen egentligen lagras och vad får svaren användas till? Det reder Evelin Palmér, jurist hos oss, ut i en artikel i Dagens Nyheter. Artikeln i Dagens Nyheter

Linkedin 2020-11-16

Omdelat inlägg från GD, Lena Schelin. Kommissionen har nyligen publicerat:
utkast till beslut om standardkontraktsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje landutkast till ett beslut om standardkontraktsklausuler mellan PUA/PUB inom EU Båda ligger ute för publik konsultation under fyra veckor.

Linkedin 2020-11-16

EDPB:s rekommendationer om överföringar till tredje land efter Schrems II är nu på publik konsultation. Välkommen med synpunkter senast den 30 november!
Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level om protection of personal data

Linkedin 2020-11-13 

Elisabeth Jilderyd, jurist och samordnare av Integritetsskyddsmyndighetens EU-arbete, har lett arbetet med att ta fram EDPB:s nya riktlinjer för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Hör henne berätta i Privacy laws podcast om de olika rollernas ansvar, om avtal mellan parterna och deras ansvar i händelser av dataintrång.
Privacy paths EU GDPR Controller Processor guidelines, NOV 02, 2020 EPISODE 7Ta del av riktlinjerna här 

Linkedin 2020-11-12

Har du haft svårt att komma i kontakt med ett inkassobolag? Vår jurist Evelin Palmér förklarar hur man kan gå tillväga i programmet Plånboken i P1 den 11 november, där även Sergel Kredittjänster svarar på frågor efter Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn.

Lyssna på programmetFrågor och svar om inkasso

Linkedin 2020-11-11

Nu har vi i EDPB publicerat mer rekommendationer vad gäller överföringar till tredje land med anledning av Schrems II-domen.

EDPB adopts recommendations on supplementary measures following Schrems IIB

Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data

Recommendations 02/2020 on the European Essential Guarantees for surveillance measures

Linkedin 2020-11-11

Utredning pågår. Vi har gjort ett utskick till de som prenumererar på våra pressmeddelanden om att vi byter till en tjänst som heter Via TT. Den nya tjänsten har väckt en del frågor. Nu för vi en dialog med Via TT för att räta ut dessa frågetecken. Vi återkommer.

Linkedin 2020-11-09

Passa på! Anmäl dig till vårt webbinarium om integritet, konsumentskydd och konkurrens i det datadrivna samhället som vi håller tillsammans med Konsumentverket och Konkurrensverket. I fokus står användning av personuppgifter, användardata och annan data, datainsamlingens roll, dess möjligheter och utmaningar.

Medverkande:
• Petra Wikström, Director of Public Policy, Schibsted
• Sinan Akdag, digital expert Sveriges Konsumenter
• Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring, Lunds universitet
• Pär Nygårds, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
• Moderator: Maria Wasastjerna, Partner, Doctor of Laws, Hannes Snellman Attorneys Ltd

Plus medverkande från Integritetsskyddsmyndigheten, Konsumentverket och Konkurrensverket. Varmt välkommen på torsdag den 12 november kl. 13–15.30!
Sista dagen att anmäla sig är 10 november 

Linkedin 2020-11-06

Vissa verksamheter behöver inte ansöka om tillstånd för kamerabevakning, då de har undantagits i lag. Det gäller bland annat brottsbekämpning, apoteksverksamhet och kollektivtrafik.
Läs om undantagen från tillståndsplikten

Linkedin 2020-11-05

Samma organisationsnummer, men ny e-postadress.
Här kan du läsa mer om vad som händer när vi blir Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) den 1 januari: 
Integritetsskyddsmyndigheten blir IMY 1 januari 2021

LinkedIn 2020-11-04

Den 1 december har du som nyligen börjat, eller snart ska börja, arbeta med dataskyddsfrågor inom privat sektor möjlighet att få en introduktion i dataskyddsförordningen. Utbildningen är helt digital i år så du kan lugnt sitta kvar hemma framför datorn och delta.

Skynda in och anmäl dig!

LinkedIn 2020-11-02

Nu drar vi igång utredningar av ett antal klagomål från enskilda personer som rör deras rättigheter enligt GDPR, som exempelvis rätten till registerutdrag och rätten till radering.

Linkedin 2020-10-28

Jobbar du som dataskyddombud? Skynda då på att anmäl dig till årets digitala DSO-konferens. Den 10 december kan du uppdatera dig på den senaste utvecklingen inom dataskyddsområdet på vårt livesända webbinarium. Det kostar inget att delta!

Passa på och anmäl dig redan nu 

Linkedin 2020-10-26

Barn och unga rör sig snabbt och vant mellan olika appar och tjänster på nätet. Men det är inte säkert att de inser risker eller förstår konsekvenser av vad de gör på nätet. Vi har tillsammans med Barnombudsmannen och Statens Medieråd tagit fram en vägledning för barn och ungas rättigheter på nätet. Vägledningen riktas till aktörer som utvecklar tjänster som är riktade mot barn och unga och innehåller fakta, råd och konkreta checklistor.

Hämta vägledningen här 

Linkedin 2020-10-23

Delat inlägg från GD, Lena Schelin: Arbetet med vårt namnbyte pågår för fullt. Vi arbetar nu fram en ny visuell identitet och har registrerat varumärket Integritetsskyddsmyndigheten IMY. Jätteroligt!

Linkedin 2020-10-22

Idag har vi haft en delegation från Konstitutionsutskottet på besök för ett givande möte där vi berättade om vår verksamhet, våra utmaningar och vår utveckling. Vi informerade också om vårt kommande namnbyte till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) vid årsskiftet.

Linkedin 2020-10-22

Vad gäller för sociala mediers riktade reklam?
Läs mer i EDPB:s riktlinjer 08/2020 som nu har varit ute på publik konsultation.
EDPB:s riktlinjer om sociala mediers riktade reklam 

Linkedin 2020-10-21

Har du just börjat arbeta med dataskyddsfrågor och behöver en introduktion i området? Arbetar du inom offentlig sektor? Passa då på att gå vår grundutbildning redan i höst! Och du, den är helt på distans. 
Skynda in och säkra din plats!  

Linkedin 2020-10-20

Nu publicerar vi en rapport som belyser de klagomål som vi tagit emot sedan dataskyddsförordningen, GDPR, började gälla. Var fjärde klagomål avser de rättigheter som GDPR ger medborgarna, som exempelvis rätten att få personuppgifter raderade och rätten till registerutdrag.
Pressmeddelande: Viktigt för enskilda hur deras personuppgifter hanteras 
Rapporten Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten i pdf-format

Linkedin 2020-10-19

Nu är vårt nya engelska namn klart! Från den 1 januari heter vi Swedish Authority for Privacy Protection. Vårt svenska namn blir Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som vi har berättat om tidigare. Vår webbplats når ni då på www.imy.se

Linkedin 2020-10-15

Nu är vi klara med en granskning av ett stort inkassobolag och vi är kritiska till att det är för svårt för gäldenärer att komma i kontakt med bolaget.
Läs mer om vår granskning av inkassobolaget

Linkedin 2020-10-14

Oktober = EU:s informationssäkerhetsmånad! Svenska kampanjen ”Tänk säkert” som drivs av MSB och polisen har temat Säkra din väg in – Skydda dig mot nätfiske och skadlig kod.

Läs mer på vår webb om hur du som privatperson skyddar din information 
Se också vår rapport om antagonistiska angrepp 

Linkedin 2020-10-13

Äntligen kan vi öppna höstens utbildningar och DSO-konferensen för anmälan! Samtliga kommer att gå som livesända webbinarier. Vi erbjuder förutom vår populära DSO-konferens grundläggande distansutbildning inom dataskyddsförordningen (GDPR), en för offentlig och en för privat sektor.
Läs mer och anmäl dig!Varmt välkomna till en spännande höst!

Linkedin 2020-10-13

Vi avslutar vår granskning av ABB eftersom vi kommit fram till att dataskyddsförordningen, GDPR, inte är tillämplig i det aktuella fallet. Läs mer här

Linkedin 2020-10-12

Utvecklar ni digitala tjänster riktade mot barn och unga? Vi har tillsammans med Barnombudsmannen och Statens Medieråd tagit fram en vägledning för barn och ungas rättigheter på nätet. Den innehåller fakta, råd och konkreta checklistor.

Hämta vägledningen här

Linkedin 2020-10-07

Psst! Nu finns det fler platser på webbinariet ”Integritet, konsumentskydd och konkurrens i det datadrivna samhället” som vi anordnar tillsammans med Konsumentverket och Konkurrensverket. Varmt välkommen den 12 november! 
Anmälan och program för webbinariet finns här 

Linkedin 2020-10-05

Nu har vi publicerat ny och uppdaterad information som riktas till arbetsgivare och som ger vägledning för hur dessa kan hantera personuppgifter om sina anställda enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
Vägledning om hantering av personuppgifter i arbetslivet

Linkedin 2020-10-05

Idag är vår generaldirektör Lena Schelin på plats på Nordic Privacy Arena för att bland annat berätta om den senaste utvecklingen på dataskyddsområdet från Integritetsskyddsmyndighetens perspektiv. Lena kommer även att prata kort om vårt namnbyte till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) den 1 januari 2021. I morgon berättar vår jurist och internationella samordnare Elisabeth Jilderyd om den vägledning om begreppen personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde som tagits fram i EDPB, i en arbetsgrupp som letts av Integritetsskyddsmyndigheten.

Linkedin 2020-10-02

Vid årsskiftet byter vi namn till Integritetsskyddsmyndigheten efter ett förslag från regeringen. Förkortningen blir IMY. 
”Vi är en myndighet i förändring. Det utökade uppdrag vi fick i samband med dataskyddsreformen 2018 ställer krav på en utvecklad verksamhet för att kunna möta medborgarnas och verksamheternas behov. Namnbytet är välkommet och ger oss ny kraft att arbeta med vårt grundläggande uppdrag, att ta tillvara medborgarnas rättigheter i integritetsfrågor”, säger Lena Schelin, generaldirektör.
Efter nyår når du vår webb på www.imy.se. E-postadresser till medarbetare blir fornamn.efternamn@imy.se

Linkedin 2020-09-29

Schrems II. Vad händer? Idag är vår generaldirektör Lena Schelin och vår internationella samordnare Elisabeth Jilderyd på plats hos Pensionsmyndigheten för att delta i ett webbinarium för myndigheter som ingår i eSam. De är där för att berätta om Schrems II-domen och dess konsekvenser för svenska myndigheter när det gäller överföring av personuppgifter till länder utanför EU, till exempel vid användning av molntjänster. De kommer också att berätta om vad vi gör för att ta fram vägledning i frågan inom ramen för samarbetet med andra dataskyddsmyndigheter i EU. Spännande!
Här finns vår FAQ om Schrems II-domen

Linkedin 2020-09-25

Företag där du är kund samlar ofta in uppgifter om dig för att till exempel kunna leverera den vara eller tjänst du köpt eller skicka erbjudanden till dig. De som samlar in personuppgifter måste följa reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR. Bland annat krävs en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen och tydlig information till dig om hur uppgifterna används.

Vägledning för dig som kund

Linkedin 2020-09-24

Integritetsskyddsmyndigheten, Konsumentverket och Konkurrensverket bjuder in till ett gemensamt webbinarium om integritet, konsumentskydd och konkurrens i det datadrivna samhället. I fokus står användning av personuppgifter, användardata och annan data, datainsamlingens roll, dess möjligheter och utmaningar.

Varmt välkommen till vårt webbinarium torsdagen den 12 november kl. 13–15.30!

Linkedin 2020-09-23

Personuppgifter kan vara guld värt för bedragare. Idag deltar vår gd, Lena Schelin, på Financial Fraud Forum för att berätta om vad Integritetsskyddsmyndigheten kan göra för att förhindra företagsbedrägerier och hur företag själva kan förbättra sitt skydd mot bedrägerier, inte minst genom att få på plats organisatoriska skyddsåtgärder som utbildning, information och löpande påminnelser om hur vanliga it-angrepp går till.

Linkedin 2020-09-22

Nu rekryterar vi en informationssäkerhetsansvarig.
Arbetsuppgifterna är både strategiska och operativa med övergripande och samordnande ansvar för vårt informationssäkerhetsarbete. Du kommer att arbeta självständigt men i nära samarbete med kompetenta och engagerade medarbetare. Integritetsskyddsmyndighetens ledar- och medarbetarskap bygger på vår värdegrund med värdeorden tillsammans, tillit, tydlighet, tillgänglighet och transparens.
Läs mer om tjänsten som informationssäkerhetsansvarig
Sök jobbet här senast den 25 oktober 

Linkedin 2020-09-18

Får hyresvärdar och bostadsrättsföreningar sätta upp kameror var de vill?
Nej, det krävs goda skäl. Läs vår nya vägledning om kamerabevakning om vad man behöver tänka på vid kamerabevakning i flerbostadshus.
Vägledning om kamerabevakning

Linkedin 2020-09-16

I dag har vi ett hybrid-möte med vårt nya insynsråd. Vår gd, Lena Schelin, och insynsrådet är på plats i våra anpassade lokaler medan övriga mötesdeltagare ansluter digitalt. Under dagen informerar vi om vår verksamhet och om vad vi har på gång framöver.
Här kan du läsa mer om oss och vårt insynsråd

Linkedin 2020-09-16

Visste du att personuppgifter som rör lagöverträdelser har ett särskilt skydd enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)?
Som huvudregel får bara myndigheter behandla uppgifter om lagöverträdelser. Det är heller inte tillåtet att behandla sådana uppgifter med stöd av ett samtycke från den registrerade.
Läs mer på vår webbArtikel 10 i Dataskyddsförordningen

Linkedin 2020-09-14

Integritetsskyddsmyndigheten i siffror:
Förra veckan tog vi emot 56 anmälningar om dataskyddsombud. Veckan innan tog vi emot 113. Totalt finns det nu närmare 8 400 aktiva ombud registrerade hos oss. Ombudets (viktiga) roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.
Läs mer om dataskyddsombud här!

Linkedin 2020-09-11

Vi rekryterar nu ytterligare en till två jurister till enheten för näringsliv och arbetsliv. Hos oss får du möjlighet att arbeta med utmanande och aktuell juridik som påverkar medborgare och organisationer i vårt samhälle. Välkommen med din ansökan senast den 4 oktober!

Här kan du läsa mer om tjänsterna

Linkedin 2020-09-10

Är GDPR nytt för dig? Titta hit!
Snart öppnar vi anmälan till höstens grundutbildningar i dataskyddsförordningen (GDPR) som nu helt genomförs på distans. Håll utkik på vår webbplats och på Linkedin för mer information och anmälan. Varmt välkommen på utbildning!

Linkedin 2020-09-08

EDPB:s riktlinjer för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden är nu ute för publik konsultation. Välkommen med synpunkter senast den 19 oktober! 
Här finns riktlinjerna 

Ytterligare en vägledning, Targeting of social media users är ute på publik konsultation. Välkommen med era synpunkter senast den 19 oktober! 
Targeting of social media users  

Linkedin 2020-09-07

Nu har vi publicerat mer information om Schrems II-domen på vår webb. Arbetet fortgår dessutom i EDPB med att ta fram mer vägledning om domens konsekvenser för överföringar till tredje land. Stay tuned!
Så här påverkar Schrems II-domen överföringar till tredje land 

Linkedin 2020-09-04

Fråga: Kan ett företag eller myndigheter kräva att jag identifierar mig med Bank-ID?
Svar: Det finns inget generellt förbud mot att ha Bank-ID som verktyg för identifiering. Det är varje organisations ansvar att ha en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken som behandlingen medför. Den personuppgiftsansvariga bör göra en lämplighetsbedömning för hanteringen av personuppgifter inom verksamheten. Utifrån analysen bestäms vilka lämpliga åtgärder som behöver vidtas för att minska identifierade risker för den enskildes integritet.

Linkedin 2020-09-03

Kamerabevaka skolor? Just nu får vi in många ansökningar om kamerabevakning i och kring skolor. Vid tillståndsbedömningen gör vi en intresseavvägning mellan behovet av bevakning och skyddet för den personliga integriteten (barn har ett särskilt starkt skydd i GDPR). En omständighet som särskilt beaktas är om platsen är brottsutsatt och om bevakning behövs för att förebygga eller förhindra brottslig verksamhet.
Vilka bedömningar vi gör när vi får en ansökan om kamerabevakningKamerabevakning av skolor

Linkedin 2020-09-02

Integritetsskyddsmyndigheten och Post- och telestyrelsen (PTS) har tecknat en överenskommelse om samverkan. Syftet är ett tydligare och fördjupat samarbete mellan myndigheterna.
”Vi har närliggande uppdrag och gemensamma utmaningar. Därför fördjupar vi vårt samarbete”, konstaterar Integritetsskyddsmyndighetens gd Lena Schelin och PTS gd Dan Sjöblom.
Överenskommelsen ger en ökad tydlighet i samverkansprocessen mellan myndigheterna, vilket ger bättre möjligheter till planering, samordning och måluppfyllelse.

Linkedin 2020-08-31

Fråga: Är en sökmotor skyldig att ta bort träffar om mig om jag begär det?
Svar: Nej, en sökmotor kan i vissa fall avslå din begäran. Sökmotorn ska göra en avvägning mellan å ena sidan din rätt till skydd av ditt privatliv och dina personuppgifter, och å andra sidan internetanvändarnas rätt till information.
Fler vanliga frågor och svar om kraven i dataskyddsförordningen, GDPR.

Linkedin 2020-08-28

Fråga: Vad gör jag om jag har fått en felaktig betalningsanmärkning?
Svar: Om du anser att en uppgift som ett kreditupplysningsföretag har registrerad om dig i sitt register är oriktig eller missvisande ska du kontakta det aktuella kreditupplysningsföretaget och begära att de utreder ärendet. Företaget ska då skyndsamt utreda saken och återkomma till dig med besked om sin inställning.
Fler vanliga frågor och svar om betalningsanmärkningar hittar du här.

Linkedin 2020-08-26

Grannen har en kamera riktad mot min tomt – hur gör jag för att anmäla olaglig kamerabevakning? Vår vägledning om kamerabevakning hjälper dig att avgöra ifall en viss kamerabevakning är tillåten eller inte.

Här hittar du vår vägledning

Linkedin 2020-08-24

Integritetsskyddsmyndigheten rekryterar rättschef!
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett glatt och kompetent gäng med utmanande och aktuell juridik som påverkar alla medborgare i vårt samhälle.
Vår rättschef har övergripande ansvar för myndighetens rättstillämpning och rättsutveckling. Ansvarsområdet omfattar förutom traditionell verksjuridik även data- och integritetsskyddsfrågor, kamerabevakning, kreditupplysning och inkassoverksamhet. I den del av verksamheten som regleras av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är regelverket EU-gemensamt, vilket ställer krav på en harmoniserad tillämpning och rättsutveckling. Arbetet har därför omfattande inslag av EU-rätt. I din roll svarar du för att nationell uttolkning och tillämpning sker harmoniserat och för att myndigheten deltar aktivt i det EU-gemensamma utvecklingsarbetet.
Läs mer om tjänsten här!
Välkommen med din ansökan senast 15 september!

Linkedin 2020-08-21

Visste du att vi granskar aktörer för att säkerställa att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter?

Läs gärna mer

Linkedin 2020-08-19

Nu har vi för första gången godkänt bindande företagsbestämmelser (BCR) enligt dataskyddsförordningen. Det är Tetra Pak som fått sin ansökan godkänd. Syftet med BCR är att underlätta för multinationella företag att säkerställa att man följer dataskyddsförordningen vid överföring av personuppgifter till koncernbolag utanför EU/EES.

Linkedin 2020-08-17

F: Är det förbjudet att skicka personuppgifter via e-post?

S: Nej, men den personuppgiftsansvariga måste se till att man har en lämplig säkerhetsnivå för personuppgiftsbehandlingen. Bedömningen av vilken nivå av säkerhet som krävs ska göras med hänsyn till hur många personuppgifter man behandlar, för vilket ändamål, vilka typer av uppgifter det rör sig om samt vilka risker det finns med behandlingen för den enskilda.

Linkedin 2020-08-13 

F: Måste jag ha samtycke för att publicera bilder på sociala medier?
S: Nej, det finns inget absolut krav att man måste ha ett samtycke från de personer som exempelvis finns på ett foto innan det publiceras. Intresseavvägning är en annan rättslig grund som kan bli aktuell när man publicerar personuppgifter på sociala medier.
Fler vanliga frågor och svar om kraven i dataskyddsförordningen hittar du här

Linkedin 2020-08-11

Vill du bli vår nya kollega? Nu rekryterar vi både GD-sekreterare och jurist till kameraverksamheten. Läs mer om tjänsterna på vår webbplats: GD-sekreterarejurist till kameraverksamheten. Välkommen med din ansökan senast 30 augusti!

LinkedIn  2020-08-06

Idag deltar vår GD i ett webbinarium om Schrems II-domen och vad den innebär för överföringar av personuppgifter till USA. Uppemot 500 personer är uppkopplade till webbinariet. Domen innebär att Privacy Shield är ogiltigförklarad men påverkar även standardavtalsklausuler och bindande företagsbestämmelser. Inom Europeiska Dataskyddsstyrelsen, där Integritetsskyddsmyndigheten ingår, arbetas det nu med att ta fram mer vägledning om domens konsekvenser för överföringar av personuppgifter till tredje land.

LinkedIn 2020-08-03

Visste du att dataskyddsmyndigheterna i EU har ett omfattande samarbete inom ramen för Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB?

Här kan du hitta alla EU-gemensamma riktlinjer

LinkedIn 2020-07-31

Från 1 augusti tas i vissa fall kravet på tillstånd bort för kamerabevakning i kollektivtrafiken. Det innebär dock inte att det är fritt fram att kamerabevaka där. Varje aktör måste själv bedöma om det finns tillräckliga skäl för att kamerabevaka.

Läs mer här

LinkedIn 2020-07-30

F: När är det tillåtet att lämna ut en kreditupplysning?

S: Den som begär en kreditupplysning om en privatperson ska ha ett så kallat legitimt behov av den. Detta innebär att frågeställaren ska ha ingått eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med den person kreditupplysningen handlar om eller att man i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning.

Fler vanliga frågor och svar om kreditupplysningar hittar du här

LinkedIn 2020-07-27

Privacy Shield är ogiltigförklarad. Europeiska Dataskyddsstyrelsen, EDPB, har nu publicerat en FAQ med frågor och svar om vilka konsekvenser det får för överföringar av personuppgifter till USA.

Läs mer här

LinkedIn 2020-07-23

EDPB, Europeiska Dataskyddsstyrelsen, har tagit fram information om vilka åtgärder som måste vidtas av de företag som har eller har haft Storbritanniens dataskyddsmyndighet, ICO, som ansvarig dataskyddsmyndighet vid framtagandet av bindande företagsbestämmelser (BCR) så att dessa kan fortsätta att gälla även efter Brexit.

Läs mer här

LinkedIn 2020-07-20

F: Jag har inte fått någon betalningspåminnelse innan inkassokravet. Får det gå till så?

S: Ja, i de allra flesta fall finns det ingen skyldighet att skicka en betalningspåminnelse innan inkassokravet. Många borgenärer väljer ändå att skicka en betalningspåminnelse.

Fler vanliga frågor och svar om inkasso hittar du här

LinkedIn 2020-07-17

EU-domstolen slog igår fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA. Domstolen ansåg däremot att Kommissionens beslut om standardavtalsklausuler är giltigt och att sådana kan användas vid överföring till länder utanför EU och EES – i tillämpliga fall – tillsammans med ytterligare skyddsåtgärder. Europeiska Dataskyddsstyrelsen, EDPB, har idag haft ett plenarmöte där domen diskuterats. EDPB kommer därefter att närmare analysera domen och överväga hur EDPB ska arbeta vidare med information och vägledning i de frågor som domen aktualiserar.

Läs mer här

LinkedIn 2020-07-16

Flyga drönare i sommar? Tänk på att du inte får filma personer hur som helst.

Här kan du läsa mer

Linkedin 2020-07-10

Intresset för integritetsskyddsfrågor har ökat!
Under året har vi fått 2 000 fler följare på Linkedin. Nu är ni över 5 000!
Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Tack för att du följer oss! Tipsa gärna dem som ännu inte hittat till oss. 

Linkedin 2020-07-09

Är du student med tid över i höst? Ta chansen att jobba deltid hos oss med gränsöverskridande ärenden som handläggs tillsammans med andra dataskyddsmyndigheter inom EES! Ansök senast 22 juli!

Linkedin 2020-07-08

Visste du att vissa känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din hälsa, politiska åsikter och sexuella läggning, har ett särskilt skydd i dataskyddsförordningen, GDPR?
Läs mer om dina rättigheter

Linkedin 2020-07-06

Håller du på att utforma ett personuppgiftsbiträdesavtal? Vi hjälper dig på vägen! Läs om vad avtalet ska innehålla och annat du behöver tänka på i vår nya vägledning.
Vägledning om personuppgiftsbiträdesavtal

Linkedin 2020-07-03

Den Europeiska Datatillsynsmannen (EDPS) har granskat hur olika EU-myndigheter använder produkter och tjänster från Microsoft. EDPS anser att resultaten och rekommendationerna från granskningen kan vara av intresse för fler än de EU-myndigheter som granskats, särskilt för medlemsstaternas egna offentliga myndigheter.

Här finns EDPS utlåtande

Linkedin 2020-07-02

F: Hur lång tid har jag på mig för att betala eller bestrida ett inkassokrav?
S: Tidsfristen för att betala eller bestrida måste finnas angiven i inkassokravet. Enligt god inkassosed bör den tidsfrist som anges i inkassokravet inte vara kortare än åtta dagar räknat från den dag kravet skickas.
Fler vanliga frågor och svar om inkasso hittar du här

Linkedin 2020-06-30

Ny övervakningskamera på huset inför semestern? Du får bevaka din bostad och din tomt, men inte grannar eller allmänna platser, som gator eller parker.
Här kan du läsa mer 

Linkedin 2020-06-25

Är du helt förlorad i sommarens semesterplanering eller vill du veta vad som kommer att hända i höst?
Ett förslag är att markera den 12 november 2020 i kalendern för då arrangerar Integritetsskyddsmyndigheten, Konkurrensverket och Konsumentverket ett halvdagsseminarium tillsammans om frågor kring integritet, konsumentskydd och konkurrens på digitala marknader. Mer information kommer efter sommaren.

Linkedin 2020-06-25

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit två yttranden. Ett som behandlar smittspårningsappar och ett om öppnandet av gränser efter utbrottet av Covid-19.

Linkedin 2020-06-24

Nu har EU-kommissionen offentliggjort en rapport om tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR. Rapporten visar att GDPR har uppfyllt de flesta av sina mål.

Linkedin 2020-06-24

Nu drar vi igång en granskning för att i ett första steg ta reda på om vi är behöriga att utreda ett klagomål som rör en internationell koncern.

Linkedin 2020-06-24

Ett litet kliv upp för oss i Kantar Sifos förtroendeindex för myndigheter. Kul, men vi vill mer!

Läs mer om förtroendeindexet.

Linkedin 2020-06-23   

Polisen har under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister. Nu har vi granskat händelsen. Polisens sammantagna åtgärder i samband med incidenten gör att vi avslutar ärendet och inte vidtar några ytterligare åtgärder.

Linkedin 2020-06-22

Vi får många frågor om kamerabevakning i flerbostadshus, både från de som vill bevaka och från boende. Därför har vi tagit fram ny information om den typen av kamerabevakning.

Linkedin 2020-06-18

Glad midsommar önskar vi på Integritetsskyddsmyndigheten! Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Linkedin 2020-06-16

Vi har granskat hur en bostadsrättsförening använder kamerabevakning och konstaterar att den inte får kamerabevaka entré och trapphus. Vårt beslut innehåller bra vägledning även för andra föreningar och hyresvärdar som överväger kamerabevakning.

Linkedin 2020-06-15

Integritetsskyddsmyndigheten i siffror: Förra veckan tog vi emot 87 anmälningar av personuppgiftsincidenter. Det är 17 procent fler än samma vecka förra året. Hittills i år har vi tagit emot över 2 000 incidentanmälningar. I år har vi släppt två rapporter som analyserar de incidenter vi tagit emot.

Den senaste rapporten handlar om incidenter som orsakas av it-angrepp.  

Linkedin 2020-06-12

Hur harmoniserar skyddet av personlig integritet med hanteringen av patientdata? SNS har ordnat en paneldebatt med rubriken ”Legala och rättspolitiska utmaningar inom e-hälsa” där vår generaldirektör deltog. Inspelningen finns här

Linkedin 2020-06-11

Nu drar vi igång en granskning av Tullverket som rapporterat en personuppgiftsincident till oss. Vi ska ta reda på vad som faktiskt hänt och hur Tullverket använder mobiltelefoner i sin brottsbekämpande verksamhet.
Läs mer här.

Linkedin 2020-06-11

Har ni problem med stölder och skadegörelse i hamnen och vill sätta upp en kamera?
Läs mer om vad som gäller i vår nya vägledning om kamerabevakning.

Linkedin 2020-06-10

Är du jurist och vill arbeta i ett tidsbegränsat projekt med att avverka balanserna och korta handläggningstiden för kamerabevakningstillstånd? Nu har du chansen!
Läs mer på vår webbplats.
Ansök här

Linkedin 2020-06-09

Att livesända skolavslutningar och studentutspring kan under rådande Covid 19-situation vara förenligt med dataskyddsförordningen (GDPR). Men ni måste då tänka igenom och anpassa filmningen till kraven på integritetsskydd.

Linkedin 2020-06-08

Integritetsskyddsmyndigheten i siffror: GDPR har lett till ett tätare samarbete mellan dataskyddsmyndigheterna inom EU. Under 2019 deltog vi i samtliga plenarmöten och underarbetsgrupper inom den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB), vilket inneburit sammanlagt nästan 90 möten. Tidigare höll EDPB ett plenarmöte i månaden i Bryssel. Nu hålls i stället 1-2 plenarmöten per vecka via video. Till det kommer videomöten för de olika underarbetsgrupperna. I maj deltog vi i samtliga fem plenarmöten och i tio möten i underarbetsgrupper. Vi är huvud- eller medrapportör för sammanlagt sju pågående arbeten med riktlinjer.

Linkedin 2020-06-05

Vi får många frågor om kamerabevakning och hur man gör för att följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Det är olika regler som gäller beroende på vem som bevakar och vilken plats som filmas.

Linkedin 2020-06-04

Det internationella samarbetet om skydd för personuppgifter utvecklas alltmer och bidrar till en ökad samsyn, framför allt i Europa. Vi deltar aktivt i detta samarbete, eftersom det ger oss en viktig möjlighet att tillvarata svenska synpunkter och intressen. Här berättar vår internationella samordnare Elisabeth Jilderyd mer om vårt EU-arbete.

Den här filmen är en del av vår digitala konferens Två år med dataskyddsreformen.

Linkedin 2020-06-03

Tillsyn är en viktig del av vår verksamhet. I den här korta filmen berättar Katarina Tullstedt, enhetschef och processägare för tillsyn, om hur vi jobbar med tillsynsverktyget.

Den här filmen är en del av vår digitala konferens Två år med dataskyddsreformen.

Linkedin 2020-06-02

Får man livesända skolavslutningar och studentutspring?
Ja, det kan i den nu rådande Covid 19-situationen vara förenligt med dataskyddsförordningen (GDPR) men då krävs att man tänkt igenom och anpassat filmningen till kraven på integritetsskydd.

Linkedin 2020-06-01

Integritetsskyddsmyndigheten i siffror
Förra veckan svarade vår Upplysningstjänst på runt 180 frågor via telefon och 160 frågor via e-post. Förra året svarade vi på frågor i över 8 300 telefonsamtal och över 5 100 mejl.

Linkedin 2020-05-29

Planerar ni att utföra en behandling av personuppgifter som sannolikt leder till hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter? Då ska ni först göra en bedömning av behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter. Här berättar Agneta Runmarker, dataråd, om konsekvensbedömningar och förhandssamråd. Den här filmen är en del av vår digitala konferens Två år med dataskyddsreformen.

Linkedin 2020-05-28

I mars utfärdade vi vår hittills största sanktionsavgift – 75 miljoner kronor mot Google. Här berättar Nazli Pirayehgar, jurist, om ärendet. Hon tar även upp några medskick som är bra att känna till, oavsett vilken bransch eller sektor man är verksam inom. Den här filmen är en del av vår digitala konferens Två år med dataskyddsreformen.

Linkedin 2020-05-27

Nästan var tionde personuppgiftsincident är ett it-angrepp.
I den här korta filmen presenterar Christina Torell, analytiker, vår senaste rapport.

Den här filmen är en del av vår digitala konferens Två år med dataskyddsreformen.

Linkedin 2020-05-26

Corona och personuppgifter - vad gäller egentligen? I den här korta filmen reder Evelin Palmér, jurist hos oss, ut begreppen.

Filmen är en del av vår digitala konferens Två år med dataskyddsreformen.

Linkedin 2020-05-25

Välkommen till vår digitala "konferens" Två år med dataskyddsreformen! Nu finns sju korta filmer med det senaste inom dataskyddsområdet.

Linkedin 2020-05-22

På måndag förmiddag släpper vi sju korta filmer om det senaste på dataskyddsområdet! Filmerna ersätter vår konferens Två år med dataskyddsreformen. Så här ser programmet ut:

 • Två år med dataskyddsreformen, Lena Schelin, generaldirektör
 • Corona och personuppgifter, Evelin Palmér, jurist
 • Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsarbete, Katarina Tullstedt, enhetschef och processägare tillsyn
 • Tillsyn av Google gällande rätten att bli bortglömd, Nazli Pirayehgar, jurist
 • Konsekvensbedömningar och förhandssamråd, Agneta Runmarker, dataråd och funktionsansvarig för förhandssamråd
 • Integritetsskyddsmyndighetens EU-arbete, Elisabeth Jilderyd, jurist och internationell samordnare
 • Personuppgiftsincidenter som beror på antagonistiska angrepp, Christina Torell, analytiker

Filmerna är främst till för dig som jobbar med dataskyddsfrågor men alla är självklart välkomna att titta när det är dags. Välkomna till en annorlunda ”konferens”!

Linkedin 2020-05-20

Söker ni personuppgiftsbiträdesavtal på svenska? De danska standardavtalsklausulerna som prövats av den Europeiska dataskyddsstyrelsen har nu översatts till alla officiella EU-språk.
Läs mer på vår webbplatsSvensk version finns på EDPBs webbplats.

Linkedin 2020-05-19 

Förra året tog vi emot närmare 5 000 anmälningar om personuppgiftsincidenter. Vanligaste orsaken? Den mänskliga faktorn.
Läs mer i vår rapport.

Linkedin 2020-05-18

Vill du på ett enkelt sätt följa andra dataskyddsmyndigheters tillsynsarbete? Kolla i så fall in den här sidan hos Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) där nationella nyheter publiceras.

Linkedin 2020-05-15

I dag spelar vi in sju korta filmer om det senaste inom dataskyddsområdet. Den 25 maj, på årsdagen för när GDPR infördes, är det premiär för filmerna på vår webbplats. Filmerna riktar sig främst dig som jobbar med dataskyddsfrågor och som skulle ha kommit på vår konferens Två år med dataskyddsreformen. Men alla är självklart välkomna att titta när det är dags!

Linkedin 2020-05-14

Idag är vi hos Konsumentverket för att hålla en webbaserad utbildning för kommunernas budget- och skuldrådgivare. På schemat står grunderna i inkassolagen och kreditupplysningslagen.

Linkedin 2020-05-13

Nu drar vi igång en granskning av ett kommunalt bostadsbolag i Uppsala för att ta reda på hur de gjort den rättsliga bedömning som krävs för att få kamerabevaka i trapphus.

Linkedin 2020-05-12

Nu utfärdar vi en sanktionsavgift på 120 000 kr mot Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län som publicerat känsliga personuppgifter på regionens webbplats om en patient som är intagen på rättspsykiatrisk klinik.

Linkedin 2020-05-08

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har nu släppt en uppdaterad riktlinje om samtycke.

Linkedin 2020-05-07

Närmare var femte klagomål som Integritetsskyddsmyndigheten tagit emot sedan dataskyddsförordningen började gälla rör personsöktjänster som har frivilligt utgivningsbevis.

Läs mer i vår rapport

Linkedin 2020-05-06

Konferensen Två år med dataskyddsreformen blir film! Den 25 maj, på årsdagen av GDPR, släpper vi en serie korta filmer på vår webbplats. Mer info kommer!

Linkedin 2020-04-30

Vi rekryterar nu en jurist till enheten för myndigheter, vård och utbildning och en jurist till enheten för näringsliv och arbetsliv. Hos oss får du möjlighet att arbeta med utmanande och aktuell juridik som påverkar alla medborgare i centrala delar av samhället.

Välkommen med din ansökan senast den 17 maj!

Linkedin 2020-04-29

Nu utfärdar vi en sanktionsavgift på 200 000 kr mot Statens Servicecenter som dröjt med att informera om en personuppgiftsincident.

Linkedin 2020-04-28

EU-kommissionen och Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) arbetar löpande med att ge vägledning kring behandling av personuppgifter med anledning av covid-19. Vi samlar informationen på webbsidan Vägledning från EU.

Linkedin 2020-04-23

Integritetsskyddsmyndigheten har fått ett nytt insynsråd. Insynsrådet träffas fyra gånger per år och är ett rådgivande organ som ska få insyn i Integritetsskyddsmyndighetens verksamhet, men också kunna stötta oss i styrningen och ledningen av vår verksamhet.

En lista över vilka ledamöter som numera ingår i insynsrådet finns här

Linkedin 2020-04-22

Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har tagit fram riktlinjer för hur hälsodata kan hanteras i samband med forskning som rör Covid-19.

Linkedin 2020-04-22

DELAT INLÄGG FRÅN LENA SCHELIN GD Integritetsskyddsmyndigheten:

Lokaliseringsdata och spårningsverktyg är centrala i kampen mot corona. Nu finns en rykande färsk vägledning från EDPB, Europeiska dataskyddsstyrelsen, att ladda ner. Styrelsens sammanfattande slutsatser är att behandling av data och digital teknik är viktiga i kampen mot Covid 19. Genom att beakta dataskyddsreglerna, t.ex. om uppgifts- och lagringsminimering och så långt möjligt använda anonymiserad data resp. pseudonymisering kan vi få en hållbar utveckling som medborgare känner förtroende för och som leder till hållbara och effektiva verktyg.

Linkedin 2020-04-17

Svårt att följa GDPR? Nu finns en praktisk vägledning till hjälp för er som ska ta fram en uppförandekod! En uppförandekod är ett slags frivillig regelbok om tillämpningen av reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) som en bransch tagit fram och valt att följa. En uppförandekod behöver godkännas av oss eller en annan dataskyddsmyndighet för att gälla.

Linkedin 2020-04-16

Just nu är det många skolor, högskolor och universitet som bedriver undervisning på distans. Dataskyddsförordningen utgör inget hinder för digital undervisning, men ställer krav för att tillvarata elevers och lärares integritetsintressen.

Linkedin 2020-04-15

Regeringen föreslår i sin vårändringsbudget att vi får 10 miljoner kronor extra för att hantera tillstånd och tillsyn för kamerabevakning. 2021 byter vi namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Regeringens proposition

Linkedin 2020-04-15

Polisen har anmält personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten som rör mejl som oavsiktligt hamnat hos fel mottagare. Integritetsskyddsmyndigheten ska nu granska polisens mejlrutiner.

Linkedin 2020-04-09

Glad påsk önskar vi på Integritetsskyddsmyndigheten! Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Linkedin 2020-04-09

I stället för att vi nu fysiskt närvarar på den Europeiska dataskyddsstyrelsens, EDPB, månatliga plenarmöten sker mötena digitalt, med högre frekvens. Vid sidan av plenarmöten sker också andra kontakter i olika undergrupper digitalt. EDPB prioriterar för närvarande att ge vägledning i corona-relaterade ämnen, exempelvis behandling av hälsouppgifter för forskningsändamål och behandling av platsdata och anonymiserade uppgifter.

Linkedin 2020-04-08

Nu har vi tagit fram en vägledning om behandling av personuppgifter vid tillhandahållande av onlinetjänster. Här får ni som erbjuder tjänster online vägledning kring rättslig grund i affärsförhållandets olika skeden. Vägledningen baserar sig på EDPB:s riktlinje.

Twitter 2020-04-08

Ny vägledning om behandling av personuppgifter vid tillhandahållande av onlinetjänster. Vägledningen baserar sig på EDPB:s riktlinje.

Linkedin 2020-04-08

”En utvecklingsinriktad arbetsplats med spännande uppdrag och trevlig stämning!” Det tycker Malin Blixt, ny chef på enheten för myndigheter, vård och utbildning efter en månad på nya jobbet, som hon delvis skött hemifrån.

Varför valde du att börja jobba på Integritetsskyddsmyndigheten? ”Myndigheten har ett spännande uppdrag och är utvecklingsinriktad, vilket passar mig väldigt bra."

Vad är viktigast att jobba med? ”Att nå ut, att göra skillnad med de resurser vi har. Vi är knappt 100 personer och jobbar med tillsyn i hela landet. Därför är det viktigt att jobba smart så att insatserna ger så stor effekt som möjligt.”

Hur är det att vara ny chef under corona-utbrottet? ”Det går över förväntan, tack vare självgående och duktiga medarbetare som hjälper mig och varandra. Jag är glad att jag hann jobba några veckor på kontoret så att jag hann träffa alla på enheten.”

Vad är svårast med arbetet? ”Det svåraste som ny chef är att man vill kunna bidra, men inte har all sakkunskap och alla rutiner. Men det tar sig!”

Vad är roligast? ”Roligast är den stora utvecklingspotentialen, där jag både kan bidra till utveckling med mitt ledarskap och även utvecklas själv. Det är också en oerhört trevlig stämning på Integritetsskyddsmyndigheten.”

Malin kommer närmast från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Linkedin 2020-04-07

"Big data means big responsibility." EDPS - European Data Protection Supervisor ser positivt på utvecklingen av tekniska lösningar för att bekämpa virusutbrottet, men den personliga integriteten måste skyddas. Det är viktigt att lösningarna är tillfälliga, att uppgifterna inte används till något annat, att det är begränsat vilka som får titta på uppgifterna och att vi har en väg tillbaka till normalitet. EDPS vill se en europeisk modell för corona-appar, samordnade på EU-nivå.

Linkedin 2020-04-06

Så här gör ni för att få era bindande företagsbestämmelser godkända, så att ni kan föra över personuppgifter till tredje land.

Twitter 2020-04-06

Så här gör ni för att få era bindande företagsbestämmelser godkända, så att ni kan föra över personuppgifter till tredje land.

Linkedin 2020-04-04

DELAT INLÄGG FRÅN LENA SCHELIN GD Integritetsskyddsmyndigheten:
Vi har nu inrättat Covid-19 kontaktpunkter inom EUs samtliga dataskyddsmyndigheter i syfte att samla frågor och ge enhetliga svar. De frågor vi får till oss  på Integritetsskyddsmyndigheten hanteras genom vår KP på vårt EU-sekretariat. Vi hade igår också vårt första distans-styrelsemöte i EDPB, som hade fokus på Covid-19. Nu kommer vi ha kortare distansmöten varje vecka istället för våra månatliga tvådagarsmöten i Bryssel.

Twitter 2020-04-03

Att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal kan vara komplicerat. Den danska dataskyddsmyndigheten, Datatilsynet, har tagit fram standardavtalsklausuler som även kan användas i Sverige.

Linkedin 2020-04-03

Att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal kan vara komplicerat. Den danska dataskyddsmyndigheten, Datatilsynet, har tagit fram standardavtalsklausuler som även kan användas i Sverige. Var dock noga med att avtalet verkligen återspeglar de faktiska omständigheter som gäller för just ert avtalsförhållande.

Twitter 2020-04-01

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har publicerat en video som beskriver vilken dess roll är i relation till de nationella dataskyddsmyndigheterna (som exempelvis Datainspektion. Se videon här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_sv

Linkedin 2020-04-01

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har publicerat en video som beskriver vilken dess roll är i relation till de nationella dataskyddsmyndigheterna (som exempelvis Datainspektion. Se videon här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_sv

Linkedin 2020-03-30

Nu finns det referat av EU-domstolens domar på personuppgiftsområdet från 2019 och framåt på vår webbplats. Referaten är sammanfattningar av domstolens domar där vi har valt ut de mest relevanta delarna av domstolens resonemang. Det finns en länk till den officiella versionen av EU-domstolens dom i fulltext efter referatet.

Linkedin 2020-03-27

Vi har fått frågor om vilka möjligheter det finns att använda digital smittspårning under coronautbrottet. Nu har vi publicerat information om detta på vår webbplats. Vi är redo om du behöver hjälp med dataskyddsfrågor i denna utmanande tid.

Twitter 2020-03-27

Vi har fått frågor om vilka möjligheter det finns att använda digital smittspårning under coronautbrottet. Nu har vi publicerat information om detta på vår webbplats. Vi är redo om du behöver hjälp med dataskyddsfrågor i denna utmanande tid.

Linkedin 2020-03-24

Vi ställer in konferensen Två år med dataskyddsreformen den 25 maj med anledning av coronautbrottet. Nu tittar vi på andra, digitala sätt att uppmärksamma årsdagen för GDPR. Om du har anmält dig till konferensen ska du ha fått ett mejl från oss. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på utbildning@Integritetsskyddsmyndigheten.se

Linkedin 2020-03-20

DELAT INLÄGG FRÅN EDPB: Following the press statement by the EDPB Chair earlier this week, the EDPB has now adopted a formal statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak.

Twitter 2020-03-20

RETWEET FRÅN EDPB: Following the press statement by the EDPB Chair earlier this week, the EDPB has now adopted a formal statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak.

Linkedin 2020-03-18

I dag genomförde våra jurister Nils Henckel och Gustav Linder myndighetens första Skype-föreläsning efter virusutbrottet. Föreläsningen skulle egentligen ägt rum på advokatfirman Cederquist för deras GDPR-nätverk. Men hölls i stället digitalt från Gagnef och Uppsala. Själva föreläsningen handlade om GDPR och kamerabevakning, men kanske framför allt om vikten av att så långt som möjligt ställa om i stället för att ställa in.

Linkedin 2020-03-18

Nu har vi uppdaterat vår vägledning om coronaviruset och personuppgifter, bland annat med frågor & svar för arbetsgivare.

Twitter 2020-03-18

Nu har vi uppdaterat vår vägledning om coronaviruset och personuppgifter, bland annat med frågor & svar för arbetsgivare.

Linkedin 2020-03-17

Vi rekryterar nu 10-15 jurister för ett tidsbegränsat projekt för att korta handläggningstiden för kamerabevakningstillstånd. Välkommen med din ansökan senast den 5 april!

Linkedin 2020-03-16

Nu jobbar vi på Integritetsskyddsmyndigheten hemifrån så mycket som det går, som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Som vanligt går det bra att kontakta oss via telefon och mejl.

Twitter 2020-03-16

Nu jobbar vi på Integritetsskyddsmyndigheten hemifrån så mycket som det går, som @Folkhalsomynd rekommenderar. Som vanligt går det bra att kontakta oss via telefon och mejl.

Linkedin 2020-03-16

Corona och personuppgifter – vad gäller? Många arbetsgivare ställs nu inför särskilda utmaningar också när det gäller hantering av hälso- och andra personuppgifter om medarbetare. Vägledning finns på vår webbplats.

Twitter 2020-03-16

Corona och personuppgifter – vad gäller? Många arbetsgivare ställs nu inför särskilda utmaningar också när det gäller hantering av hälso- och andra personuppgifter om medarbetare.

Linkedin 2020-03-13

Nu kan företag, myndigheter och andra organisationer anmäla personuppgiftsincidenter till oss via en e-tjänst. "Den nya e-tjänsten gör det smidigare för organisationer att rapportera incidenter, vilket är angeläget bland annat eftersom lagstiftningen säger att incidenter ska anmälas inom 72 timmar från att de upptäcks. Vi vet att e-tjänsten är efterlängtad av många verksamheter", säger Karin Lönnheden, stabschef på Integritetsskyddsmyndigheten.

Twitter 2020-03-13

Nu kan företag, myndigheter och andra organisationer anmäla personuppgiftsincidenter till oss via en e-tjänst.

Linkedin 2020-03-11

Vi utfärdar en sanktionsavgift mot Google för att företaget bryter mot GDPR. Orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna. "Dataskyddsförordningen, GDPR, ökar kraven på organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter och stärker enskildas rättigheter. En viktig sådan rättighet är möjligheten för enskilda att få sökresultat borttagna. Nu ser vi att Google brister i sitt sätt att hantera denna rättighet", säger Lena Schelin, generaldirektör för Integritetsskyddsmyndigheten.

Twitter 2020-03-11

Vi utfärdar en sanktionsavgift mot Google för att företaget bryter mot #GDPR. Orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna. 

Linkedin 2020-03-10

I dag kör vi utbildning om kamerabevakning och dataskydd. Nu ett pass om ansiktsigenkänning och vårt tillsynsbeslut mot en skola i Skellefteå.

Linkedin 2020-03-10

Redan 200 anmälda till vår konferens Två år med dataskyddsreformen den 25 maj. Roligt med stort intresse! Anmäl dig snart för att säkra din plats. Välkommen!

Linkedin 2020-03-09

Statliga myndigheter och hälso- och sjukvården anmälde under 2019 dubbelt så många personuppgiftsincidenter jämfört med 2018. Det visar vår rapport över de incidenter som anmälts till oss under det gångna året. "Vår bedömning är att ökningen av antalet anmälda incidenter i stor utsträckning beror på att rutinerna för att rapportera incidenter internt och anmäla dem till Integritetsskyddsmyndigheten blivit mer etablerade, i synnerhet inom offentlig sektor", säger Integritetsskyddsmyndighetens stabschef Karin Lönnheden.

Statliga myndigheter och hälso- och sjukvården anmälde under 2019 dubbelt så många personuppgiftsincidenter jämfört med 2018. Det visar vår rapport över de incidenter som anmälts till oss under det gångna året.

Linkedin 2020-03-06

Vi inleder nu en tillsyn för att ta reda på om svenska myndigheter använder teknik för ansiktsigenkänning från det amerikanska företaget Clearview AI. Tekniken bygger på insamling av bilder som ligger öppet på internet. Vi har i dagsläget ingen kännedom om att svenska myndigheter använder Clearview AI.

Twitter 2020-03-06

Vi inleder tillsyn för att ta reda på om svenska myndigheter använder teknik för ansiktsigenkänning från företaget Clearview AI. Tekniken samlar in bilder som ligger öppet på internet. Vi har i dagsläget ingen kännedom om myndigheter som använder tekniken.

Linkedin 2020-03-03

Vi rekryterar nu ytterligare en jurist till enheten för myndigheter, vård och utbildning. Hos oss får du möjlighet att arbeta med utmanande och aktuell juridik som påverkar alla medborgare i centrala delar av samhället. Välkommen med din ansökan senast den 15 mars!

Linkedin 2020-03-02

Givande rundabordssamtal mellan Konsumentverket (arrangör), Konkurrensverket och Integritetsskyddsmyndigheten i dag. Tema: Integritet, konsumentskydd och konkurrens i det datadrivna samhället. Hur tar vi tillvara digitaliseringens möjligheter på ett säkert sätt? Hur kan vi samverka? Tre generaldirektörer på plats, tillsammans med sakkunniga. Bra inspel från inbjudna forskare och experter. Tack till Konsumentverket för att väl genomfört arrangemang! Vi ser fram emot fortsatt samverkan kring dessa viktiga frågor.

Linkedin 2020-03-02

Hur kan vi som myndigheter kommunicera ännu effektivare? I dag välkomnade vi åtta medarbetare från Myndigheten för press, radio och tv för att prata om just detta. Givande diskussioner om kommunikationsstrategi, pressfrågor, webb och omvärldsanalys. Vi ser fram emot fortsatt samverkan!

Twitter 2020-02-26

Polisen har under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister. Integritetsskyddsmyndigheten utreder nu händelsen.

Linkedin 2020-02-26

Polisen har under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister. Integritetsskyddsmyndigheten utreder nu händelsen.

Linkedin 2020-02-26

Under 2019 har vi hållit eller medverkat i 70 utbildningar, konferenser, seminarier och föreläsningar – med fokus på bland annat dataskyddsombud, branschspecifika utbildningar och fördjupning. Tack för alla svar vi fick från er här på Linkedin när vi efterfrågade er syn på detta!

Linkedin 2020-02-25

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har tagit fram riktlinjer för överföring av personuppgifter från myndigheter inom EES till myndigheter och internationella organisationer i tredje land. Riktlinjerna ska hjälpa myndigheter och internationella organisationer vid framtagande av avtal och överenskommelser och säkerställa att skyddet för enskilda inte undermineras när uppgifter förs utanför EES. Riktlinjerna är nu på publik konsultation till den 6 april. Välkommen med synpunkter!

EES = Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Twitter 2020-02-25

Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer för överföring av personuppgifter från myndigheter inom EES till myndigheter och internationella organisationer i tredje land är nu på publik konsultation. Välkommen med synpunkter!

Linkedin 2020-02-25

Under 2019 fick vi in drygt 3 500 klagomål om skyddet för personuppgifter, vilket är dubbelt så många jämfört med året innan. Många dataskyddsmyndigheter inom EU ser samma kraftiga ökning. Vår bedömning är att dataskyddsreformen, GDPR, har bidragit till att höja medborgarnas förväntningar på att deras personuppgifter hanteras korrekt.

Linkedin 2020-02-25

Tips! Här hittar du alla dokument från European Data Protection Boards senaste plenarmöte samlade.

Linkedin 2020-02-24

Är du vår nya redovisningsekonom? Välkommen med din ansökan senast den 15 mars!

Linkedin 2020-02-24

Vi har åtagit oss rollen att leda arbetet med EU-vägledningar som vi vet är särskilt angelägna för svenska företag och andra verksamheter. Under 2019 var vi huvud- eller medrapportör för fem vägledningar. Under året har också det operativa samarbetet inom EU kommit igång ordentligt. Vi arbetade under året i ca 700 internationella ärenden. Av dessa var vi ansvarig tillsynsmyndighet i ett 60-tal ärenden.

Twitter 2020-02-24

Vi har åtagit oss rollen att leda arbetet med EU-vägledningar som vi vet är särskilt angelägna för svenska företag och andra verksamheter. Under 2019 hade vi rollen som huvud- eller medrapportör för fem vägledningar.

Linkedin 2020-02-21

Under 2019 tog vi emot 18 700 ärenden, svarade på 8 300 telefonförfrågningar och inledde 60 granskningar. Vi beslutade om två sanktionsavgifter. Vi ansvarade för ett 60-tal ärenden i EU. Antal årsarbetskrafter var 86. I dag publicerar vi vår årsredovisning.

Twitter 2020-02-21

Under 2019 tog vi emot 18 700 ärenden, svarade på 8 300 telefonförfrågningar och inledde 60 granskningar. Vi beslutade om två sanktionsavgifter. Vi ansvarade för ett 60-tal ärenden i EU. Antal årsarbetskrafter var 86.

Linkedin 2020-02-20

Vi inledde ett 60-tal granskningar under förra året, varav ca 30 pågår. Hittills har det blivit två sanktionsavgifter – mot en skola i Skellefteå och mot MrKoll, en sajt som masspublicerar personuppgifter. Några exempel på pågående tillsynsärenden är mot Google om rätten att bli glömd, 1177 om personuppgiftsincidenter och om arbetsgivares bevakning av anställda, berättade Lena Schelin, gd för Integritetsskyddsmyndigheten, på GDPR-dagen i Göteborg.

Linkedin 2020-02-19

EU-kommissionen har i dag presenterat en digital strategi för EU, med särskilt fokus på artificiell intelligens och dataanvändning.

Twitter 2020-02-19

EU-kommissionen har i dag presenterat en digital strategi för EU, med särskilt fokus på artificiell intelligens och dataanvändning.

Twitter 2020-02-18

RETWEET FRÅN EDPB: The EDPB is working on solutions to overcome the current challenges and to make sure the key cooperation procedure concepts are applied consistently. @EU_Commission should check if national procedures impact effectiveness of cooperation procedures.

Twitter 2020-02-18

RETWEET FRÅN EDPB: While challenges remain, the EDPB is convinced that the cooperation between EEA DPAs will result in a common data protection culture.

Twitter 2020-02-18

RETWEET FRÅN EDPB: The EDPB just adopted its contribution to the @EU_Commission's GDPR review survey. The application of the GDPR in the first 18 months has been successful, and the Board considers that a review of the #GDPR is premature.

Linkedin 2020-02-14

Du kommer väl ihåg att anmäla dig till vårens kurser och konferensen? Vi kör kamerabevakning och dataskydd i Stockholm den 10 mars, GDPR grund i Göteborg 22 april och i Stockholm den 28 april. Och så har vi vår stora konferens, Två år med dataskyddsreformen, i Stockholm den 25 maj. Välkommen med din anmälan!

Linkedin 2020-02-13

I går föreläste Jeanette Bladh Gustafson, Gustav Linder och Nils Henckel om kamerabevakning för ombudsmän på Handelsanställdas förbund. De tog bland annat upp frågor om när det kan vara okej för en arbetsgivare att kamerabevaka anställda. Bra diskussioner om både alternativ till kamerabevakning och hur man kan komma tillrätta med olaglig bevakning på arbetsplatsen.

Linkedin 2020-02-12

Nu har vi öppnat anmälan till konferensen Två år med dataskyddsreformen. Välkommen alla dataskyddsombud, personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och andra som jobbar med dataskydd! Här hittar du program och anmälan:

Linkedin 2020-02-11

Är du multikompetent? Då kanske det är du som är vår nya receptionist/GD-assistent/administratör? Välkommen med din ansökan senast den 1 mars!

Linkedin 2020-02-11

Vad får en arbetsgivare egentligen registrera om anställda? Var försiktig med "bra-att-ha-uppgifter". Principen om uppgiftsminimering gäller vid all insamling av data och även för arbetsgivare. Rapport har intervjuat Evelin Palmér, jurist hos oss (ca 11:15 in i inslaget).

Twitter 2020-02-11

Vad får en arbetsgivare egentligen registrera om anställda? Principen om uppgiftsminimering gäller vid all insamling av data och även för arbetsgivare. Rapport har intervjuat Evelin Palmér, jurist hos oss (ca 11:15 in i inslaget).

Linkedin 2020-02-10

I dag har vi träffat Svenskt Näringsliv för att diskutera GDPR. Med dataskyddsförordningen har skyddet för den personliga integriteten stärkts kraftigt. Samtidigt har det varit en omställning för företag, myndigheter och andra aktörer som ska tillämpa reglerna. Ett viktigt tillfälle för att lyssna in företagens behov och synpunkter.

Linkedin 2020-02-07

Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer om uppkopplade fordon är nu ute på publik konsultation. Välkommen med synpunkter!

Twitter 2020-02-07

Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer om uppkopplade fordon är nu på publik konsultation. Välkommen med synpunkter!

Twitter 2020-01-31

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen har nu tagit fram en riktlinje kring kamerabevakning och ansiktsigenkänning. I den ges många konkreta exempel.

EDPB:s riktlinjer om kamerabevakning och ansiktsigenkänning

Linkedin 2020-01-31

Europeiska dataskyddsstyrelsen har nu tagit fram en riktlinje kring kamerabevakning och ansiktsigenkänning. I den ges många konkreta exempel.

EDPB:s riktlinjer om kamerabevakning och ansiktsigenkänning

Twitter 2020-01-28

Ikväll besöker vi Forum för dataskydd för att presentera en ny rapport om inkomna klagomål mot personsöksajter och kommentera en sanktionsavgift som vi nyligen utfärdat mot en sådan sajt.

Linkedin 2020-01-28

Ikväll besöker vi Forum för dataskydd för att presentera en ny rapport om inkomna klagomål mot personsöksajter och kommentera en sanktionsavgift som vi nyligen utfärdat mot en sådan sajt.

Twitter 2020-01-28

Idag, på den internationella dataskyddsdagen, publicerar vi en ny rapport som beskriver de klagomål som vi får mot personsöktjänster som masspublicerar personuppgifter om landets befolkning.

Linkedin 2020-01-28

Ikväll besöker vi Forum för dataskydd för att presentera en ny rapport om inkomna klagomål mot personsöksajter och kommentera en sanktionsavgift som vi nyligen utfärdat mot en sådan sajt.

Twitter 2020-01-28

Idag firar vi den internationella dataskyddsdagen. Tanken med dagen är att öka medvetenheten om hur personuppgifter behandlas och vilka rättigheter man har som medborgare. Själva publicerar vi en rapport senare idag. Stay tuned!

Linkedin 2020-01-28

Idag firar vi den internationella dataskyddsdagen. Tanken är att dataskyddsmyndigheter runt om i världen ordnar olika aktiviteter runt denna dag för att öka medvetenheten om hur personuppgifter samlas in och behandlas och vilka rättigheter man har som medborgare. Själva publicerar vi en ny rapport senare idag. Stay tuned!

Linkedin 2020-01-21

Integritet som nyckel för ansvarsfull innovation? Den 5 februari deltar vår gd Lena Schelin i ett panelsamtal på ett frukostseminarium anordnat av Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) och Vinnova.

Twitter 2020-01-20

Integritetsskyddsmyndigheten föreslås få ett tillskott av medel för att bättre kunna hantera ansökningar om och tillsynen av kamerabevakning. Det meddelade regeringen i dag.

Mer om kamerabevakning
Regeringens pressmeddelande

Linkedin 2020-01-20

Integritetsskyddsmyndigheten föreslås få ett tillskott av medel för att bättre kunna hantera ansökningar om och tillsynen av kamerabevakning. Det meddelade regeringen i dag.

Mer om kamerabevakning
Regeringens pressmeddelande

Twitter 2020-01-20

När och hur är det egentligen tillåtet att kamerabevaka? Frida Orring, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, gästade SVT Aktuellt nyligen för att prata om kamerabevakning exempelvis av sin tomt och i flerbostadshus.

Linkedin 2020-01-20

När och hur är det egentligen tillåtet att kamerabevaka? Frida Orring,jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, gästade SVT Aktuellt nyligen för att prata om kamerabevakning exempelvis av sin tomt och i flerbostadshus.

Twitter 2020-01-20

I dag är det lösenordsbytardagen. Numera rekommenderar experterna långa fraser som är lätta att komma ihåg. Då får du ett bra skydd så att dina data inte hamnar i orätta händer.

Linkedin 2020-01-20

I dag är det lösenordsbytardagen. Numera rekommenderar experterna långa fraser som är lätta att komma ihåg. Då får du ett bra skydd så att dina data inte hamnar i orätta händer. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har bra tips.

Twitter 2020-01-17

"Jag har begärt att ett företag ska radera mina uppgifter men de vägrar. Vad gäller?" Det är en vanlig fråga till oss. I GDPR finns en rätt att få uppgifter raderade. Men den är inte ovillkorlig.

Linkedin 2020-01-17

"Jag har begärt att ett företag ska radera mina uppgifter men de vägrar. Vad gäller?" Det är en vanlig fråga till oss. I dataskyddsförordningen, GDPR, finns en rätt att få sina uppgifter raderade om man begär det. Men den inte är ovillkorlig.

Den gäller till exempel inte om ett företag eller en myndighet måste behandla dina personuppgifter enligt lagkrav, eller om det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre än ditt eget intresse.

En personuppgiftsansvarig måste alltid kunna motivera varför man anser att vissa uppgifter inte ska raderas på begäran. Om du tror att exempelvis ett företag inte raderar dina uppgifter trots att de borde göra det, kan du skicka in ett klagomål till oss.

Twitter 2020-01-14

Ny termin på både förskolor och skolor. Personuppgifter om barn är särskilt skyddsvärda. Barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och förstå vilken rätt de har till skydd för sina uppgifter.

Linkedin 2020-01-14

Så är den nya terminen igång på både förskolor och skolor. Personuppgifter om barn är särskilt skyddsvärda. Barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och förstå vilken rätt de har till skydd för sina uppgifter. 

Linkedin 2020-01-10

Behöver jag tillstånd för att sätta upp en kamera? Det beror på. Kommuner, myndigheter och andra aktörer som utför en uppgift av allmänt intresse behöver tillstånd om de vill kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde. Det kan vara ett bibliotek, ett torg eller receptionen på en skola.

Privatpersoner behöver inte tillstånd för att kamerabevaka sin tomt eller bostad. Privatägda bolag, exempelvis butiker eller restauranger, behöver som regel inte heller tillstånd.

Från och med den 1 januari 2020 behöver Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen inte ansöka om tillstånd för att bedriva kamerabevakning. Dessa myndigheter måste nu själva göra en bedömning om de har rätt att bevaka. Bedömningen ska alltid dokumenteras.

Tillstånd och kamerabevakning

Twitter 2020-01-10

Behöver jag tillstånd för att sätta upp en kamera? En kommun som vill bevaka ett torg eller ett bibliotek behöver det. Privatpersoner som vill bevaka tomt eller bostad behöver inte tillstånd. Inte heller privatägda bolag eller brottsbekämpande myndigheter. 

Linkedin 2020-01-08

Så här i början av det nya året passar vi på att påminna om vårens utbildningar och konferensen den 25 maj. Utbildningarna kan du anmäla dig till redan nu. Anmälan till konferensen öppnar under januari.

Linkedin 2020-01-02

Från och med den 1 januari behöver Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen inte ansöka om tillstånd för att bedriva kamerabevakning. Dessa myndigheter måste nu själva göra en bedömning om de har rätt att bevaka. Bedömningen ska alltid dokumenteras. 

Twitter 2020-01-02

Från och med den 1 januari behöver Polisen, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen inte ansöka om tillstånd för att kamerabevaka. Dessa myndigheter måste själva göra en bedömning om de har rätt att bevaka. Bedömningen ska alltid dokumenteras. 

Våra konton i sociala medier

Om du har konto på Linkedin eller Twitter får du gärna följa oss där.

På LinkedinPå Twitter