Hoppa till innehåll på sidan
IMY-bloggen
""

Forskarhearing om enskildas digitala integritet

Publicerad: 21 december 2022
Förra veckan genomförde IMY vår tredje forskarhearing. Att bjuda in forskare som får presentera sin forskning har blivit ett uppskattat arbetssätt inom ramen för arbetet med att höja kunskapen om integritet och dataskydd i relation till innovation. Denna gång deltog tre forskare från Malmö universitet, RISE och Stockholms universitet. Temat för hearingen var hur enskilda berörs och agerar i frågor som rör digital integritet.

Svenskarna är ett av de mest uppkopplade folken i Europa och flitiga användare av digitala tjänster. Ett syfte med digitalisering och innovation är att underlätta och skapa värde för enskilda individer, men den snabba teknikutvecklingen skapar ofrånkomligen risker ur ett integritetsskyddsperspektiv.

Svenskar oroliga för datadelning

Undersökningar och rapporter, till exempel IMY:s rapport Digital integritet 2022 och Internetstiftelsens Svenskarna och internet visar samtidigt att många användare känner oro för hur deras data hanteras, och att många vidtar åtgärder för att skydda sin identitet. Svenskarnas attityder till datadelning med olika aktörer på internet har under flera år visat på en negativ trend.

Integritetsparaxdoxen

Trots den oro och osäkerhet många människor känner så väljer de flesta ändå att dela med sig av data till olika tjänster, något som kallas för integritetsparadoxen. Människor delar med sig av data medvetet och i vissa sammanhang, men de har inte kännedom om hur den digitala informationen kan delas vidare eller användas till andra syften. Integritetsparadoxen är inte lätt att förklara, och inte heller att lösa.

En av våra gästande forskare på hearingen pratade om teorin privacy calculus, som menar att människors benägenhet att lämna ut personlig information baseras på en avvägning av risk och nytta. Att öka kunskapen och medvetenheten om frågor som datadelning är därför viktigt, likaså att ge användare större möjlighet till kontroll.

Attityden till datadelning påverkas också av förtroendet för olika aktörer och vilken typ av data det gäller. Även demografiska och socioekonomiska faktorer spelar roll. I IMY:s färska rapport Digital Integritet konstaterade vi bland annat att särskilda satsningar behövs för att höja den digitala kunskapen hos äldre människor, och att förmåga att vidta åtgärder för att skydda sin integritet är en viktig del av den kunskapen.

Stor risk för ”integritets-trötthet”

Ett angränsande tema som vi djupdök i på forskarhearingen är hur viktigt design och utseende på digitala tjänster är för att få integritetsskyddet att fungera i praktiken. Om vi vill att enskilda ska kunna fatta väl avvägda beslut måste verksamheter arbeta hårt för att göra informationen tillgänglig och begriplig. Det ligger ett stort ansvar på individen idag − ett ansvar som är svårt och tidskrävande att ta. Risken är stor för ”integritets-trötthet”. Många upplever frågor som rör integritet som alltför svåra att förstå, eller ens försöka sätta sig in i, och fattar beslut på fel grunder.

Huvudansvaret bör istället ligga på branschen, utvecklarna och innovatörerna, menade en av våra gästande forskare, även om det samtidigt är viktigt att arbeta med att höja kunskapen hos enskilda individer. 

Etiskt perspektiv på data viktigt

Den tredje forskarpresentationen kretsade kring betydelse av ett etiskt perspektiv vid utveckling av nya tjänster och vid ny användning av data. Man behöver resonera över etik i alla delar. Lagstiftningen sätter ramar för vad man får göra, men det är också angeläget att göra avvägningar kring vad man bör göra. Till exempel, det etiska i att lämna över besluten till användare som har mycket begränsade möjligheter att faktiskt förstå vad de väljer. Data för med sig en mängd problem. Det finns en myt om att data är objektiva, neutrala, berättar allt och inte behöver ett sammanhang. Vi måste sluta betrakta data på detta sätt om vi vill kunna använda data och tillämpa datadrivna lösningar på ett etiskt sätt.

Vi avrundade årets sista forskarhearing med känslan att vi hittat ett bra format för samverkan med den akademiska världen – ett format vi ska fortsätta utveckla under 2023. Har du tips på forskning du tycker vi borde ta del av, eller teman vi borde belysa? Då får du gärna mejla oss på innovation@imy.se.

Vill du läsa mer? Vi rekommenderar vår rapport Digital integritet 2022

Carin Sundhage
Analytiker på IMY

Senast uppdaterad: 21 december 2022
Senast uppdaterad: 21 december 2022