meny

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att vända dig till ett företag eller myndighet som behandlar dina personuppgifter och be att få veta vilka uppgifterna är och få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas.

Kan jag få reda på vad som finns registrerat om mig hos exempelvis myndigheter, företag och organisationer?

Ja, den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna, förutsatt att begäran från den registrerade inte är uppenbart ogrundad eller orimlig.

Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige i en lättillgänglig, skriftlig form och med ett tydligt och enkelt språk. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den registrerade inte begär något annat.

Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?

Du kontaktar den som har registrerat uppgifter om dig och begär ett registerutdrag. Om den registrerade lämnar begäran i elektronisk form, ska informationen om möjligt tillhandahållas i elektronisk form, om den registrerade inte begär något annat.

Tänk på att du verkligen skickar din begäran om registerutdrag till den som har registrerat uppgifter om dig, exempelvis ett företag eller myndighet. Du ska alltså inte skicka in begäran till Integritetsskyddsmyndigheten.

Lagstödet för rätten till registerutdrag finner du i artikel 15 i dataskyddsförordningen.

Kostar det något att få ett registerutdrag?

Nej, registerutdrag ska tillhandahållas kostnadsfritt. För ytterligare kopior som den registrerade begär, eller om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, får det tas ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.

Hur lång tid ska jag behöva vänta innan jag får ett registerutdrag?

Den personuppgiftsansvarige ska på begäran utan onödigt dröjsmål, men senast en månad efter att ha mottagit begäran, tillhandahålla den registrerade information om de åtgärder som vidtagits.

Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden.

Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den personuppgiftsansvarige utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.

Vad ska ett registerutdrag innehålla?

Ett registerutdrag ska innehålla information om huruvida personuppgifter behandlas eller inte. Om personuppgifter behandlas ska det framgå vilka uppgifter om den sökande som behandlas i form av ett utdrag med alla de personuppgifter som rör personen som sökt registerutdrag. Bland annat ska det framgå varifrån dessa uppgifter kommer, vad som är ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnas ut.

Finns det information om mig som jag inte får ta del av när jag begär ett registerutdrag?

Ja, det kan finnas information gällande dig som du trots din begäran inte får ta del av. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kan den personuppgiftsansvarige vägra att lämna registerutdrag. I vissa fall får den personuppgiftsansvarige inte lämna ut uppgifterna enligt annan lagstiftning. Det kan också vara så att det finns en särskild bestämmelse som avviker från den vanliga skyldigheten att lämna ett registerutdrag. Här är tre exempel på sådana undantag:

  1. Registerutdraget behöver inte innehålla sådana personuppgifter i löpande text som inte har fått sin slutliga utformning när begäran gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande.

    Personuppgifterna i den löpande texten ska dock lämnas ut till den registrerade om uppgifterna redan lämnats ut till tredje part eller om de behandlas enbart för arkivändamål av allmänt intresse eller statistiska ändamål, eller har behandlats under längre tid än ett år i löpande text som inte fått sin slutliga utformning.
  2. Ett registerutdrag ska inte innehålla sådan information som inte skulle lämnats ut till den registrerade enligt offentlighet- och sekretesslagen, till exempel uppgifter i förundersökning eller uppgifter om den enskildes hälsotillstånd i vissa fall. Detta gäller även om den som den sökande vänder sig till inte är en myndighet.
  3. Det kan också finnas särskilda registerförfattningar som föreskriver att vissa personuppgifter inte får lämnas ut till den registrerade.

Hur får man felaktiga personuppgifter rättade?

Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den enskilde har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Att den som behandlar personuppgifter också själv måste se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade framgår redan av de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen. Om man vill att ens egna personuppgifter ska rättas kan man göra det antingen med en muntlig eller en skriftlig begäran.

Vad händer efter min begäran om rättelse av personuppgifter?

Om du begärt att få dina egna personuppgifter rättade ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga uppgifter. Om uppgifter rättas på den registrerades begäran måste företaget eller myndigheten också informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter rättats. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den registrerade har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.