Hoppa till innehåll på sidan

Höjd kunskap om dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer

Regeringen har gett IMY i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser avseende integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer. Uppdraget löper fram till 31 mars 2023.

I april 2021 fick IMY i uppdrag av regeringen att genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor inom innovations- utvecklings- och införandeprocesser.

I uppdraget ingår enligt regeringens beslut att genomföra utåtriktade insatser i syfte att brett höja kunskapen inom innovationssystemet avseende integritets- och dataskyddsfrågor. Vidare ingår i uppdraget att utveckla myndighetens egen förmåga att följa och analysera den tekniska utvecklingen samt tillhandahålla vägledning och stöd.

Det övergripande syftet med uppdraget är att höja kunskapen och stärka förmågan att hantera integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer i såväl privat som offentlig sektor.

Arbetet har två olika delar: att utveckla vår förmåga att följa och analysera teknikutvecklingen och vår förmåga att ge stöd till innovationsaktörer, och att genomföra utåtriktade insatser i syfte att höja kunskapen i innovationssystemet.

I projektet deltar bland annat it-säkerhetsspecialister, analytiker och jurister från IMY. Olika former av samverkan kommer att ske med aktörer inom innovationssektorn.

Delredovisning 2022

I mars 2022 gjorde IMY en delredovisning av uppdraget till regeringen där vi redogjorde för vilka åtgärder som genomförts, gjorda erfarenheter och planeringen för det fortsatta arbetet.

Delredovisning av uppdrag om kunskapshöjande insatser till innovationssystemet om integritets- och dataskyddsfrågor

Se även pressmeddelande om delredovisningen:

Mer vägledning behövs för att möjliggöra datadelning

Slutredovisning av uppdraget görs till regeringen senast den 31 mars 2023.

Senast uppdaterad: 27 januari 2023