Hoppa till innehåll på sidan

EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

EU-byrån Eurojust har till uppgift att bistå och samordna medlemsstaternas åklagarmyndigheters och andra brottsbekämpande myndigheters arbete mot allvarlig gränsöverskridande brottslighet som it-brottslighet, narkotikahandel, människosmuggling, människohandel och terroristbrott.

Eurojust är beroende av att medlemsstaternas myndigheter kontinuerligt överför den information som krävs för att organisationen ska kunna utföra sitt uppdrag. Åklagarmyndigheter och andra berörda nationella myndigheter är förpliktade att, via informationssystem, överföra de personuppgifter som krävs för att Eurojust ska kunna stödja och samordna gränsöverskridande utredningar och åtal.

EDPS är ansvarig tillsynsmyndighet

Den europeiska datatillsynsmannen (EDPS) ansvarar för tillsynen av Eurojusts personuppgiftsbehandling. EDPS tar emot och utreder klagomål från enskilda och har ett antal korrigerande befogenheter. EDPS kan till exempel tillfälligt eller definitivt förbjuda en behandling som Eurojust utför och som står i strid med bestämmelserna om behandling av personuppgifter.

Läs mer om tillsynen av Eurojust hos EDPS

EDPS ska samarbeta med de nationella dataskyddsmyndigheterna

EDPS ska vid tillsyn av Eurojusts personuppgiftsbehandling samarbeta med de nationella dataskyddsmyndigheterna. Det sker främst genom samordningskommittén (the Coordinated Supervision Committee), ett samarbetsorgan som består av representanter från EDPS och samtliga medlemsstaters dataskyddsmyndigheter.

Tillsynskommittén ska sammanträda minst två gånger per år och har till uppgift att säkerställa att Eurojusts personuppgiftsbehandling uppfyller kraven i Eurojustförordningen och i EU-institutionernas dataskyddsförordning. I tillsynskommittén representeras Sverige av IMY.

Läs mer om den koordinerade tillsynskommittén hos EDPB

EU-institutionernas dataskyddsförordning hos på EUR-lex

Nationella dataskyddsmyndigheter utövar tillsyn över nationella myndigheters överföring av uppgifter till Eurojust

IMY har till uppgift att oberoende och i enlighet med nationell rätt kontrollera att svenska myndigheters överföring, sökning och utlämning av personuppgifter till Eurojust är laglig och inte kränker den registrerades rättigheter. Samma uppgift har de andra ländernas tillsynsmyndigheter över sina nationella myndigheter.

Eurojustförordningen och EU-institutionernas dataskyddsförordning innehåller rättigheter för dig som registrerad

De uppgifter som Eurojust behandlar ska följa de grundläggande principerna i EU-institutionernas dataskyddsförordning. Bland annat ska de registrerades uppgifter behandlas enligt de grundläggande principerna. Eurojust ska inte lagra uppgifter längre än vad som är nödvändigt. Lagringen ska också stå i proportion till syftet med behandlingen av uppgifterna. Du som är registrerad har rätt att inom ett rimligt tidsintervall få reda på vilka uppgifter Eurojust behandlar om dig.

Det kan du göra genom att vända dig direkt till Eurojust. I Sverige kan du även vända dig till IMY, som i sin tur hänvisar ärendet till Eurojust. Eurojust har också ett dataskyddsombud som kan bistå dig vid eventuella frågor.

Om Eurojusts personuppgiftsbehandling hos Eurojust

Kontaktuppgifter till Eurojusts dataskyddsombud hos Eurojust

Senast uppdaterad: 22 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd