Hoppa till innehåll på sidan

Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik mm

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Av förslaget till ändring i 3 kap. 4 § TSFS 2013:41 framgår att taxiföraren ska registrera uppgifter om varje köruppdrag och varje körpass i taxameterutrustningen så att utrustningen kan framställa kvitton och följesedlar, elektroniskt eller i pappersform, samt körpassrapporter i pappersform.

Vidare anger förslaget till ändring i 5 kap. 1 § att kvittot eller följesedeln ska erbjudas i pappersform eller sådan elektronisk form att kunden kan ta emot och läsa uppgifterna.

Med detta som bakgrund innehåller inte konsekvensutredningen förtydliganden om ändringarna kommer innebära behandling av personuppgifter om fysiska personer(1) i rollen som kunder, vilka personuppgifter det i sådant fall kan röra sig om, vilka aktörer som kommer behandla kunduppgifterna och vilken rättslig grund som är tillämplig på personuppgiftsbehandlingen.(2) Av intresse är vidare hur behandling av personuppgifter som kan bli följden av nämnda ändringar kommer leva upp till de grundläggande dataskyddsprinciperna om exempelvis riktighet, lagringsminimering samt integritet och konfidentialitet.(3)

Fotnoter

(1) Personuppgifter definieras i artikel 4.1 i dataskyddsförordningen som varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

(2) Artikel 6 i dataskyddsförordningen räknar upp de rättsliga grunderna. Behandling av personuppgifter är enligt bestämmelsen laglig endast om och i den mån som åtminstone ett av villkoren är uppfyllt. Om behandlingen omfattar känsliga personuppgifter, exempelvis om hälsa, tillkommer ytterligare villkor i artikel 9. 

(3) Artikel 5.1 d, e och f i dataskyddsförordningen.

Suzanne Isberg, 2022-11-09 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 9 november 2022
Sidans etiketter Dataskydd