Hoppa till innehåll på sidan

Äldre remissvar

På den här sidan kan du ta del av remissvar från åren 2017-2020.

Remissvar

Saknar du något remissvar? Kontakta oss på imy@imy.se. Vi publicerar löpande våra remissvar på sidan Remissvar. 

Remissvar

2020

Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning (Ds 2020:22) (pdf 152 kB) (pdf, 152 kB)

Framställan om ändring i luftfartsförordningen (2010:770) och förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område (pdf 96 kB) (pdf, 96 kB)

Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds 2020:24) (pdf 107 kB) (pdf, 107 kB)

Promemorian Covid-19-lag (pdf 100 kB) (pdf, 100 kB)

Etablering av förvaltningsgemensam digital infrastruktur (DIGG) (pdf 164 kB) (pdf, 164 kB)

Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen (DIGG) (pdf 180 kB) (pdf, 180 kB)

Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara (pdf 179 kB) (pdf, 179 kB)

Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48) (pdf 120 kB) (pdf, 120 kB)

Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet (pdf 112 kB) (pdf, 112 kB)

En mer likvärdig skola (SOU 2020:28) (pdf 92 kB) (pdf, 92 kB)

Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2020:45) (pdf 167 kB) (pdf, 167 kB)

Promemorian Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete (pdf 128 kB) (pdf, 128 kB)

Remiss Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:92) om försök med automatiserade fordon (pdf 138 kB) (pdf, 138 kB)

Yttrande angående nya föreskrifter från Riksarkivet (pdf 120 kB) (pdf, 120 kB)

Innovation genom information (SOU 2020:55) (pdf 165 kB) (pdf, 165 kB)

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (DS 2020:16) (pdf 92 kB) (pdf, 92 kB)

Betänkandet En ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31) (pdf 99 kB) (pdf, 99 kB)

Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43) (pdf 89 kB) (pdf, 89 kB)

Yttrande över betänkandet En ny lag om konsumentskydd (SOU 2020:51) (pdf 275 kB) (pdf, 275 kB)

Remiss om ändringar i vägtrafikdataförordningen (2019:382) och förordningen /2019:383) om fordons registrering och användning (pdf 169 kB) (pdf, 169 kB)

Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin (pdf 91 kB) (pdf, 91 kB)

Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) (pdf 605 kB) (pdf, 605 kB)

Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35) (pdf 888 kB) (pdf, 888 kB)

Registrering av kontantkort, m.m (DS 2020:12) (pdf 109 kB) (pdf, 109 kB)

Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik (SOU 2020:25) (pdf 403 kB) (pdf, 403 kB)

Promemorian Förordning om skolenhetsregister (pdf 120 kB) (pdf, 120 kB)

Promemorian Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare (pdf 330 kB) (pdf, 330 kB)

Utkast till lagrådsremiss med förslag om ändring i lagen om register över nationella vaccinationsprogram (pdf 227 kB) (pdf, 227 kB)

Skatt på modet - för att få bort skadliga kemikalier (SOU 2020:20) (pdf 119 kB) (pdf, 119 kB)

Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter (pdf 109 kB) (pdf, 109 kB)

Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) (pdf 113 kB) (pdf, 113 kB)

Ökad ordning och säkerhet i frivården (pdf 104 kB) (pdf, 104 kB)

Remiss av förslag till en ny ämnesplan och ändrade programstrukturer inom hantverksprogrammet och industritekniska programmet samt förslag till ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne (pdf 111 kB) (pdf, 111 kB) (inga synpunkter på förslaget)

Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården - lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15) (pdf 111 kB) (pdf, 111 kB)

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens utfärdande av intyg för hälso- och sjukvården (pdf 100 kB) (pdf, 100 kB)

Ett nationellt kunskapsbaserat system för vård (SOU 2020:36) (pdf 104 kB) (pdf, 104 kB)

Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) (pdf 159 kB) (pdf, 159 kB)

Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16) (pdf 133 kB) (pdf, 133 kB)

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24) (pdf 108 kB) (pdf, 108 kB)

Framställan av ändring i förordning (1986:172) om luftfartygsregistret mm. (pdf 96 kB) (pdf, 96 kB)

Skattereduktion för installation av grön teknik (pdf 102 kB) (pdf, 102 kB)

Förslag till föreskrifter om ändring i vissa av Skolverkets föreskrifter till följd av regeringens förslag om att särskild utbildning för vuxna ska upphöra som skolform (pdf 110 kB) (pdf, 110 kB)

Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen (pdf 105 kB) (pdf, 105 kB)

Delbetänkande Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) (pdf 111 kB) (pdf, 111 kB)

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 (pdf 108 kB) (pdf, 108 kB)

Härifrån till evigheten — En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) (pdf 131 kB) (pdf, 131 kB)

God och nära vård - en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) (pdf 107 kB) (pdf, 107 kB)

Ren energi inom EU (EI R2020:02) (pdf 112 kB) (pdf, 112 kB)

Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling (pdf 108 kB) (pdf, 108 kB)

Promemorian Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa (pdf 115 kB) (pdf, 115 kB)

Förslag till nya föreskrifter om åldersgränser för operatörer av obemannade luftfartygssystem och kompetensnivå för fjärrpiloter (pdf 104 kB) (pdf, 104 kB)

Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete (pdf 118 kB) (pdf, 118 kB)

Förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (pdf 104 kB) (pdf, 104 kB)

Promemoria med ändring i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik (pdf 68 kB) (pdf, 68 kB)

Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om insamling av uppgifter för statistikändamål (pdf 105 kB) (pdf, 105 kB)

Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om upphandlings-ID (pdf 104 kB) (pdf, 104 kB)

Remittering av promemorian Inkomstpensionstillägg (pdf 102 kB) (pdf, 102 kB)

Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59) (pdf 125 kB) (pdf, 125 kB)

Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (pdf 103 kB) (pdf, 103 kB)

Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer (pdf 102 kB) (pdf, 102 kB)

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter (pdf 107 kB) (pdf, 107 kB)

Klimatdeklarationer för byggnader (pdf 102 kB) (pdf, 102 kB)

En anpassning av bestämmelser om kontroll av ekologiska produkter till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (pdf 116 kB) (pdf, 116 kB)

Ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket (pdf 284 kB) (pdf, 284 kB)

De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till beskattningsdatabasen (Ju 2020/00320/L4) (pdf 336 kB) (pdf, 336 kB)

Remittering av delbetänkandet Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11) (pdf 106 kB) (pdf, 106 kB)

Inbjudan till remissmöte angående förslaget att senarelägga införandet av nationell läkemedelslista m.m. (pdf 103 kB) (pdf, 103 kB)

En ny riksbankslag (SOU 2019:46) (pdf 133 kB) (pdf, 133 kB)

Behandling av känsliga uppgifter i testverksamhet (pdf 103 kB) (pdf, 103 kB)

Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen (pdf 109 kB) (pdf, 109 kB)

Konkursförfarandet (Ds 2019:31) (pdf 115 kB) (pdf, 115 kB)

Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter (Ds 2020:5) (pdf 106 kB) (pdf, 106 kB)

Förslag till ändring och omtryck av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008 1) om statligt tandvårdsstöd (pdf 104 kB) (pdf, 104 kB)

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion) (pdf 127 kB) (pdf, 127 kB)

Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön (pdf 274 kB) (pdf, 274 kB)

En ny terroristbrottslagstiftning (pdf 114 kB) (pdf, 114 kB)

Förslag till Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2020:1) om ackreditering samt Swedacs föreskrifter om upphävande av elva verksamhetsspecifika författningar (pdf 104 kB) (pdf, 104 kB)

Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26) (pdf 105 kB) (pdf, 105 kB)

Förslag till MSBs föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet (pdf 108 kB) (pdf, 108 kB)

Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27) (pdf 104 kB) (pdf, 104 kB)

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28) (pdf 108 kB) (pdf, 108 kB)

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) (pdf 157 kB) (pdf, 157 kB)

Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om förbud på viss vadhållning m.m. (pdf 119 kB) (pdf, 119 kB)

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20) (pdf 118 kB) (pdf, 118 kB)

Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (Ds 2019:33) (pdf 111 kB) (pdf, 111 kB)

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införande av utvecklingstid (Ds 2019:24) (pdf 110 kB) (pdf, 110 kB)

Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek (avsnitt 7) (pdf 97 kB) (pdf, 97 kB)

2019

Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) (pdf 108 kB) (pdf, 108 kB)

Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete (SOU 2019:24) (pdf 158 kB) (pdf, 158 kB)

Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten (pdf 104 kB) (pdf, 104 kB)

Promemoria om utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd (pdf 104 kB) (pdf, 104 kB)

Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaring (pdf 104 kB) (pdf, 104 kB)

Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation (pdf 118 kB) (pdf, 118 kB)

Riksantikvarieämbetets nya förslag om reglering av kulturmiljöregistret (pdf 111 kB) (pdf, 111 kB)

Märkning och registrering av katter (pdf 107 kB) (pdf, 107 kB)

En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU 2019:39) (pdf 125 kB) (pdf, 125 kB)

Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) (pdf 106 kB) (pdf, 106 kB)

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:17) (pdf 108 kB) (pdf, 108 kB)

Digital kommunikation i domstolsprocesser (pdf 102 kB) (pdf, 102 kB)

E-hälsomyndighetens rapport Reglering av personuppgiftsbehandling (pdf 107 kB) (pdf, 107 kB)

Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5) (pdf 125 kB) (pdf, 125 kB)

Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU2019:34) (pdf 119 kB) (pdf, 119 kB)

Upphävande av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:20 och 2007:21) (pdf 120 kB) (pdf, 120 kB)

Föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik (pdf 106 kB) (pdf, 106 kB)

En mer ändamålsenlig reglering av studiestödsverksamheten (pdf 117 kB) (pdf, 117 kB)

Läkemedelsverkets receptföreskrifter (pdf 115 kB) (pdf, 115 kB)

Transportstyrelsens framställan om ändringar i fartygssäkerhetsförordningen och sjötrafikförordningen (pdf 105 kB) (pdf, 105 kB)

Framställan om ändring i luftfartslagen (2010500), luftfartsförordningen (2010770) samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009400) (pdf 129 kB) (pdf, 129 kB)

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (pdf 110 kB) (pdf, 110 kB)

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (pdf 118 kB) (pdf, 118 kB)

Etableringsjobb Ds 2019:13 (pdf 123 kB) (pdf, 123 kB)

Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande, SOU 2019:8 (pdf 89 kB) (pdf, 89 kB)

Skatteverkets promemoria Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eIDhandlingar och svenska identitetsbeteckningar (pdf 104 kB) (pdf, 104 kB)

Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation (SOU 2019:14) (pdf 130 kB) (pdf, 130 kB)

Passdatalag - en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning (Ds 2019:5) (pdf 139 kB) (pdf, 139 kB)

Förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10) (pdf 105 kB) (pdf, 105 kB)

Nya regler på konsumentskyddsområdet (pdf 85 kB) (pdf, 85 kB)

Begäran om författningsändring när det gäller direktåtkomst till belastningsregistret (pdf 80 kB) (pdf, 80 kB)

Nya regler om faderskap och föräldraskap (pdf 76 kB) (pdf, 76 kB)

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) (pdf 85 kB) (pdf, 85 kB)

Tydligare ansvar och regler för läkemedel SOU 2018:89 (pdf 86 kB) (pdf, 86 kB)

Förslag till föreskrifter om beställningscentraler för taxitrafik och deras tekniska utrustning samt föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon (pdf 86 kB) (pdf, 86 kB)

Ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (pdf 88 kB) (pdf, 88 kB)

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering (pdf 76 kB) (pdf, 76 kB)

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (pdf 67 kB) (pdf, 67 kB)

Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsstyrkor i krissituationer (Ju2019/00432/L4) (pdf 90 kB) (pdf, 90 kB)

Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (pdf 77 kB) (pdf, 77 kB)

Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning (pdf 71 kB) (pdf, 71 kB)

Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet (pdf 77 kB) (pdf, 77 kB)

Förslag från Skatteverket att ändra kommande vägdataförordning (pdf 75 kB) (pdf, 75 kB)

Förslag till föreskrifter om det nationella självavstängningsregistret (pdf 74 kB) (pdf, 74 kB)

Skolverkets föreskrifter om betygskatalog och slutbetyg dnr 2019:00136 (pdf 71 kB) (pdf, 71 kB)

Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet (pdf 70 kB) (pdf, 70 kB)

Yttrande i mål 10826–18 (pdf 78 kB) (pdf, 78 kB)

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift (pdf 68 kB) (pdf, 68 kB)

Läkemedelsverkets kompletterande yttrande över departementspromemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (pdf 71 kB) (pdf, 71 kB)

Skyldighet för allmänna domstolar att lämna uppgifter om domar och beslut i brottmål till Skatteverket i vissa fall (pdf 78 kB) (pdf, 78 kB)

Samspel för hälsa (pdf 75 kB) (pdf, 75 kB)

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (pdf 69 kB) (pdf, 69 kB)

Nya regler om faderskap och föräldraskap (pdf 76 kB)

Kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier (pdf 70 kB) (pdf, 70 kB)

Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdeskatt vid gränsöverskridande ehandel mellan företag och konsumenter (pdf 69 kB) (pdf, 69 kB)

Skattetvistlösningsmekanismer inom EU (pdf 68 kB) (pdf, 68 kB)

Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (pdf 89 kB) (pdf, 89 kB)

