Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Rätten att få sökresultat borttagna

När du söker på ditt namn i en sökmotor på internet som Google eller Bing kan sökträffarna innehålla information om dig som du inte vill ska synas.

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller en rätt att bli glömd. Det innebär bland annat att du kan vända dig till en sökmotor och begära att den ska ta bort en sökträff som visas vid sökning på ditt namn. För att du ska få en sådan begäran beviljad krävs att vissa kriterier är uppfyllda. Själva uppgifterna på webbplatsen som sökträffen länkar till påverkas inte, för att få dessa raderade måste du vända dig till webbplatsen.

En sökmotor ska bevilja din begäran om din rätt till privatliv och skydd av personuppgifter väger tyngre än allmänhetens rätt till information. En sökträff som leder till känsliga personuppgifter eller uppgift om brott ska som huvudregel tas bort om det inte är du själv som har offentliggjort uppgifterna eller om det är strikt nödvändigt att sökträffen visas för att skydda internetanvändarnas informationsfrihet. Bedömningen ska göras utifrån Europeiska dataskyddsstyrelsens kriterier.

 

Frågor och svar

Rätt till borttagning av sökträffar innebär att du kan begära att en sökmotor tar bort sökträffar som visas i sökresultatet när någon söker på ditt namn. Det är bara sökträffarna hos sökmotorn som påverkas. Informationen på webbplatsen som sökträffen leder till påverkas inte utan är fortfarande tillgänglig med hjälp av andra sökkriterier eller genom att gå direkt in på den webbplatsen.

Du utövar din rätt till borttagning av sökträffar genom att kontakta sökmotorn. Det kan du göra genom att fylla i det formulär som sökmotorn själv tagit fram, skicka e-post eller brev.

Formulär för borttagning hos Google
Formulär för borttagning hos Bing

För att sökmotorn ska kunna ta ställning till din begäran måste du ange vilka sökträffar din begäran gäller. Du ska också ange dina skäl till varför du anser att sökträffarna ska tas bort. Sökmotorn ska hantera din begäran utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad.

Nej, en sökmotor kan i vissa fall avslå din begäran. Sökmotorn ska göra en avvägning mellan å ena sidan din rätt till skydd av ditt privatliv och dina personuppgifter och å andra sidan internetanvändarnas rätt till information.

Om du har en roll i det offentliga livet eller är en offentlig person kan det vara svårare att få dina uppgifter borttagna. En roll i det offentliga livet kan till exempel vara att du är politiker, högre offentlig tjänsteman, affärsman, advokat eller läkare. Då kan allmänheten behöva få tillgång till information som är relevant för hur du utövar din roll. Du anses vara en offentlig person om du på grund av din verksamhet har en viss grad av medieexponering, inom till exempel ekonomi, konst, teater, sport eller något annat område.

När du begär att en sökträff ska tas bort ska sökmotorn först ta ställning till om sökträffen kan knytas till dig som person och visas vid sökning på ditt namn. I så fall ska sökmotorn göra en sammanvägd bedömning utifrån ett antal kriterier. Bedömningen ska göras utifrån läget vid tidpunkten för begäran om borttagning.

Omständigheter som talar för att en sökträff ska tas bort är exempelvis

 • om du är minderårig eller var minderårig när uppgifterna publicerade
 • om en domstol funnit att uppgifterna är brottsliga yttranden som förtal
 • om sökträffen leder till känsliga personuppgifter som uppgifter om hälsa eller politiska åsikter
 • om sökträffen leder till brottsuppgifter som dom i brottmål eller åtal
 • om sökträffen leder till uppgifter som gör att du riskerar att utsättas för identitetstöld eller stalking
 • om sökträffen har betydande negativa konsekvenser för dig, exempelvis påverkar dina möjligheter att få ett arbete.

Omständigheter som talar emot att en sökträff ska tas bort är exempelvis

 • om du har en roll i det offentliga livet eller är en offentlig person
 • om uppgifterna är korrekta, relevanta och aktuella
 • om uppgifterna avser ditt arbetsliv
 • om uppgifterna publicerades för journalistiska ändamål
 • om det var du själv som offentliggjorde uppgifterna.

Att en sökträff leder till påhopp och otrevliga kommentarer om dig innebär inte nödvändigtvis att den ska tas bort om det samtidigt tydligt framgår att det är fråga om någons personliga åsikter. Sammanhanget i stort spelar också roll. Uppgifter som publicerats på ett diskussionsforum har exempelvis inte samma trovärdighet i allmänhetens ögon som uppgifter som publicerats i en etablerad tidning.

Känsliga personuppgifter, till exempel om etniskt ursprung, politiska åsikter, hälsa, sexualliv, sexuell läggning med mera har ett starkare skydd då behandling av sådana personuppgifter kan innebära ett särskilt allvarligt ingrepp i din rätt till skydd av ditt privatliv och dina personuppgifter.

Känsliga personuppgifter

Om en sökträff leder till känsliga uppgifter om dig är sökmotorn i princip skyldig att bevilja din begäran. Det finns några undantag från detta, bland annat om det är du själv som har offentliggjort uppgifterna eller om det är strikt nödvändigt att sökträffen visas för att skydda internetanvändarnas informationsfrihet i allmänhet. Frågan om det ska anses vara strikt nödvändigt i ett visst fall beror på uppgifternas art och hur känsliga de är för ditt privatliv och allmänhetens intresse av att få tillgång till informationen genom en sökning på ditt namn. Detta kan variera beroende på om du har en roll i det offentliga livet eller är en offentlig person.

Uppgifter om brott har ett starkt skydd. Sökträffar till uppgifter om brott ska därför alltid tas bort om de inte är strikt nödvändiga för att skydda informationsfriheten.

Personuppgifter som rör lagöverträdelser

Om det rör ett mindre allvarligt brott som du begått för länge sedan talar det för att en sökträff ska tas bort. Om det gäller ett mer allvarligt brott som du begått nyligen talar det emot att en sökträff ska tas bort.

Om det gäller uppgifter om ett tidigare skede i ett brottmål mot dig som inte längre återspeglar den aktuella situationen, till exempel då du senare har frikänts i domstol, ska sökmotorn ta ställning till:

 • brottets art och allvarlighetsgrad
 • handläggningen och utgången av förfarandet
 • den tid som förflutit
 • den roll som du eventuellt har i det offentliga livet
 • hur du agerat tidigare
 • allmänhetens intresse vid tidpunkten för din begäran
 • innehållet i och formen för publiceringen
 • vilka konsekvenser publiceringen har för dig.

Om sökmotorn anser att det är strikt nödvändigt att fortsätta visa en sökträff trots att den leder till uppgifter som inte längre återspeglar den aktuella situationen, är sökmotorn ändå skyldig att ordna sökresultatet så att webbsidor med aktuell information visas överst i listan.

Nej, sökträffarna tas endast bort i de versioner av sökmotorn som motsvarar EU/EES-medlemsstaternas landsdomäner (till exempel .se). Sökmotorn ska däremot vidta tillräckligt effektiva åtgärder för att hindra EU:s internetanvändare från att använda andra versioner av sökmotorn för att få tillgång till sökträffar som tagits bort (till exempel .com).

Om sökmotorn avslår din begäran kan du lämna in ett klagomål till IMY. Då gör vi en bedömning av om det finns anledning att inleda en tillsyn mot sökmotorn.

Lämna klagomål

Enskild talan i allmän domstol

Om du anser att sökmotorns beslut är felaktigt och strider mot dataskyddsförordningen kan du väcka talan vid allmän domstol, en tvist. IMY kan inte hjälpa till med en sådan talan.

Läs mer om tvister på Sveriges domstolar

IMY:s utgångspunkt är att alla personuppgiftsansvariga ska kunna göra rätt och hantera alla begäranden korrekt. Vi övervakar att sökmotorer och andra personuppgiftsansvariga uppfyller sina skyldigheter enligt dataskyddsförordningen, bland annat att de har rutiner för att hantera begäranden från enskilda på ett lämpligt sätt och att rutinerna följs. IMY prövar dock inte om en sökmotor har gjort en korrekt avvägning i varje enskilt fall.

Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter