Hoppa till innehåll på sidan

När preskriberas en fordran och vad innebär preskriptionsavbrott?

Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva in fordran/skulden. Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. En fordran mot en konsument preskriberas dock redan tre år efter tillkomsten. Detta gäller om preskriptionen inte avbryts innan tiden har löpt ut, s.k. preskriptionsavbrott.

Preskription avbryts genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordringen. Den avbryts också om borgenären åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol eller hos Kronofogden. Preskriptionen avbryts också om gäldenären på något sätt erkänner fordringen, till exempel genom att betala en del av den.

När preskriptionen avbryts börjar preskriptionstiden att löpa på nytt. Tvister om ifall en fordran har preskriberats eller inte avgörs av allmän domstol. IMY har ingen möjlighet att bistå vid eller avgöra sådana tvister. 

Inkasso

Senast uppdaterad: 21 februari 2023
Sidans etiketter Inkasso