Hoppa till innehåll på sidan

IMY:s strategiska inriktning 2022–2025

Den strategiska inriktningen beskriver vart vi ska och vad vi kommer fokusera på att utveckla under de närmaste åren. Inriktningen ger stöd för prioriteringar i vardagen och fokusering av myndighetens resurser – den utgör en tydlig kompass i vårt arbete. Den strategiska inriktningen bryts sedan ned i årliga verksamhetsplaner, digitaliseringsplaner, kompetensförsörjningsplaner med mera.

långt gräs i mjukt solljus 1200x627.jpg

Vår strategiska inriktning har fem olika delar:

Vår vision

Vår vision är:
Ett tryggt informationssamhälle – tillsammans värnar vi den personliga integriteten

Visionen beskriver vår gemensamma riktning på lång sikt.

Vårt uppdrag

På övergripande nivå innefattar vårt uppdrag tre olika områden. Dessa utgörs av arbetet med

 • dataskydd
 • kamerabevakning samt
 • kreditupplysning.


Arbetet med dataskydd, som är den största delen av IMY:s verksamhet, kan i sin tur konkretiseras i fem underområden:

 • utåtriktad verksamhet
 • klagomål
 • tillsyn
 • EU-samverkan samt
 • övriga uppgifter.

Det är denna indelning vi använder när vi sätter mål, följer upp och redovisar vår verksamhet.

Målbild 2025

I vår målbild 2025 konkretiseras visionen på några års sikt.

Vår målbild 2025 är att personlig integritet och dataskydd ges ett tydligt fokus på alla nivåer i samhället.

2025 vill vi att

 • enskilda individer har god kunskap om sina rättigheter
 • privata och offentliga verksamheter arbetar mer systematiskt med dataskydd och driver en integritetsvänlig digitalisering
 • innovation och utveckling av teknik och tjänster sker på ett sätt som värnar den personliga integriteten
 • Sverige har en tydlig integritetsskyddspolitik som bidrar till en hållbar digitalisering och
 • IMY är en ännu mer attraktiv arbetsgivare.


För att nå målbilden att personlig integritet och dataskydd ges ett tydligt fokus på alla nivåer i samhället ska IMY

 • ge stöd till enskilda individer genom att ha bra kunskapsstöd på vår webbplats och utreda klagomål när enskilda upplever att deras personuppgifter behandlas felaktigt.
 • underlätta för privata och offentliga verksamheter genom att ta tydlig ställning i rättsliga frågor och bidra till att utveckla praxis. Vårt mål är att vara en kunskapsbank där det är lätt att hitta relevant information, så att det blir enklare att följa dataskyddsreglerna. Vi ska genomföra fler tillsynsärenden än tidigare och ha effektiva processer – därmed bidrar vi till att upprätthålla förtroendet för regelverket.
 • bidra till hållbar innovation och utveckling genom att ha en god förmåga att följa och analysera teknikutvecklingen och ge vägledning och stöd till innovationsaktörer.
 • bidra till utvecklingen av en tydlig integritetsskyddspolitik genom att aktivt delta i samhällsdebatten, ge vägledning och stöd till regering och riksdag och vara en konstruktiv remissinstans.
 • vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter, ett tillitsbaserat ledarskap och en flexibel, trevlig och hjälpsam arbetsmiljö.

Våra framgångsfaktorer

För att nå målbild 2025 behöver vi kontinuerligt och aktivt utveckla ett antal verksamhetskritiska områden – våra framgångsfaktorer.

Vi behöver ha väl genomarbetade arbets-, berednings- och beslutsprocesser, tydliga rutiner och mallar som förenklar och effektiviserar vårt arbete med till exempel klagomål, tillsyn och tillstånd. Vårt ledarskap, medarbetarskap och vår organisation ska stödja verksamheten och arbetet mot vår strategiska inriktning.

Vi behöver ha e-tjänster och andra digitala verksamhetsstöd som gör det enkelt för omvärlden att utföra de vanligaste ärendena hos oss. Internt ska vi ha bra digitala stöd som bidrar till effektivitet och kvalitet i vårt arbete.

Vi behöver kontinuerligt identifiera vilka strategiska samverkanspartners som är viktiga för att vi ska nå målbild 2025, prioritera bland dem och organisera vår samverkan på ett ändamålsenligt sätt.

Vi behöver ha ett systematiskt arbete med kompetensförsörjning och ska  bredda vår kompetens. Vi ska ha väl fungerande rutiner och metoder för kompetensöverföring mellan medarbetare, rörlighet och kompetensutveckling inom myndigheten, en god successionsplanering och effektiv rekryteringsprocess.


Vår värdegrund

IMY:s värdegrund beskriver hur vi vill agera internt, i samarbetet med varandra – men också hur vi vill vara och uppfattas externt, i samarbete med andra.

Värdegrunden består av fem värdeord, våra ”5T”:

Vi är nyfikna och bjuder in till dialog. Vi är serviceinriktade och anstränger oss för att finnas tillhands för våra intressenter och våra kollegor när de behöver vårt stöd.

Vi kommunicerar aktivt och på ett sätt som skapar engagemang. Vi berättar om vad som händer inom myndigheten och delar med oss av vår kunskap, våra ställningstaganden och resonemang.

Vi visar vägen och vågar ta ställning. Vi skapar förståelse och förutsägbarhet genom att vara tydliga med vårt uppdrag, våra mål och mandat samt vad våra resultat leder till i ett större sammanhang.

Vi har förtroende för varandras och andras kompetens och vilja att ta ansvar. Vi undviker detaljstyrning och motiverar för att skapa möjligheter till utveckling.

Vi involverar varandra och andra för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Vi tar gemensamt ansvar för hela myndighetens uppdrag.Senast uppdaterad: 29 april 2024
Sidans etiketter Om IMY