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52) (pdf 82 kB) (pdf, 82 kB)

2018

Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48) (pdf 307 kB) (pdf, 307 kB)

Bolagsbeskattning av betydande digital närvaro COM(2018) 147 final (pdf 86 kB) (pdf, 86 kB)

Inhämtande av yttrande med anledning av framställan (pdf 93 kB) (pdf, 93 kB)

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (pdf 81 kB) (pdf, 81 kB)

Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (pdf 75 kB) (pdf, 75 kB)

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (pdf 66 kB) (pdf, 66 kB)

Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet (pdf 85 kB) (pdf, 85 kB)

Utkast till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag (pdf 122 kB) (pdf, 122 kB)

Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (pdf 105 kB) (pdf, 105 kB)

EU-direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråktagande av säkerheter (pdf 65 kB) (pdf, 65 kB)

Betänkandet Ett reklamlandskap i förändring (pdf 70 kB) (pdf, 70 kB)

Förslag till ändringar i förordningen om vägtrafikregister (pdf 74 kB) (pdf, 74 kB)

Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (pdf 77 kB) (pdf, 77 kB)

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (pdf 68 kB) (pdf, 68 kB)

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (pdf 69 kB) (pdf, 69 kB)

EU-förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (pdf 68 kB) (pdf, 68 kB)

Utkast till spelförordning (pdf 96 kB)

EU-kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådets förordningar COM2018 372-375 382 390 och 471-473 (pdf 73 kB) (pdf, 73 kB)

Statliga servicekontor – mer service på fler platser (pdf 97 kB) (pdf, 97 kB)

Förslag till EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (pdf 104 kB) (pdf, 104 kB)

Tillsyn över och ingripanden mot advokatverksamhet vid tillämpning av penningtvättsregelverket (pdf 70 kB) (pdf, 70 kB)

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang (pdf 67 kB) (pdf, 67 kB)

Framställan om ändringar i militärförordningen och i förordningen om vägtrafikregister (pdf 75 kB) (pdf, 75 kB)

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (pdf 81 kB) (pdf, 81 kB)

Promemoria om kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter (pdf 78 kB) (pdf, 78 kB)

Tryggad tillgång till kontanter (pdf 69 kB) (pdf, 69 kB)

God och nära vård – En primärvårdsreform (pdf 88 kB) (pdf, 88 kB)

Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EUs fjärde penningtvättsdirektiv (pdf 74 kB) (pdf, 74 kB)

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (pdf 79 kB) (pdf, 79 kB)

Energimarknadsinspektionens rapporter – Inrapportering av elnätsverksamhet (pdf 73 kB) (pdf, 73 kB)

Typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar (pdf 73 kB) (pdf, 73 kB)

Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige (pdf 69 kB) (pdf, 69 kB)

Anpassning av lagen om passagerarregister till EUs dataskyddsreform (pdf 82 kB) (pdf, 82 kB)

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. (pdf 71 kB) (pdf, 71 kB)

Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi (pdf 80 kB) (pdf, 80 kB)

Anpassning av förordningen om biträdesförbudsregister till EUs dataskyddsförordning (pdf 80 kB) (pdf, 80 kB)

Ändrade mervärdeskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster (pdf 71 kB) (pdf, 71 kB)

Förslag till rådets direktiv om allmänna regler (pdf 65 kB) (pdf, 65 kB)

Riksantikvarieämbetets förslag till lagändring och ny förordning om Riksantikvarieämbetets digitala system för kulturhistorisk information (pdf 74 kB) (pdf, 74 kB)

Förslag till rådets direktiv om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (pdf 67 kB) (pdf, 67 kB)

Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (pdf 97 kB) (pdf, 97 kB)

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen (pdf 73 kB) (pdf, 73 kB)

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen (pdf 70 kB) (pdf, 70 kB)

Betänkande Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering (pdf 87 kB) (pdf, 87 kB)

Föreskriftsrätt för Lantmäteriet enligt förordningen om lägenhetsregister (pdf 69 kB) (pdf, 69 kB)

Ändring i luftfartsförordningen (2010:770) (pdf 71 kB) (pdf, 71 kB)

Några frågor i skyddslagstiftningen SOU (2018:26) (pdf 73 kB) (pdf, 73 kB)

Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial (pdf 76 kB) (pdf, 76 kB)

Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf 71 kB) (pdf, 71 kB)

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61) (pdf 76 kB) (pdf, 76 kB)

Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning Ds 2018:35 (pdf 100 kB) (pdf, 100 kB)

Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3) (pdf 71 kB) (pdf, 71 kB)

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1) (pdf 73 kB) (pdf, 73 kB)

Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn (Ds 2018:23) (pdf 75 kB) (pdf, 75 kB)

Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11) (pdf 75 kB) (pdf, 75 kB)

Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63) (pdf 130 kB) (pdf, 130 kB)

Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande, SOU 2018:62 (pdf 304 kB) (pdf, 304 kB)

Utökad tillsyn inom fastighetsmäklarbranschen (SOU 2018:64) (pdf 80 kB) (pdf, 80 kB)

Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare från det statliga tandvårdsstödet, Ds 2018:36 (pdf 83 kB) (pdf, 83 kB)

Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd (pdf 69 kB) (pdf, 69 kB)

Förslag till förordning om ändring av rådets förordningar vad gäller fiskerikontroll, KOM (2018) 368 slutlig (pdf 82 kB) (pdf, 82 kB)

Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m. (pdf 77 kB) (pdf, 77 kB)

Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet (pdf 103 kB) (pdf, 103 kB)

En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) (pdf 109 kB) (pdf, 109 kB)

Utveckling av verksamheter enligt LOL och LOF (Ds 2018: 31) (pdf 80 kB) (pdf, 80 kB)

Remittering av förslag om ändring i fartygsregisterförordningen (pdf 69 kB) (pdf, 69 kB)

Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29) (pdf 67 kB) (pdf, 67 kB)

Snabbare lagföring (Ds 2018:9) (pdf 89 kB) (pdf, 89 kB)

Översyn av lagstiftning mot fordonsmålvakter (Ds 2018:33) (pdf 74 kB) (pdf, 74 kB)

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) (pdf 100 kB) (pdf, 100 kB)

Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 (Ds 2018:27) (pdf 85 kB) (pdf, 85 kB)

Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (SOU 2017:14) (pdf 74 kB) (pdf, 74 kB)

Vägen till självkörande fordon (pdf 135 kB) (pdf, 135 kB)

Krav på rapportering av betalningstider (pdf 79 kB) (pdf, 79 kB)

EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet (pdf 73 kB) (pdf, 73 kB)

En omreglerad spelmarknad (pdf 145 kB) (pdf, 145 kB)

Förordningsändringar i anledning av en ny vägtrafikdatalag och en ny lag om fordons registrering och brukande (pdf 92 kB) (pdf, 92 kB)

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30) (pdf 68 kB) (pdf, 68 kB)

Framtidens biobanker (pdf 88 kB) (pdf, 88 kB)

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (pdf 71 kB) (pdf, 71 kB)

Transportstyrelsens framställan om ändring i mönstringsförordningen (pdf 102 kB) (pdf, 102 kB)

Promemorian Integritetsskyddsmyndigheten – ett nytt namn för Integritetsskyddsmyndigheten (pdf 321 kB) (pdf, 321 kB)

Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100) (pdf 110 kB) (pdf, 110 kB)

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89) (pdf 362 kB) (pdf, 362 kB)

Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75) (pdf 323 kB) (pdf, 323 kB)

2017

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet SOU 2017:49 (pdf 454 kB) (pdf, 454 kB)

Ny dataskyddslag SOU 2017:39 (pdf 510 kB) (pdf, 510 kB)

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning del 2 (pdf 527 kB) (pdf, 527 kB)

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (pdf 229 kB) (pdf, 229 kB)

Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (pdf 117 kB) (pdf, 117 kB)

En anpassning till dataskyddsförordningen inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde (pdf 141 kB) (pdf, 141 kB)

En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (pdf 144 kB) (pdf, 144 kB)

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (pdf 527 kB) (pdf, 527 kB)

Kriminalvårdens datalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:46) (pdf 332 kB) (pdf, 332 kB)

Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning (pdf 147 kB) (pdf, 147 kB)

Så stärker vi den personliga integriteten SOU 2017:52 (pdf 297 kB) (pdf, 297 kB)

En omarbetad domstolsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (pdf 119 kB) (pdf, 119 kB)

En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde (pdf 149 kB) (pdf, 149 kB)

Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till dataskyddsförordningen (pdf 156 kB) (pdf, 156 kB)

En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar (pdf 182 kB) (pdf, 182 kB)

Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde (pdf 167 kB) (pdf, 167 kB)

En ny kamerabevakningslag (pdf 224 kB) (pdf, 224 kB)

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) (pdf 154 kB) (pdf, 154 kB)

Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen (pdf 148 kB) (pdf, 148 kB)

Brottsdatalag (SOU 2017:29) (pdf 527 kB) (pdf, 527 kB)

Senast uppdaterad: 1 februari 2023