Hoppa till innehåll på sidan

Ansök om inkassotillstånd

Inkassoverksamhet som rör indrivning av fordringar för annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning får som huvudregel endast bedrivas efter tillstånd av IMY.

Inkassoansvaret övergår till Finansinspektionen (FI)

OBS! Den 1 januari 2024 övergår tillstånds− och tillsynsansvaret för inkassoverksamhet från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) till Finansinspektionen (FI).

När behövs tillstånd för att driva in fordringar?

Den som vidtar inkassoåtgärder, det vill säga skickar inkassokrav eller utövar någon annan form av påtryckning mot gäldenären för att få hen att betala sin skuld, bedriver inkassoverksamhet. En ren betalningspåminnelse eller en upplysning om att kravet kan komma att lämnas över till inkasso utgör däremot inte inkassoåtgärder.

Den som avser att driva in fordringar för annans räkning – så kallad ombudsinkasso – eller fordringar som har övertagits för indrivning behöver som huvudregel IMY:s tillstånd för att bedriva inkassoverksamhet. Det gäller både juridiska personer, som bolag och andra typer av organisationer, och fysiska personer med eller utan firma.

När behövs inte tillstånd för att driva in fordringar?

Det finns fyra undantag från huvudregeln om att det krävs IMY:s tillstånd för att bedriva inkassoverksamhet.

 • Den som bara driver in fordringar som uppstått i den egna verksamheten – så kallad egeninkasso – behöver inget tillstånd.
 • Inte heller den som driver in fordringar åt bolag som ingår i den egna koncernen – så kallad koncerninkasso – behöver tillstånd. När detta undantag gäller förtydligas i vår föreskrift DIFS 2011:1 (pdf, 142 kB).
 • Den som har tillstånd hos Finansinspektionen och därför står under Finansinspektionens tillsyn behöver inte tillstånd från oss. Det gäller till exempel banker, kreditmarknadsbolag och försäkringsbolag. Företag som endast är registrerade hos Finansinspektionen efter anmälan, men som inte står under Finansinspektionens tillsyn, behöver IMY:s tillstånd för att driva in fordringar för annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning.
  Finansinspektionen
 • Advokater och anställda på advokatbyråer får driva in fordringar utan tillstånd. Deras inkassoverksamhet står under Advokatsamfundets tillsyn.
  Advokatsamfundet

Obs! Även den som inte behöver IMY:s tillstånd för att driva in fordringar är skyldig att följa de andra bestämmelserna i inkassolagen och god inkassosed då man driver in fordringar som uppstått i näringsverksamhet.

Vad krävs för att få inkassotillstånd?

Tillstånd får utfärdas endast om verksamheten kan antas bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Den som ansöker om tillstånd behöver därför visa att organisationen eller personen i fråga har tillräcklig kunskap för att bedriva inkassoverksamhet. Sökanden ska också visa att den är omdömesgill. IMY gör sin prövning utifrån de beskrivningar av verksamheten som efterfrågas i ansökningsblanketten och de merithandlingar och intyg som specificeras i blanketten.

När det gäller sakkunskap krävs i allmänhet dokumenterade universitets- eller högskolestudier i juridik. Det krävs inte en fullständig juris kandidatexamen, men utbildningen måste vara av viss omfattning. I vissa fall kan lång praktisk erfarenhet av inkassoverksamhet väga upp avsaknad av teoretisk utbildning.

Normalt krävs minst fem års praktisk erfarenhet av sakkunnigt och omdömesgillt bedriven inkassoverksamhet eller jämförlig praktik på heltid, om den som ska ansvara för sakkunskapen helt saknar universitets- eller högskolestudier i juridik. Praktisk erfarenhet kan styrkas genom intyg som visar att man arbetat med inkassohandläggning under handledning av någon som har den kompetens som krävs när det gäller inkasso, till exempel i ett bolag med tillstånd att bedriva inkassoverksamhet. I sådana intyg granskar vi vilka slags uppgifter som har utförts, i vilken omfattning och under hur lång tid de har utförts samt personens vitsord.

Vem prövas för tillståndet?

Är sökanden en juridisk person ska sökanden ange en person som ska ansvara för sakkunskapen och omdömesgillheten i organisationen, och som därigenom blir den vars meriter prövas av oss. Den namngivna personen ska ha god insyn i det dagliga inkassoarbetet och möjlighet att påverka organisationens inkassorutiner. Beroende på bland annat organisationens storlek och inre struktur kan det vara någon i ledningen, den person som i praktiken kommer att leda det löpande inkassoarbetet eller en anställd jurist.

Om det behövs kan sökanden ange en person som prövas för sakkunskapen och en annan person som prövas för omdömesgillheten.

Om sökanden är en fysisk person – med eller utan enskild firma – prövas denna för både sakkunskap och omdömesgillhet.

Hur ansöker du om inkassotillstånd?

Innan du startar en inkassoverksamhet som behöver IMY:s tillstånd måste du ha ansökt om och beviljats tillstånd. Vi påbörjar normalt handläggningen av din ansökan inom två månader från det att den kom in till oss.

Gör så här

Du ansöker med vår blankett. Ansökan är kostnadsfri.

 1. Spara ner filen på din dator.
 2. Öppna den i Adobe Reader.
 3. Fyll i alla fält i blanketten noggrant och spara den.
 4. Skicka in blanketten och de beskrivningar och intyg som specificeras i blanketten till imy@imy.se eller med brev till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Blankett för ansökan om tillstånd (pdf, 171 kB)

Har ni ett tillstånd som är på väg att löpa ut?

Har ni ett gällande inkassotillstånd som är på väg att löpa ut, ansöker ni om förnyelse av tillståndet. 

Förnyelse av inkassotillstånd

De personuppgifter som du lämnar i samband med en ansökan om tillstånd kommer att behandlas av IMY.

Behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad: 23 november 2023
Sidans etiketter Inkasso