Hoppa till innehåll på sidan

Förslag till begäran om att utarbeta en standard för automatisk nummer­plåts­igenkänning (ANPR)

Mot bakgrund av att kommissionen - inom ramen för standardiseringskommitténs arbete - har inlett ett skriftligt omröstningsförfarande angående förslag till begäran om att utarbeta en standard för automatisk nummerplåtsigenkänning (ANPR), har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) lämnats tillfälle att yttra sig över förslaget.

Förslaget har sin bakgrund i direktiv (EU) 2019/520 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen1, och omröstningen gäller ett ställningstagande om att formellt anta begäran om standard.

IMY har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget att utarbeta en standard.

IMY ser att utvecklingen av en standard kan bidra till att öka skyddet för personuppgifter, och vill särskilt lyfta fram artikel 25.1 i dataskyddsförordningen som handlar om inbyggt dataskydd (privacy by design). Enligt IMY är det viktigt att dataskyddsbestämmelserna beaktas redan vid planeringen och utformningen av ett system, och en standard kan underlätta kravställning och bidra till en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter i hela EU.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Pernilla Andersson. Vid den slutliga handläggningen har även juristen Ulrika Harnesk medverkat.

Linn Sandmark, 2021-09-07 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd