Hoppa till innehåll på sidan

EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning – Europol

Europol är EU:s brottsbekämpande organ och har som uppgift att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet, terrorism och andra former av allvarlig brottslighet. Exempel på sådan brottslighet är olaglig narkotikahandel, människosmuggling, människohandel, penningtvätt och IT-brottslighet.

Europol kan ses som en stödtjänst till brottsbekämpande myndigheter i EU:s medlemsstater. Organisationen samlar in och analyserar uppgifter om enskilda personer relaterat till brotten som nämns ovan från medlemsstaternas polismyndigheter. Europol har däremot ingen verkställande makt och dess tjänstemän kan inte anhålla misstänkta personer eller agera utan godkännande från nationella myndigheter. Europol biträder nationella myndigheter med bland annat informationsutbyte, underrättelseanalys, samordning och utbildning. Ett storskaligt informationssystem har även inrättats för att underlätta informationsutbytet mellan myndigheterna.

Tillsyn av Europols personuppgiftsbehandling

Den europeiska datatillsynsmannen (EDPS) ansvarar för tillsynen av Europols personuppgiftsbehandling. EDPS tar emot och utreder klagomål från enskilda och har ett antal korrigerande befogenheter. EDPS har till exempel möjlighet att tillfälligt eller definitivt förbjuda en behandling som Europol utför och som står i strid med bestämmelserna om behandling av personuppgifter.

EDPS ska samarbeta med de nationella dataskyddsmyndigheterna

EDPS ska vid tillsyn av Europols personuppgiftsbehandling samarbeta med de nationella dataskyddsmyndigheterna. Det sker främst genom Europol Cooperation Board. Europol Cooperation Board är ett samarbetsorgan med rådgivande funktion och består av representanter från EDPS och samtliga medlemsstaters dataskyddsmyndigheter. Europol Cooperation Board sammanträder minst två gånger per år och har till uppgift att säkerställa att Europols personuppgiftsbehandling uppfyller kraven i Europolförordningen, särskilt gällande frågor som kräver nationell inblandning. Europol Cooperation Board tar fram råd, rekommendationer och riktlinjer samt praxis för hur bestämmelserna i Europolförordningen ska tolkas och tillämpas. I Europol Cooperation Board representeras Sverige av IMY.

Om Europol Cooperation Board hos EDPS

Tillsyn över nationella myndigheters överföring av uppgifter till Europol

IMY har till uppgift att oberoende och i enlighet med nationell rätt kontrollera att svenska myndigheters överföring, sökning och utlämning av personuppgifter till Europol är laglig och inte kränker den registrerades rättigheter. Samma uppgift har de andra ländernas tillsynsmyndigheter över sina nationella myndigheter.

Europols informationssystem (EIS)

Europols informationssystem (EIS) är Europols centrala underrättelse- och informationsdatabas. EIS utgör ett referenssystem för brott, de individer som berörs och andra uppgifter kopplade till allvarlig internationell brottslighet. Behandlingen av personuppgifter i EIS ska ske i enlighet med bestämmelserna i Europolförordningen.

Om EIS hos Europol

Europolförordningen innehåller rättigheter för dig som registrerad

Precis som dataskyddsförordningen (GDPR) ger Europolförordningen de registrerade ett antal rättigheter. Bland annat ska de registrerades uppgifter behandlas enligt de grundläggande principerna i Europolförordningen. Europol ska inte lagra uppgifter längre än vad som är nödvändigt för, och står i proportion till, det syfte för vilket uppgifterna behandlas. Du som är registrerad har rätt att inom ett rimligt tidsintervall få reda på vilka uppgifter Europol behandlar om dig. Som registrerad har du också möjlighet att vända dig till den svenska polismyndigheten och begära att de uppgifter som Europol har ska rättas, raderas eller begränsas.

Kontaktuppgifter till Polisen
Om Europols personuppgiftsbehandling samt dina rättigheter hos Europol

Senast uppdaterad: 1 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd