Hoppa till innehåll på sidan

Rätt till tillgång

Rätten till tillgång, det vill säga att ta del av dina personuppgifter, innebär att du har rätt att vända dig till företag, myndigheter eller andra verksamheter för att få veta ifall de hanterar dina personuppgifter. I så fall ska du få tillgång till dem och information om hur de används.

Denna rättighet heter rätten till tillgång i dataskyddsförordningen. Den innebär att du har rätt att vända dig till företag, myndigheter eller andra verksamheter för att få information om ifall de hanterar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till uppgifterna och information om hur de används.

Vilka uppgifter har jag rätt att ta del av?

Du har rätt till information om ifall dina personuppgifter behandlas eller inte. Om dina personuppgifter behandlas har du rätt att få en kopia på uppgifterna och information om bland annat

  • vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
  • vad personuppgifterna används till
  • hur länge uppgifterna kommer att sparas
  • vilka personuppgifterna har delats med
  • varifrån uppgifterna kommer.

Rätten att få en kopia på dina personuppgifter innebär inte att du alltid har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer. Ofta kan det vara tillräckligt att den personuppgiftsansvariga ger dig en begriplig sammanställning av de personuppgifter som förekommer i handlingen eller i övrigt är under behandling så att du kan kontrollera uppgifternas riktighet och laglighet. Rätten till tillgång ska alltså inte blandas ihop eller likställas med rätten att ta del av allmänna handlingar från en myndighet.

Hur utövar jag min rätt till tillgång?

Kontakta den som har registrerat uppgifter om dig och begär tillgång till dina uppgifter. Om din begäran är i elektronisk form, ska du om möjligt även få tillgång till uppgifterna i elektronisk form, om du inte begär något annat.

Ett vanligt missförstånd är att man kan vända sig till IMY för att få tillgång till alla sina personuppgifter oavsett var de behandlas. Så är inte fallet. IMY har endast uppgifter om dig om du på något sätt har haft kontakt med oss, till exempel om du har skickat in ett klagomål, anmält ett dataskyddsombud, ställt en fråga eller deltagit på någon av våra konferenser. För att utöva din rätt till tillgång måste du alltså vända dig till var och en av de personuppgiftsansvariga som behandlar dina uppgifter.

Här är en brevmall som du kan använda när du vill ta del av dina personuppgifter. Notera att mallen är ett förslag. Det finns inga formella krav på hur din begäran ska se ut, du kan göra det både muntligt eller skriftligt. Av bevisskäl och för tydlighetens skull kan det dock vara bra att du gör det skriftligt, till exempel genom att mejla.

Brevmall

[Namn och adress till den personuppgiftsansvariga]
[Namn och adress och/eller andra kontaktuppgifter till dig]
[Datum]


Hej!

Jag vill härmed utöva min rätt att få tillgång till mina personuppgifter och kompletterande information med stöd av artikel 15 i dataskyddsförordningen.

Ni kan hitta information om era skyldigheter som personuppgiftsansvarig på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (www.imy.se).

Jag ser fram emot ert svar på min begäran så snart som möjligt, senast inom en månad.

Ni får gärna kontakta mig om ni har några frågor.

Med vänliga hälsningar
[Namn]

Kommer jag att få alla uppgifter som jag har begärt?

Det kan finnas information om dig som du inte får ta del av. Uppgifterna ska inte lämnas ut om det medför nackdelar för andra. I vissa fall finns annan lagstiftning och andra undantag som hindrar att vissa uppgifter lämnas ut.

Exempel på tre sådana undantag:

  1. Rätten till tillgång behöver inte innefatta personuppgifter som inte hade fått sin slutliga utformning när begäran gjordes, som minnesanteckningar eller liknande.
  2. Du har inte rätt att ta del av uppgifter som inte skulle lämnats ut till dig enligt offentlighets- och sekretesslagen, till exempel uppgifter i en förundersökning eller uppgifter om hälsotillstånd.
  3. Det kan också finnas särskilda registerförfattningar som föreskriver att vissa personuppgifter inte får lämnas ut till dig.

Du har inte heller alltid rätt att få en kopia på själva handlingen där dina personuppgifter förekommer. Rätten till tillgång ska alltså inte blandas ihop eller likställas med rätten att ta del av allmänna handlingar från en myndighet.

Mer information

Den som behandlar dina personuppgifter ska återkomma till dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad efter att ha fått din begäran.

Tidsfrister

När du utövar någon av dina rättigheter kan personuppgiftsansvariga i vissa fall behöva samla in ytterligare uppgifter om dig om det är nödvändigt så att de vet att de är i kontakt med rätt person.

Identifiering

I vissa fall finns annan lagstiftning och andra undantag som hindrar att vissa uppgifter lämnas ut, till exempel minnesanteckningar eller uppgifter som inte får lämnas ut enligt offentlighet- och sekretesslagen.

Nekad begäran

Nej, du har rätt att utöva dina rättigheter kostnadsfritt. Det finns dock vissa situationer när en avgift kan tas ut.

Avgifter

Börja med att kontakta den personuppgiftsansvariga och berätta vad du tycker är fel. 

Om den personuppgiftsansvariga är en myndighet kan du, om du är missnöjd med myndighetens återkoppling, begära att få ett skriftligt och motiverat beslut från myndigheten. Är du missnöjd med det beslutet har du möjlighet att överklaga det till domstol.

Om en personuppgiftsansvarig inte svarar på din begäran kan du lämna in ett klagomål till oss.

Lämna ett klagomål

Ja, du kan ha rätt till ersättning om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen.

Skadestånd

 

Ordförklaring

Ordförklaringar

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Även bild- och ljudupptagningar kan räknas som personuppgifter, om man kan se eller höra vem det rör. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som gör det möjligt att koppla dem till en person.
Gå till ordlistsidan

Ordförklaring

Ordförklaringar

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. Även en fysisk person kan vara personuppgiftsansvarig, till exempel när det gäller enskilda firmor.
Gå till ordlistsidan
Senast uppdaterad: 27 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter