meny

Så här hänger lagarna ihop

Dataskyddsförordning, dataskyddslag, dataskyddsdirektiv, brottsdatalag, kamerabevakningslag. Hur hänger alla dessa lagar ihop och vilken lag gäller före en annan? I den schematiska bilden nedan reder vi ut begreppen:

Öppna bilden i pdf-format

Om dataskyddslagarna

Kort om integritet i lagar

Det finns flera svenska lagar och förordningar på dataskyddsområdet som har kommit till för att skydda den enskilde medborgarens personliga integritet. På följande sidor kan du läsa mer på djupet om vad som gäller, hur man följer lagarna på bästa sätt och vilka rättigheter enskilda har när det gäller personlig integritet.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddslagen
Kamerabevakningslagen (KbL)
Inkassolagen (IkL)
Kreditupplysningeslagen (KuL)
Patientdatalagen (PdL)
Brottsdatalagen

Övergripande integritetsskydd

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna

1950 antog Europarådet den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). En av dessa rättigheter är individens rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. Ingen ska behöva utsättas för godtyckliga eller olagliga inskränkningar i sitt privatliv. Europakonventionen gäller som lag i Sverige.

Grundläggande rättigheter

EU har antagit en stadga om de grundläggande rättigheterna, däribland rätten till skydd för personuppgifter. I stadgan beskriver artikel 8 denna rätt:

  • Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.
  • Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.
  • En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.

Svensk grundlag

Ett skydd för den personliga integriteten finns även i svensk grundlag, i regeringsformen. Där står bland annat "var och en [är] gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden". I konflikt mellan grundlag och EU-rätt står EU-rätten över.