Hoppa till innehåll på sidan

Digitala inkassokrav

Här kan du läsa om förutsättningarna för att skicka inkassokrav digitalt.

Inkassoansvaret övergår till Finansinspektionen (FI)

OBS! Den 1 januari 2024 övergår tillstånds− och tillsynsansvaret för inkassoverksamhet från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) till Finansinspektionen (FI).

Olika digitala kanaler har olika förutsättningar för att användas för utskick av inkassokrav. Reglerna i inkassolagen och god inkassosed måste förstås följas, till exempel följande tre regler:

  • Kravet ska framställas skriftligt (5 § första stycket inkassolagen)
  • Inkassokravet ska ange skälig tid inom vilken gäldenären har att betala frivilligt eller anmäla invändning mot kravet (5 § tredje stycket inkassolagen)
  • Kravet ska ha tillställts gäldenären innan rättslig åtgärd vidtas (6 § inkassolagen)

Dataskyddsförordningens bestämmelser om säkerhet för personuppgifter (artikel 32) har också stor betydelse i sammanhanget.

Informationssäkerhet

Inkassokrav via digital brevlåda

Möjligheten att få sin post i så kallade digitala brevlådor erbjuds idag av ett stort antal myndigheter och företag, även inom inkassobranschen. Även om det kan förenkla hanteringen för inkassobolagen och underlätta för gäldenärerna, är det viktigt att hanteringen uppfyller kraven i inkassolagen och god inkassosed.

Inkassolagen ställer krav på skriftlighet. Det innebär dock inte att ett inkassokrav måste upprättas i pappersform, utan kravet kan även ha digital form.

Enligt förarbetena till inkassolagen innebär bestämmelsen om att gäldenären ska ha tillställts krav att borgenären, eller dennas ombud, ska ha vidtagit skäliga åtgärder för att gäldenären ska få del av kravet. Normalt bör det vara tillräckligt att kravet sänds med post till gäldenärens vanliga adress.

I vissa fall kan en gäldenärs digitala brevlåda jämställas med gäldenärens vanliga adress för utskick av inkassokrav. Men det kräver att gäldenären frivilligt har anslutit sig till brevlådan och inte meddelat inkassobolaget eller företaget som tillhandahåller brevlådan, att den inte får användas för utskick från inkassobolaget.

Inkassobolagen måste alltså hålla reda på om en gäldenär vänder sig till dem och meddelar att hen inte vill att framtida inkassokrav ska skickas via en digital brevlåda. Ett sådant meddelande innebär dock inte någon skyldighet för inkassobolag att bevara uppgifter om gäldenärer under en längre tid än annars. Eftersom noteringen kan komma att gallras innan ett nytt inkassouppdrag mot samma gäldenär kommer in kan det vara en god idé att inkassobolaget också uppmanar gäldenären att avanmäla utskick från bolaget i fråga direkt hos företaget som tillhandahåller den digitala brevlådan.

En ytterligare förutsättning för att den digitala brevlådan ska få användas för utskick av inkassokrav är att gäldenären har en skyldighet att bevaka den post som läggs i den. Inkassobolag som väljer att skicka post via en digital brevlåda måste därför hålla sig uppdaterade om de användarvillkor som gäller för tjänsten och särskilt hålla koll på att användare av tjänsten har åtagit sig att bevaka brevlådan.

Under ovanstående förutsättningar anses alltså ett inkassokrav via en digital brevlåda ha tillställts gäldenären i enlighet med 6 § inkassolagen.

IMY har granskat två inkassobolag som använder digitala brevlådor för att skicka inkassokrav. Båda bolagen angav den sedvanliga tidsfristen om åtta dagar för betalning eller invändning även i de inkassokrav som skickades via den digitala brevlådan. Inkassokraven nådde respektive gäldenärs digitala brevlåda samma dag som brevet upprättades av inkassobolagen.

