Hoppa till innehåll på sidan

Höjd kunskap om dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer

Regeringen har gett IMY i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser avseende integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer. Uppdraget är påbörjat och löper fram till 31 mars 2023.

I april 2021 fick IMY i uppdrag av regeringen att genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor inom innovations- utvecklings- och införandeprocesser.

I uppdraget ingår enligt regeringens beslut att genomföra utåtriktade insatser i syfte att brett höja kunskapen inom innovationssystemet avseende integritets- och dataskyddsfrågor. Vidare ingår i uppdraget att utveckla myndighetens egen förmåga att följa och analysera den tekniska utvecklingen samt tillhandahålla vägledning och stöd.

Det övergripande syftet med uppdraget är att höja kunskapen och stärka förmågan att hantera integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer i såväl privat som offentlig sektor.

Arbetet kommer inledningsvis bland annat fokusera på att utveckla och genomföra omvärldsbevakning avseende teknikutveckling och innovation med bäring på dataskydd och integritet samt kartlägga viktiga aktörer i innovationssystemet och vilka frågor och behov som dessa aktörer har kopplat till integritet och dataskydd. Parallellt ska utåtriktade insatser genomföras i syfte att brett höja kunskapen i innovationssystemet med avseende på integritets- och dataskyddsfrågor.

I projektet deltar bland annat it-säkerhetsspecialister, analytiker och jurister från IMY. Olika former av samverkan kommer att ske med aktörer inom innovationssektorn.

Senast den 31 mars 2022 ska IMY göra en delredovisning av uppdraget till regeringen och då redogöra för vilka åtgärder som genomförts, gjorda erfarenheter och planeringen för det fortsatta arbetet. Slutredovisning av uppdraget görs till regeringen senast den 31 mars 2023.

IMY kommer löpande att uppdatera denna sida och kommer även att informera om projektets arbete i myndighetens sociala medier på Twitter och LinkedIn.

Öka kunskapen om datasskyddsregleringen hos Sveriges innovationsaktörer

I januari 2021 lämnade IMY över Integritetsskyddsrapport 2020 till regeringen. I den flaggar myndigheten för att det behövs en svensk integritetsskyddspolitik och att en viktig aspekt för att främja fortsatt regelutveckling handlar om att öka kunskapen om dataskyddsregleringen hos Sveriges innovationsaktörer, det vill säga organisationer, människor och nätverk som driver skapande, spridning och innovativ exploatering av ny teknik. Det kan handla om till exempel forskningsfinansiärer, inkubatorer, science parks och projekt inom strategiska innovationsprogram. Syftet skulle vara att öka förmågan att ansvarsfullt bedriva datadriven innovation och teknikutveckling.

Senast uppdaterad: 9 december 2021