Hoppa till innehåll på sidan

Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolk­tjänsten för döva, hörsel­skadade och personer med döv­blindhet

SOU 2022:11

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY avstyrker förslagen i betänkandet eftersom det inte har gjorts en tillräcklig utredning och analys av förslagens inverkan på den enskildes personliga integritet.

I betänkandet framkommer bedömningar om att t.ex. tolkcentralens administrativa verksamhet inte hanterar uppgifter om hälsa eller andra uppgifter som kan betraktas som känsliga personuppgifter och att den nya lagen om tolktjänst inte bedöms medföra behov av reglering av behandling av personuppgifter.
Det är bedömningar som IMY ställer sig ytterst tveksam till utifrån den begränsade integritetsanalys som presenterats i betänkandet. Som exempel på varför ytterligare analys behövs vill IMY särskilt framhålla följande.

Betänkandet rör tolktjänst för individer med funktionshinder i form av dövhet, hörselskada och personer med dövblindhet. Även om det är oklart om dessa uppgifter kommer att framgå direkt i t.ex. tolktjänstens administrativa verksamhet, är det högst troligt att dessa uppgifter kan komma att framgå indirekt med koppling till en person. Det skulle i så fall enligt IMY:s uppfattning kunna innebära en behandling av känsliga personuppgifter (1). För att behandling av känsliga personuppgifter ska vara tillåten krävs alltid stöd i något av undantagen i artikel 9.2 i dataskyddsförordningen. Det finns anledning att understryka att behandling av känsliga personuppgifter innebär större integritetsrisker och därför föranleder högre krav på det rättsliga stödet.

I betänkandet (s. 157) återges uppgifter om tolkbehov bland personer med annan etnisk bakgrund. Huruvida detta är personuppgifter som ska ingå i den verksamhet som författningsförslagen avser reglera är oklart. IMY vill därför påtala att det möjligtvis kan komma att bli aktuellt med behandling av känsliga personuppgifter i form av uppgifter om etniskt ursprung. (2) 

Mot denna bakgrund anser IMY därför att det inom ramen för det fortsatta beredningsarbetet behöver göras en analys av hur förslagen förhåller sig till bestämmelserna i dataskyddsförordningen. En förutsättning för en sådan analys är att det görs en noggrann kartläggning av vilka personuppgifter som kommer behandlas liksom omfattningen av behandlingen.

Fotnoter

(1) Se artiklarna 9.1 och 4.15 i dataskyddsförordningen och jfr skäl 35 till dataskyddsförordningen som beskriver uppgift om hälsa.
(2 ) Se Datainspektionens yttrande över SOU 2018:83, dnr DI-2019-2408.


Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Anna Hellgren Westerlund.

Linn Sandmark, 2022-06-15 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 16 juni 2022
Sidans etiketter Dataskydd