Tillsynsbeslut 1 (pdf 782 kB) (pdf, 782 kB)
Tillsynsbeslut 2 (pdf 89 kB) (pdf, 89 kB)

OBS! Skyddet av de personuppgifter som behandlas i samband med utskick av inkassokrav via den digitala brevlådan ingick inte i granskningarna. IMY kan därför inte uttala sig om integritetsskyddet är tillräckligt eller inte. Generellt kan sägas att all digital kommunikation av integritetskänsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om skulder, hälsa och lagöverträdelser, kräver krypterad överföring samt att mottagare autentiseras med så kallad stark autentisering.

Inkassokrav som e-faktura

IMY har fått frågan om man får skicka inkassokrav som e-faktura till en privatpersons internetbank. Vi har dock inte tagit ställning till det inom ramen för vår tillsynsverksamhet. Det innebär att det inte finns någon praxis att redogöra för. Här redogör vi för hur vi generellt sett ser på företeelsen att skicka inkassokrav som e-faktura i förhållande till inkassolagen och god inkassosed.

Vi bedömer att inkassolagens regel om skriftlighet inte innebär att ett inkassokrav måste upprättas i pappersform, utan uppfylls även då kravet har digital form och skickas till gäldenären till exempel via dennas internetbank.

Inkassokravet ska ange skälig tid som gäldenären har på sig att betala frivilligt eller anmäla invändning mot kravet. I denna del måste man fundera över när gäldenären kan förväntas få del av ett inkassokrav som skickats i form av en e-faktura och anpassa fristen därefter. Enligt god inkassosed bör gäldenären ha minst fyra bankdagar på sig att betala eller invända från det att hen kan antas ha tagit emot kravet.

När det gäller regeln om att inkassokravet ska ha tillställts gäldenären innan någon rättslig åtgärd vidtas ser vi att gäldenären på något sätt måste ha godkänt att inkassokrav från avsändaren i fråga kan komma att skickas i form av en e-faktura för att förfarandet ska kunna anses leva upp till god inkassosed.

OBS! Generellt sett kräver dataskyddslagstiftningen att all digital kommunikation av integritetskänsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om skulder, hälsa och lagöverträdelser, sker via krypterad överföring och att mottagare autentiseras med så kallad stark autentisering.

Inkassokrav per e-post

IMY ser flera problem med att skicka inkassokrav och andra försändelser inom ramen för inkassoverksamhet per e-post.

Till exempel ser vi svårigheter med att följa regeln om att ingen rättslig åtgärd får vidtas förrän gäldenären har tillställts kravet och den angivna tiden löpt ut.

I förarbetena till inkassolagen anges att borgenären eller dennas ombud ska ha vidtagit skäliga åtgärder för att gäldenären ska få del av kravet och att det normalt bör vara tillräckligt att inkassokrav sänds med post till gäldenärens vanliga adress. Mot bakgrund bland annat av att det inte finns något officiellt register över e-postadresser är det svårt att jämställa en e-postadress med gäldenärens ”vanliga adress”.

För det andra ser vi frågetecken när det gäller vid vilken tidpunkt gäldenären kan förväntas ha mottagit e-postmeddelandet då man inte ens kan vara säker på att gäldenären nås av meddelanden som skickas till adressen i fråga. Det gör att det blir svårt att bedöma vilken tidsfrist för frivillig betalning eller invändning som man ska ange i inkassokravet och vid vilken tidpunkt man kan gå vidare med rättsliga åtgärder.

Dessutom blir det svårt att leva upp till dataskyddslagstiftningens krav på säkerhet för personuppgifter. Generellt sett kräver dataskyddslagstiftningen att all digital kommunikation av integritetskänsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om skulder, hälsa och lagöverträdelser, sker via krypterad överföring och att mottagare autentiseras med så kallad stark autentisering.

Senast uppdaterad: 23 november 2023
Sidans etiketter Inkasso