meny

Det borde vara brottsligt att kamerabevaka grannars barn

Debattartikel på DN Debatt 2019-02-23.

Det är idag inte ovanligt att privatpersoner har kameror installerade som komplement till lås och larm på sina hus. En många gånger legitim och rimlig åtgärd för att förstärka säkerheten kring sin bostad och egendom. Samtidigt får Integritetsskyddsmyndigheten in en mängd klagomål från grannar som upplever det som olustigt eller kränkande att grannens kameror filmar dem, deras barn, bostad och besökare.

Jag förstår oron. I sitt hem har man en tro och förväntan på att få vara i fred. Är det någonstans i samhället där vi alla har rätt till en privat sfär så är det i hemmet.

Sedan den 1 augusti 2018 är det Integritetsskyddsmyndigheten som granskar hur bestämmelserna följs i kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR), som reglerar hur övervakningskameror får användas.

Integritetsskyddsmyndigheten har under hösten granskat ett antal fall där privatpersoner har klagat på att en grannes kamera riktas mot den egna fastigheten. På måndag publicerar vi resultatet från ett knappt tiotal sådana granskningar.

I vissa av granskningarna har den som har kameran uppgett att kameran tagits ned. I andra fall att kameran riktats om eller att det inte är en riktig kamera som använts, utan en attrapp. De klagomål som kommer till Integritetsskyddsmyndigheten visar tydligt att grannbevakning är ett faktiskt problem och kan utgöra ett allvarligt intrång i medborgares privatliv.

Vår bedömning efter de genomförda granskningarna är att många privatpersoner inte är medvetna om att en kamera som bevakar grannens fastighet eller allmän plats måste följa kraven i dataskyddsförordningen. Vi har därför tagit fram en vägledning för privatpersoners kamerabevakning.

Det är tillåtet att sätta upp en kamera som enbart täcker den egna fastigheten, t.ex. uppfart, garage och entrédörrar. Om man vill rikta kameran utanför det området, till exempel mot grannen eller mot gatan utanför, måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda:

  • Det måste finnas ett berättigat intresse, som exempelvis upprepade stölder eller skadegörelse
  • Den som bevakar måste kunna visa att grannarna godkänt bevakningen eller att behovet av bevakningen väger tyngre än grannarnas eller allmänhetens rätt att inte bli bevakade
  • Den som bevakar måste kunna visa att hen övervägt andra alternativ till kamerabevakning som är mindre integritetskränkande
  • Det måste ges tydlig information om att bevakning sker, vem som bevakar, för vilket syfte och hur man gör för att få ytterligare information om bevakningen.

I praktiken är det sannolikt bara ett begränsat antal fall där behovet av kamerabevakning väger tyngre än grannens rätt till privatliv.

Integritetsskyddsmyndighetens möjligheter att ingripa mot enskilda personer som övervakar sina grannar är dock begränsade. Antalet kameror är omfattande. Frågorna är svåra att utreda då förhållandena kan ändra sig före, under och efter utredningen. Integritetsskyddsmyndigheten har begränsade befogenheter att tvinga sig in på en fastighet för att på plats få tillgång till uppgifter och granska förhållandena i ibland infekterade granntvister.

Sedan 2013 finns brottet kränkande fotografering i lagen. Bestämmelsen innebär att det är förbjudet att i hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd att vara privat, på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande. För att en fotografering ska vara straffbar krävs också att den sker utan tillåtelse från den som blir fotograferad. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

Dilemmat med kameror i privatbostäder är att fotograferingen inte kan sägas ske i hemlighet, eftersom bevakningskameran oftast är fullt synlig. De faller därför inte under brottsrubriceringen kränkande fotografering. Integritetsskyddsmyndighetens uppfattning är att lagstiftningen borde kompletteras med en brottsrubricering som tar sikte på att en person bevakar en annan persons privata utrymme på ett integritetskränkande sätt och utan godkännande.

Boken 1984 av George Orwell målar upp ett samhälle där individen i detalj är övervakad och styrd av staten. Det är från den boken som uttrycket "storebror ser dig" är hämtad. I samhället balanseras idag olika intressen genom lagstiftning och kontrollfunktioner som begränsar statens möjlighet till övervakning och kartläggning av medborgarna.

Samtidigt lever vi idag i en alltmer digitaliserad värld och det sker en snabb och kontinuerlig utveckling av teknik och produkter som skapar värde för samhället och ökar livskvaliteten för medborgarna. Drönare, övervakningskameror och kroppsburna kameror är bara några exempel på utrustning som idag är tillgänglig för oss alla. Det gör att man nu, för att travestera Orwells tankar, kan prata om att "lillebror ser dig". Utbredningen och effekterna av enskildas möjligheter att kartlägga och övervaka andra är ännu inte helt känd och balansen mellan olika intressen behöver avvägas noga.

Att sätta upp kameror för att bevaka den egna fastigheten görs många gånger i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte, vilket i sig är positivt. Bevakningen förutsätter dock att den som använder sådan utrustning följer reglerna. Här ser vi behov av att kunskapen höjs så att respekten för andras integritet kan upprätthållas på ett bra sätt.

Samtidigt har samhället behov av att mer effektivt kunna ingripa mot allvarliga överträdelser. Luckan i dagens lagstiftning behöver täppas till.

Ett nytt brott skulle göra det möjligt att mer kraftfullt kunna angripa kränkande och otillåten kamerabevakning men har också en viktig förebyggande effekt. Ett mer effektivt skydd av vår rätt till en privat sfär i hemmet är viktigt och bidrar till ett tryggare informationssamhälle.

Lena Lindgren Schelin

Generaldirektör Integritetsskyddsmyndigheten

Har du en attrapp?

Den som sätter upp en kameraattrapp omfattas inte av GDPR eller kamerabevakningslagen. Och skulle heller inte omfattas av den brottsrubricering som föreslås läggas till i brottsbalken. Men, jag vill uppmana den som sätter upp en attrapp att se till att den tydligt är riktad enbart mot den egna fastigheten för att undvika missförstånd och minska risken för osämja grannar emellan.

Grannar som kamerabevakar grannar

  • Utbrett problem. Integritetsskyddsmyndigheten får många klagomål
  • Väldigt integritetskränkande att bevakas i sitt hem
  • Med en ny brottsrubricering i brottsbalken kan kränkande grannövervakning utredas och lagföras
  • En ny brottsrubricering får förebyggande effekter och sänder en tydlig signal att det inte är ok att med kamera bevaka sina grannar