Hoppa till innehåll på sidan

Lämpliga skyddsåtgärder

Personuppgifter får överföras till ett land utanför EU/EES om den personuppgiftsansvariga vidtar lämpliga skyddsåtgärder genom att använda exempelvis bindande företagsbestämmelser eller standardavtalsklausuler.

Personuppgifter får överföras till ett land utanför EU/EES om ni vidtar så kallade lämpliga skyddsåtgärder:

  • bindande företagsbestämmelser
  • standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om
  • godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer
  • rättsligt bindande instrument mellan myndigheter.

Det måste dessutom finnas lagstadgade rättigheter och möjlighet för de registrerade att klaga på personuppgiftsbehandlingen och få den prövad i domstol.

Bindande företagsbestämmelser

Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) är regler som en företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling av personuppgifter. Bindande företagsbestämmelser måste godkännas av IMY eller någon annan tillsynsmyndighet i EU.

I dataskyddsförordningen finns detaljerade bestämmelser om vad bindande företagsbestämmelser ska innehålla och hur det går till när tillsynsmyndigheten behandlar ärenden om att få bindande företagsbestämmelser godkända. Innan en tillsynsmyndighet godkänner bindande företagsbestämmelser ska den begära yttrande från den Europeiska dataskyddsstyrelsen, där företrädare för alla EU/EES-länders tillsynsmyndigheter är med.

Så gör ni för att få era bindade företagsbestämmelser godkända

Förtydligande med anledning av Privacy Shield-domen (Schrems II)

EU-domstolen har slagit fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA.

Domen kan även påverka överföringar av personuppgifter som sker med stöd av exempelvis bindande företagsbestämmelser (BCR) eftersom amerikansk lag kan komma att påverka skyddet som tillhandahålls genom sådana överföringsverktyg. Det är upp till den som vill föra över personuppgifter till USA - eller till annat tredje land – att göra en bedömning av om de anser att tillräckliga skyddsåtgärder har vidtagits för att garantera att kraven i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR) uppfylls.

När IMY godkänner bindande företagsbestämmelser kontrolleras om de krav som dataskyddsförordningen ställer på sådana bestämmelser är uppfyllda. Bindande företagsbestämmelser ska bland annat ange hur koncernen följer grundläggande principer (om exempelvis ändamålsbegränsning och uppgiftsminimering), de registrerades rättigheter samt processen för hantering av klagomål. Därefter är det upp till den som fått sina bindande företagsbestämmelser godkända att bedöma om de garantier och det skydd som ges i företagsbestämmelserna i praktiken kan upprätthållas vid en överföring av personuppgifter till USA eller annat tredje land.

Ett godkännande av en koncerns bindande företagsbestämmelser innebär därmed inte ett tillstånd att överföra uppgifter till ett särskilt land eller att de åtgärder och åtaganden som finns i de bindande företagsbestämmelserna har bedömts mot lagstiftningen i alla länder till vilka överföring kan tänkas ske.

Trots att en koncern har fått sina bindande företagsbestämmelser godkända kan det alltså vara så att ytterligare säkerhetsåtgärder behöver vidtas eller att en överföring till och med måste avbrytas, om koncernen efter en helhetsbedömning kommer fram till att man inte kan leva upp till sina åtaganden genom att lämpliga skyddsåtgärder i praktiken inte kan säkerställas i ett visst tredje land.

EU-domstolens dom i pdf-format
EDPB:s uttalande om domen här (på engelska)
EDPB:s FAQ om domen här (på engelska)

Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om

EU-kommissionen har godkänt vissa standardavtalsklausuler som handlar om dataskydd (Standard Contractual Clauses, SCC). Om ni ingår avtal, som innehåller dessa standardavtalsklausuler, med någon utanför EU/EES, så är det tillåtet att överföra personuppgifter till dem. Observera dock att ni inte får ändra i klausulerna. Om det är nödvändigt kan ni få lägga till klausuler om affärsrelaterade frågor, men sådana får då inte strida mot någon standardavtalsklausul.

Standardavtalsklausulerna innehåller skyldigheter dels för personuppgiftsansvariga som vill föra över personuppgifter till länder utanför EU/EES, dels för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som tar emot sådana uppgifter. Klausulerna reglerar också andra frågor kring överföringen, till exempel de registrerades rättigheter och hur tvister med anledning av avtalet ska lösas.

Det finns tre alternativ att välja mellan när det gäller standardavtalsklausuler. Alla tre har godkänts av EU-kommissionen. Två av dessa gäller överföring till andra personuppgiftsansvariga i länder utanför EU/EES. Det tredje avser överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden i länder utanför EU/EES.

De svenska versionerna:
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Nya standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring

Den 4 juni 2021 publicerade EU-kommissionen nya standardavtalsklausuler (SCCs) för överföring av personuppgifter till tredjeland, det vill säga som kan användas för att vidta lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46.2(c) GDPR.

Dessa nya standardavtalsklausuler ersätter de klausuler som EU-kommissionen tidigare fattat beslut om enligt dataskyddsdirektivet (med en övergångsperiod fram till den 27 december 2022, för avtal som ingåtts före den 27 september 2021) och kan användas när uppgifter överförs från en exportör som omfattas av GDPR (enligt artikel 3) till en importör som inte omfattas av GDPR.

De nya standardavtalsklausulerna täcker fler överföringssituationer än tidigare, nämligen från (i) personuppgiftsansvarig till personuppgiftsansvarig, (ii) personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde, (iii) personuppgiftsbiträde till personuppgiftsbiträde och (iv) personuppgiftsbiträde till personuppgiftsansvarig.

I dessa standardavtalsklausuler har också kraven i artikel 28.3 GDPR integrerats, vilket innebär att parterna inte längre behöver ingå något separat personuppgiftsbiträdesavtal. Enligt de nya standardavtalsklausulerna är det även möjligt för flera parter att ansluta sig till samma avtal.

Ni hittar de nya standardavtalsklausulerna på EU-kommissionens webbplats


Uppförandekoder och certifieringsmekanismer

Om ni ansluter er till en godkänd uppförandekod eller godkänd certifieringsmekanism kan det vara tillåtet att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES. Detta gäller under förutsättning att dessa medför rättsligt bindande och verkställbara skyldigheter även för mottagaren av personuppgifterna.

Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter

Det är tillåtet att grunda en överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES på ett så kallat rättsligt bindande och verkställbart instrument, om överföringen sker mellan myndigheter. Ett sådant instrument mellan myndigheter kan vara ett samförståndsavtal eller ett informationsutbytesavtal inom till exempel skatteområdet.

IMY kan ge särskilt tillstånd

Ni får också överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES om ni har fått tillstånd från IMY.

Ett sådant tillstånd kan lämnas om överföringen grundar sig på avtalsklausuler mellan den som för över personuppgifter och mottagaren av dessa. Om det gäller överföring av personuppgifter mellan myndigheter kan tillstånd även lämnas om överföringen grundar sig på bestämmelser i administrativa överenskommelser som innehåller verkställbara och faktiska rättigheter för de registrerade. Innan IMY beslutar om särskilt tillstånd ska ett yttrande inhämtas från den Europeiska dataskyddsstyrelsen, där företrädare för alla EU/EES-länders tillsynsmyndigheter är med.

Senast uppdaterad: 14 juni 2021
Sidans etiketter Dataskydd