meny

Rätt att flytta dina personuppgifter

Rätten att flytta personuppgifter kallas i dataskyddsförordningen rätt till dataportabilitet.

Vad innebär rätten att flytta dina uppgifter? 

Om du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller om du lämnat uppgifterna med anledning av ett avtal kan du begära att få ut uppgifterna. 

Förutom att begära att få ut uppgifterna kan du också begära att personuppgifterna ska överföras till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel ett annat företag om du vill använda deras tjänster istället. Den personuppgiftsansvariga behöver bara överföra uppgifterna till ett annat företag om det är tekniskt genomförbart.

Exempel: Du har hittat en billigare elleverantör. Du kan be din befintliga leverantör att överföra dina uppgifter direkt till den nya leverantören, om det är tekniskt genomförbart. Du har alltid rätt att få tillbaka dina uppgifter från leverantören i ett allmänt använt, maskinläsbart format – så att de kan användas i andra system.

Hur utövar jag rätten att flytta mina uppgifter?

Du har rätt att begära förflyttning av de personuppgifter du har lämnat om du har samtyckt till behandlingen eller om du har ett avtal med den personuppgiftsansvariga.

Om du vill få ut dina personuppgifter eller be om överföring ska du kontakta företaget, myndigheten eller organisationen som behandlar dina uppgifter. Om verksamheten har en integritetspolicy kan du ofta hitta svar i den på hur du enklast når fram med din begäran. Vissa organisationer har också ett dataskyddsombud som du kan kontakta med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller dina rättigheter.

Det finns inga särskilda formkrav för hur en begäran om att flytta uppgifter ska se ut. Du kan göra det muntligt eller skriftligt. Av bevisskäl och för tydlighetens skull kan det vara bra att du gör det skriftligt, till exempel genom att mejla.

Hur lång tid behöver jag vänta på besked?

Den som behandlar dina personuppgifter ska återkomma till dig utan onödigt dröjsmål senast inom en månad efter att ha fått din begäran. 

Tidsfrister

Får den personuppgiftsansvariga samla in information om mig när jag vill utöva mina rättigheter?

När du utövar någon av dina rättigheter kan personuppgiftsansvariga i vissa fall behöva samla in ytterligare uppgifter om dig så att de vet att de är i kontakt med rätt person. 

När får den personuppgiftsansvariga säga nej till min begäran?

Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, till exempel om du vid upprepade tillfällen begär samma sak. 

När får den personuppgiftsansvariga säga nej till min begäran?

Kostar det något att utöva mina rättigheter?

Nej, du har rätt att utöva dina rättigheter kostnadsfritt. Det finns dock vissa situationer när en avgift kan tas ut.

Avgift

Vad gör jag om min begäran inte besvaras eller om jag är missnöjd med svaret?

Börja med att kontakta den personuppgiftsansvariga och berätta vad du tycker är fel. Det finns även möjlighet att lämna tips eller klagomål till oss. 

Klagomål

Kan jag få skadestånd?

Ja, du kan ha rätt till ersättning om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen. 
Skadestånd

Ordförklaringar

Behandling (av personuppgifter)

Behandling är ett vidsträckt begrepp och innefattar allt som kan göras med personuppgifter. Till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring av personuppgifter.

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Även bild- och ljudupptagningar kan räknas som personuppgifter, om man kan se eller höra vem det rör. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. Även en fysisk person kan vara personuppgiftsansvarig, till exempel när det gäller enskilda firmor.

Rättsinformation

Artikel 20 dataskyddsförordningen
EDPB:s riktlinjer om dataportabilitet