Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Kamerabevakning på skolor och förskolor

Barn, och även vuxna som vistas i skolan under sin arbetstid, har som utgångspunkt rätt att slippa bli kamerabevakade. För att få bedriva kamerabevakning i en skola krävs att bevakningen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller att det finns ett bevakningsintresse som väger tyngre än det mycket tungt vägande integritetsintresset som finns på skolor. I den här vägledningen förklarar vi närmare vad detta innebär och vad ni behöver tänka på vid kamerabevakning av skolor.

Behöver ni tillstånd? Det beror på!

Om bevakningen är tillståndspliktig beror på var i lokalerna ni vill kamerabevaka. Är det fråga om bevakning av platser dit allmänheten har tillträde är bevakningen tillståndspliktig. Detta gäller både kommunala skolor och friskolor. Exempel på platser dit allmänheten anses ha tillträde i kamerabevakningslagens mening är skolgårdar och entréer.

En skolgård anses generellt vara en plats dit allmänheten har tillträde. Likaså anses allmänheten som utgångspunkt ha tillträde till skolors huvudentréer och vägen fram till rektorsexpeditionen. Ni behöver därför söka tillstånd för att kamerabevaka dessa platser.

Sök tillstånd för kamerabevakning

Förutom skolgårdar, huvudentréer och vägen fram till rektorsexpeditionen anses allmänheten inte ha tillträde till några ytor inne i en skolbyggnad. Det behöver inte finnas några fysiska hinder som låsta dörrar för att det ska räknas som en plats dit allmänheten inte har tillträde. Det gäller till exempel klassrum, korridorer, personalrum och uppehållsrum. Skolors tak anses inte heller vara platser dit allmänheten har tillträde. Ni behöver därför inte söka tillstånd för kamerabevakning av dessa ytor. Det är istället huvudmannen själv som ansvarar för att följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Exempel

En skola vill kamerabevaka elevskåp som under en längre tid har utsatts för skadegörelse och stölder. Det är bara elever och skolpersonal som ska vistas i skolans korridorer där skåpen står, men det finns inga låsta dörrar dagtid som hindrar obehöriga från att ta sig till platsen. Skåpen i korridoren är inte en plats dit allmänheten har tillträde. Skolan behöver inte söka tillstånd, men måste fortfarande följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

För alla som vill kamerabevaka

 

Det är den som är personuppgiftsansvarig som ansöker och ansvarar för att reglerna i kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen följs. Det är inte rektorn eller läraren som är personuppgiftsansvarig, utan till exempel nämnden i kommunen om det är en kommunal skola.

För personuppgiftsansvariga inom skola och förskola

Överväg andra åtgärder i första hand

Med tanke på att integritetsintresset väger mycket tungt på en skola bör ni fundera på om det finns någon mindre ingripande åtgärd som ni kan vidta istället för kamerabevakning. Ni kan till exempel överväga att låsa in värdefull utrustning, förstärka skalskyddet, förbättra belysningen, bygga om ytor som har skymd sikt, installera rörelsestyrda vattenkranar eller öka vuxennärvaron. Om sådana åtgärder skulle kunna få samma eller bättre effekt, bör ni vidta dessa istället för kamerabevakning.

Vad behöver vi tänka på om vi vill kamerabevaka?

Bevakning som kräver tillstånd

När det gäller bevakning av ytor som är tillståndspliktiga behöver den som vill kamerabevaka göra vissa bedömningar innan en ansökan skickas in till IMY. En skola måste ha ett berättigat intresse för att få kamerabevaka. Det kan till exempel vara att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på en brottsutsatt plats. Det måste alltså finnas ett reellt problem på platsen. Ni kan inte sätta upp en kamera i rent förebyggande syfte. Ni måste även ha undersökt andra alternativ. När ni överväger att kamerabevaka är det viktigt att ni har dokumenterat vad som hänt och var, vilken tid på dygnet och varför andra alternativ inte har hjälpt. Intresset av att kamerabevaka väger tyngre ju mer brottslighet som ni kan visa har inträffat. Det är därför viktigt att dokumentera allt som hänt.

Om ni kommer fram till att det finns ett berättigat intresse av att kamerabevaka måste ni ändå alltid göra en intresseavvägning mellan bevakningsintresset och integritetsintresset. Kom ihåg att barns personuppgifter anses särskilt skyddsvärda.

Vid bedömningen av integritetsintresset ska ni ta särskild hänsyn till hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av enskildas personliga integritet ska användas och vilket område som ska bevakas. Det är till exempel mer känsligt att kamerabevaka en skolgård med gungor där barn leker än en fasad.

Bevakning som inte kräver tillstånd

För kamerabevakning som sker av platser dit allmänheten inte har tillträde, till exempel vid elevskåp, korridorer eller undervisningsytor, behöver ni i regel inte ansöka om tillstånd. Men även om det inte krävs tillstånd är det inte fritt fram att kamerabevaka. Reglerna i dataskyddsförordningen gäller för behandling som sker genom kamerabevakning.

Ni behöver bland annat bedöma om det finns rättslig grund för bevakningen. För kommuner som vill bevaka inomhus i en skola måste det utredas vilket stöd ni har i lag eller annan författning, kollektivavtal eller beslut som meddelats med stöd av lag eller annan författning för den uppgift ni ska utföra och för vilka ändamål ni kamerabevakar. Ni måste också bedöma om bevakningen är nödvändig för att utföra uppgiften av allmänt intresse eller om syftet kan uppnås genom mindre integritetskänsliga åtgärder. För skolor som bedrivs i privat regi kan annan rättslig grund som till exempel intresseavvägning bli aktuell.

Precis som vid kamerabevakning som kräver tillstånd är det viktigt att dokumentera vad som har hänt och var samt varför andra alternativ inte har hjälpt. Ni måste kunna redogöra för de bedömningar ni har gjort. Tänk på att inte kamerabevaka mer än vad som är nödvändigt.

Åtgärder för att göra kamerabevakningen mindre integritetskränkande

Om ni vill kamerabevaka på en integritetskänslig plats som en skola är, finns det åtgärder ni kan vidta för att göra kamerabevakningen mindre kränkande. Till exempel kan ni begränsa tiderna för bevakningen genom att låta kamerorna vara aktiva endast på kvällar, nätter och helger när färre personer är på skolan eller skolgården. Ni bör också begränsa området ni bevakar och endast bevaka på platser där det verkligen finns ett behov av bevakning. Istället för att filma hela skolgården kanske det är tillräckligt att bevaka i anslutning till skolbyggnadens fasader. Hur många personer som har tillgång till det inspelade materialet kan också påverka bedömningen.

Olika platser – olika högt integritetsintresse

Generellt sett är integritetsintresset högt på skolor, både utomhus på skolgården och inomhus i korridorer, entréer och klassrum. Det beror huvudsakligen på att det är barn och unga som bevakas men även på att det är en arbetsplats för lärare och annan personal. Därför kan kamerabevakningen och det integritetsintrång som den innebär även bli en fråga om elevernas och personalens arbetsmiljö.

Vid området precis vid skolbyggnadens fasad anses integritetsintresset vara relativt lågt under kvälls- och nattetid. Fasader och ytan två meter ut från fasaden brukar generellt sett vara tillåtna att kamerabevaka under följande tider. 

  • Måndag–fredag klockan 20.00–06.00.
  • Lördag, söndag och övriga skolfria dagar klockan 17.00–07.00.

Även om ni endast vill bevaka under dessa tider behöver ni ansöka om tillstånd, eftersom skolgården är en plats dit allmänheten har tillträde.

Om ni vill bevaka ett större område än två meter ut från fasaden behöver ni visa att platsen är brottsutsatt. För att bevakning ska beviljas under andra tider än ovan behöver det i regel ha inträffat brott även under dessa tider. Bevakning av skolgårdar under skoltid beviljas i regel inte.

Generellt anses integritetsintresset vara mycket högt inne i en skola, eftersom det inte bara är elever som blir bevakade, utan även lärare och annan personal. Kamerabevakning bör i möjligaste mån undvikas. Enligt tidigare praxis har dock kamerabevakning av till exempel elevskåp varit godtagbar. Då har det gällt kameror som enbart varit riktade och fokuserade mot skåpen och inte bevakning av en hel korridor där skåpen står. Ni behöver som huvudregel inte söka tillstånd för bevakning inomhus, men ni måste leva upp till reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Ni behöver dock söka tillstånd för bevakning av huvudentréer eller vägen fram till rektorsexpeditionen.

 

Informera om bevakningen

Om ni kamerabevakar är ni skyldiga att informera om det. Det ska framgå tydligt av skyltar vid platsen vilka områden som kamerabevakas. Av skylten ska det på ett begripligt och lättillgängligt sätt ges information om bland annat syftet med bevakningen och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga. Det finns också ytterligare information som bör framgå och saker ni behöver tänka på.

Barns personuppgifter förtjänar särskilt skydd eftersom barn kan vara mindre medvetna om risker, följder och sina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter. Eftersom kamerabevakning innebär en integritetskänslig personuppgiftsbehandling krävs det därför särskilda åtgärder för att informera elever och vårdnadshavare om personuppgiftsbehandlingen. Ni kan till exempel informera barnen muntligen och vårdnadshavare genom informationsblad eller liknande.

Informera om bevakningen

Lagringstid och behörighet

Det finns också regler att följa om hur ni hanterar filmmaterialet. Ni får till exempel inte spara det längre än nödvändigt och ni måste se till att så få personer som möjligt har åtkomst till det.

Lagringstid och behörighet

Förhandla med facket

Tänk på att det under vissa förutsättningar finns en skyldighet för arbetsgivaren att förhandla med arbetstagarorganisationer i enlighet med 11–14 §§ i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) i samband med att ni överväger att börja kamerabevaka. Om ni ska söka tillstånd måste förhandlingen med facket först vara avslutad.

Senast uppdaterad: 24 april 2024
Sidans etiketter Kamerabevakning, Utbildning