Hoppa till innehåll på sidan

Vad betyder "uppgift av allmänt intresse"?

Tillstånd till kamerabevakning krävs vid utförande av uppgift av allmänt intresse, förutsatt att uppgiften följer av lag eller annan författning, kollektivavtal eller beslut som meddelats med stöd av lag eller annan författning och att bevakningen avser plats dit allmänheten har tillträde.

Uppgift av allmänt intresse omfattar samtliga fall där enskilda subjekt har anförtrotts förvaltningsuppgifter som innebär myndighetsutövning, uppgifter inom brottsdatalagens tillämpningsområde eller uppgifter på området för nationell säkerhet.

Uppgift av allmänt intresse omfattar också hälso- och sjukvård, förutsatt att det rör sig om bevakning av utrymmen som allmänheten har tillträde till. Vidare omfattas även kamerabevakning av skolområden dit allmänheten har tillträde liksom kollektivtrafik, järnväg, flyg och liknande, förutsatt att den som bedriver verksamheten kan anses utföra en uppgift av allmänt intresse som är fastställd på det sätt som anges i bestämmelsen.

Uppgift av allmänt intresse ska alltså vara fastställd lag/författning, beslut eller kollektivavtal. Annars är det inte en uppgift av allmänt intresse.

Detta innebär att det i normalfallet inte behövs tillstånd vid kamerabevakning av t.ex. butiker, köpcentrum, restauranger, hotell eller banklokaler. Vidare behövs inte tillstånd när religiösa samfund använder kamerabevakning i anslutning till sina lokaler.

Tillståndskravet gäller normalt inte heller vid kamerabevakning av idrottsanläggningar eller kulturella evenemang, förutsatt att verksamheten inte bedrivs av en myndighet. Kamerabevakning inom jordbruk och skogsbruk av t.ex. stöldbegärliga maskiner omfattas normalt sett inte heller av tillståndskravet. Detsamma gäller kamerabevakning vid jakt, exempelvis vid en jaktåtel.

Kamerabevakning där personer filmas som inte omfattas av tillståndskravet omfattas dock av lagens bestämmelser om krav på upplysning och tystnadsplikt. Sådan kamerabevakning måste vidare bedrivas i enlighet med dataskyddsförordningen eller annan tillämplig dataskyddsreglering.

Behöver ni söka tillstånd?

Senast uppdaterad: 30 april 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning