meny

Inkasso

Vägledning om inkassofrågor.

En viktig princip i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det ändå att de inte blir betalda inom den utsatta tiden. Då kan den som ska ha pengarna (borgenären) vidta inkassoåtgärder mot den som ska betala (gäldenären). Borgenären kan själv driva in sina pengar eller anlita ett ombud, till exempel ett inkassobolag.

Inkassoåtgärder

En inkassoåtgärd är ett krav eller någon annan form av påtryckning mot gäldenären för att få denne att betala sin skuld.

Exempel: Ett kravbrev till en gäldenär där det står att borgenären kommer att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden om gäldenären inte betalar inom viss tid.

Exempel: Borgenären hotar med att säga upp ett avtal eller avbryta en löpande leverans av till exempel bredband eller el för att gäldenären inte har betalat i tid.

En ren betalningspåminnelse eller en upplysning om att kravet kan komma att lämnas över till inkasso är däremot inte inkassoåtgärder.

Rättsliga åtgärder

Om inkassoåtgärderna inte leder till att gäldenären betalar kan borgenären vidta rättsliga åtgärder för att få fastslaget dels att gäldenären är skyldig att betala, dels vilket belopp gäldenären ska betala. De vanligaste rättsliga åtgärderna är att borgenären ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller ansöker om stämning hos tingsrätten.

När Kronofogden har meddelat ett utslag eller tingsrätten har meddelat en dom kan borgenären ta hjälp av Kronofogden för att driva in skulden.

God inkassosed

Inkassolagen och god inkassosed reglerar hur inkassoverksamhet får bedrivas. God inkassosed innebär bland annat att inkassoåtgärder inte får innebära onödiga kostnader eller trakasserier mot den person ett krav riktas mot.

Vad som är god inkassosed framgår av:

  • 5-11 §§ inkassolagen
  • Integritetsskyddsmyndighetens praxis i inkassofrågor
  • Integritetsskyddsmyndighetens allmänna råd "Tillämpning av inkassolagen".

Tillämpning av inkassolagen

Inkassoombud och krav på tillstånd

Det är vanligt att en borgenär anlitar ett annat bolag för att få hjälp med att vidta inkassoåtgärder och att driva in sina fordringar. Det andra bolaget agerar då inkassoombud.

Den som vidtar inkassoåtgärder för andras räkning, eller övertar fordringar just för att driva in dem, behöver som huvudregel tillstånd för sin inkassoverksamhet.

Den som driver in fordringar som uppstått i den egna verksamheten (egeninkasso) eller hos bolag inom samma koncern (koncerninkasso) behöver inte något tillstånd. Även den som sysslar med egeninkasso eller koncerninkasso måste dock följa bestämmelserna i inkassolagen och god inkassosed.

Integritetsskyddsmyndighetens uppgift

Integritetsskyddsmyndigheten har till uppgift att se till att inkassolagens bestämmelser och god inkassosed följs. Det gör vi genom att pröva ansökningar om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och genom att utöva tillsyn över dem som bedriver inkassoverksamhet.

Den som anser att han eller hon har utsatts för inkassoåtgärder som strider mot god inkassosed kan vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten med frågor och klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten kan dock inte agera ombud för någon eller avgöra tvister mellan en gäldenär och en borgenär eller ett inkassobolag.