Hoppa till innehåll på sidan

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvarigas behandling av dina personuppgifter.

Rätten att göra invändningar gäller när personuppgifter behandlas

  • för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  • som ett led i myndighetsutövning
  • efter en intresseavvägning.

Den personuppgiftsansvariga är skyldig att informera dig om din rätt att invända. Det ska framgå senast vid ert första kontakttillfälle och informationen ska lämnas klart, tydligt och åtskilt från annan information.

Kan jag invända mot direktmarknadsföring?

Ja, rätten att invända mot direktmarknadsföring är absolut. Om du invänder mot direktmarknadsföring så får dina personuppgifter inte längre behandlas för sådana ändamål, det måste upphöra.

Oönskad reklam

Exempel

Du har köpt två biljetter på nätet för att gå på en spelning med ditt favoritband. Efter köpet får du reklamutskick för konserter och evenemang som du inte är intresserad av. Du informerar biljettföretaget om att du inte vill ha mer reklam. Företaget måste då sluta använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring och du ska sluta få reklamutskick.

 

Det finns även regler i marknadsföringslagen som gäller direktmarknadsföring till konsumenter. Vid direktmarknadsföring genom e-post, sms, fax eller annan elektronisk kommunikation krävs som huvudregel ett föregående samtycke från konsumenten. Vid frågor om direktreklam till konsument enligt marknadsföringslagen kan du kontakta Konsumentverket.

Regler för reklam hos Hallå konsument (Konsumentverkets vägledning)

Hur utövar jag rättigheten?

Här är en brevmall som du kan använda när du vill invända mot behandling av dina personuppgifter. Notera att mallen är ett förslag. Det finns inga formella krav på hur din invändning ska se ut, du kan göra det både muntligt eller skriftligt. Av bevisskäl och för tydlighetens skull kan det dock vara bra att du gör det skriftligt, till exempel genom att mejla.

Brevmall

[Namn och adress till den personuppgiftsansvariga]
[Ditt fullständiga namn och adress och/eller andra uppgifter som möjliggör identifiering]
[Datum]

Hej!

Jag vill härmed använda min rätt att göra invändningar mot behandling av mina personuppgifter med stöd av artikel 21 i dataskyddsförordningen.

[Ge detaljer kring vilka personuppgifter det gäller och vilken behandling du invänder mot]

Ni kan hitta information om era skyldigheter som personuppgiftsansvarig på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (www.imy.se).

Jag ser fram emot ert svar på min begäran så snart som möjligt, senast inom en månad.

Ni får gärna kontakta mig om ni har några frågor.

Med vänliga hälsningar
[Namn]

Mer information

Den som behandlar dina personuppgifter ska återkomma till dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad efter att ha fått din begäran.

Tidsfrister

När du utövar någon av dina rättigheter kan personuppgiftsansvariga i vissa fall behöva samla in ytterligare uppgifter om dig om det är nödvändigt så att de vet att de är i kontakt med rätt person.

Identifiering

Nej, du har rätt att utöva dina rättigheter kostnadsfritt. Det finns dock vissa situationer när en avgift kan tas ut.

Avgifter

Börja med att kontakta den personuppgiftsansvariga och berätta vad du tycker är fel. 

Om den personuppgiftsansvariga är en myndighet kan du, om du är missnöjd med myndighetens återkoppling, begära att få ett skriftligt och motiverat beslut från myndigheten. Är du missnöjd med det beslutet har du möjlighet att överklaga det till domstol.

Om en personuppgiftsansvarig inte svarar på din begäran kan du lämna in ett klagomål till oss.

Lämna ett klagomål

Ja, du kan ha rätt till ersättning om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen.

Skadestånd

 

Ordförklaring

Ordförklaringar

Behandling (av personuppgifter)

Behandling är ett vidsträckt begrepp och innefattar allt som kan göras med personuppgifter. Till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring av personuppgifter.
Gå till ordlistsidan

Ordförklaring

Ordförklaringar

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Även bild- och ljudupptagningar kan räknas som personuppgifter, om man kan se eller höra vem det rör. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som gör det möjligt att koppla dem till en person.
Gå till ordlistsidan

Ordförklaring

Ordförklaringar

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. Även en fysisk person kan vara personuppgiftsansvarig, till exempel när det gäller enskilda firmor.
Gå till ordlistsidan

Ordförklaring

Ordförklaringar

Uppgift av allmänt intresse

Att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning. Till exempel att bedriva privat sjukvård eller privat skolverksamhet.
Gå till ordlistsidan
Senast uppdaterad: 27 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter