Hoppa till innehåll på sidan

Lämna ett klagomål om inkasso

Om du tycker att någon har vidtagit inkassoåtgärder i strid med inkassolagen eller god inkassosed kan du lämna in ett klagomål till oss.

Inkassoansvaret övergår till Finansinspektionen (FI)

OBS! Den 1 januari 2024 övergår tillstånds− och tillsynsansvaret för inkassoverksamhet från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) till Finansinspektionen (FI).

Finansinspektionen

Rör ditt klagomål ett bolag som står under Finansinspektionens tillsyn ska du i stället vända dig till Finansinspektionen. Det gäller främst klagomål på banker, kreditmarknadsbolag och försäkringsbolag.

Finansinspektionen

Innan du lämnar in ett klagomål till oss

Innan du kontaktar oss bör du först försöka lösa problemen själv. Ta kontakt med dem som du tycker gör fel och berätta vad du tycker är fel. Förhoppningsvis rättar de då till felen så att du känner dig nöjd. Om de inte rättar till felen kan du lämna in ett klagomål till oss.

Tvister om betalningsskyldighet

Om du anser att du inte är skyldig att betala det som du krävs på måste du bestrida kravet. Det gör du till den som har skickat det. Var noga med att berätta varför du anser att du inte är skyldig att betala.

Om ni inte kan komma överens är det borgenären eller inkassobolaget som ska vända sig till tingsrätten för att få tvisten avgjord.

Vi kan inte agera ombud för någon eller avgöra tvister om gäldenären är skyldig att betala eller hur mycket hen ska betala. Vi kan därför inte hjälpa dig om ditt klagomål endast rör frågan om du är betalningsskyldig eller inte.

Vi utövar tillsyn över sådant som omfattas av inkassolagen och god inkassosed, alltså själva inkassoförfarandet. Vi kan bara agera på klagomål om något som har hänt från och med att bolaget skickar ut ett inkassokrav. Frågor om fakturor, betalningspåminnelser och avtalsvillkor ligger utanför vårt tillsynsansvar. Du kan därför inte klaga till oss i sådana frågor.

Gör så här

Det finns inga särskilda regler för hur du lämnar ett klagomål till oss men vi föredrar att du gör det skriftligen. Skicka gärna med en kopia på inkassokravet eller annat som är relevant för klagomålet.

För att vi ska kunna förstå vad det gäller behöver vi ha följande information:

  • Vem eller vilka ditt klagomål riktar sig mot.
  • Vad du är missnöjd med.
  • Vad som hänt och när.

Försök att vara så konkret som möjligt när du beskriver vad du är missnöjd med. 

Skicka ditt klagomål till oss med e-post eller brev.

E-post: imy@imy.se

Brev: Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Tänk på att det du skickar in till oss blir så kallad allmän handling, eftersom vi som myndighet omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av det du har skickat in, om det inte finns någon sekretessregel som gör undantag från den rätten. Vill du vara anonym är det bäst att skicka in klagomålet med vanlig post, utan att avslöja dina egna personuppgifter.

Då e-post är enkelt att ta del av även för andra än den avsedda mottagaren rekommenderar vi att du använder vanlig post om du vill skicka in något som innehåller känsliga uppgifter om dig själv eller någon annan. Alternativt kan du ta bort eller maskera de känsliga uppgifterna innan du skickar in klagomålet till oss via e-post.

 

Så här hanterar vi ditt klagomål

Det första som händer med ditt klagomål när det kommit in till oss är att vår registrator registrerar klagomålet i vårt diarium och skickar en mottagningsbekräftelse till dig. Därefter lämnas klagomålet över till en av våra handläggare.

Vi får dagligen in en mängd klagomål. För att vi ska kunna utföra vårt tillsynsuppdrag är vi beroende av – och tacksamma för – de klagomål som vi får in. Vi har dock varken skyldighet eller möjlighet att inleda en granskning med anledning av vart och ett av alla de klagomål som kommer in till oss.

När vi bedömer om vi ska inleda tillsyn eller inte med anledning av ett klagomål tittar vi främst på om det ser ut att röra sig om brister i rutiner eller systematiska fel hos inkassobolaget, som i så fall kan komma att drabba många.

Oavsett vad vi kommer fram till får du alltid ett svar från oss. Om svaret från oss är att vi inte kommer att inleda en granskning med anledning av ditt klagomål innebär det inte att vi anser att den som klagomålet riktas mot har agerat korrekt. Det har vi inte tagit ställning till i den situationen. Det kan hända att vi använder informationen i ditt klagomål vid granskning av ett inkassobolag vid ett senare tillfälle.

Om vi väljer att inleda tillsyn så gör vi inte det som ombud för den som klagat. Den som klagat blir inte heller part i tillsynsärendet. Klaganden har så att säga ingen roll i tillsynen, men vi brukar skicka en kopia av själva tillsynsbeslutet till honom eller henne för att informera om resultatet.

Senast uppdaterad: 29 april 2021