Hoppa till innehåll på sidan

Intern visselblåsning hos IMY

Du kan i ett arbetsrelaterat sammanhang visselblåsa internt till IMY om du har information om missförhållanden hos myndigheten, som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Information om reglerna

Den här texten är en förenklad beskrivning av reglerna. Reglerna i sin helhet kan du ta del av här:

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) ,se särskilt 17 kap. 3 b § och 32 kap 3 b §.

Vem kan visselblåsa internt till IMY?

För att omfattas av skyddet i visselblåsarlagen när du rapporterar internt om missförhållanden krävs bland annat att du är, har varit eller kan komma att bli verksam hos IMY. Det kan också röra sig om att du genom ditt arbete är eller har varit i kontakt med verksamheten. Även missförhållanden som högst sannolikt kommer att uppstå i verksamheten kan omfattas.

Dessutom behöver du tillhöra någon av följande personkategorier

 • arbetstagare
 • personer som söker arbete
 • personer som praktiserar eller söker praktik,
 • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning,
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Missförhållandet som du rapporterar kan till exempel vara att myndigheten inte följer gällande regelverk, antingen genom att agera på ett visst sätt eller genom att låta bli att agera. Missförhållandet kan vara avsiktligt eller oavsiktligt, pågående eller avslutat.

Du kan också ha möjlighet att visselblåsa externt

Det finns även en möjlighet att visselblåsa externt till IMY när du exempelvis misstänker att din arbetsgivare inte följer dataskyddsreglerna.

Läs mer om extern visselblåsning

Din identitet skyddas om du visselblåser

Om du visselblåser skyddas din identitet av stark sekretess. Men vi kan behöva lämna över uppgifter som identifierar dig till en annan enhet på IMY för åtgärder till följd av uppföljningsärendet. I så fall omfattas uppgifterna av samma sekretesskydd.

Uppgifter som kan kopplas till någon annan person eller något företag och som förekommer i uppföljningsärendet har också ett skydd. Skyddet är inte lika starkt och uppgifterna kan lämnas ut om de inte skadar dem som uppgifterna gäller. Uppgifter om andra enskilda lämnas inte ut om de behöver hemlighållas för att skydda utredningen.

Du som visselblåser internt är även skyddad på andra sätt

IMY får inte hindra dig eller utsätta dig som visselblåser för repressalier. Du som visselblåser får inte heller straffas för att ha brutit mot (åsidosatt) en tystnadsplikt eller för att ha åsidosatt en bestämmelse om att hämta in information. Skydden är dock inte villkorslösa.

IMY får inte hindra dig eller vidta repressalier mot dig som visselblåser

Din arbetsgivare får inte hindra dig eller utsätta dig för repressalier för att du visselblåser eller om du samråder med din arbetstagarorganisation om en visselblåsning.

Exempel på repressalier är:

 • utfrysning
 • uppsägning
 • utebliven befordran
 • ändrade arbetsuppgifter eller arbetstider
 • utebliven utbildning
 • orättvis behandling.

Även vissa personer som har koppling till dig som visselblåser omfattas av skyddet, till exempel en kollega, anhörig eller en person som hjälpt dig att visselblåsa. 

Ansvarsfrihet om du åsidosätter en tystnadsplikt när du visselblåser

Tystnadsplikt är alla typer av restriktioner som begränsar möjligheten att lämna uppgifter, oavsett om de finns i avtal, praxis, beslut av arbetsgivaren eller lag. Det kan till exempel handla om att du när du visselblåser berättar något du inte får på grund av den arbetsrättsliga lojalitetsplikten eller en sekretessklausul i ett avtal. Du måste ha skälig anledning att anta att rapporteringen av just den informationen som omfattades av tystnadsplikten var nödvändig för att avslöja missförhållandet. Det är viktigt att komma ihåg att ansvarsfriheten inte medför rätt att lämna ut handlingar. Du kan dock berätta vad som står i en handling utan att lämna ut den.

Det finns undantag från när du kan få ansvarsfrihet. Du kan inte få ansvarsfrihet om du uppsåtligt åsidosätter så kallad kvalificerad tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), eller om du åsidosätter tystnadsplikt enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

Ansvarsfrihet om du brutit mot bestämmelser om att inhämta information

Du kan få ansvarsfrihet om du inför rapporteringen åsidosatt bestämmelser som gäller att hämta in information. Bestämmelserna kan till exempel framgå av lagstiftning, beslut eller avtal. Det kan handla om att du inte följt regler som begränsar behörigheten eller befogenheten att ta del av viss information, regler om att information inte får tas från vissa lokaler eller kopieras. Du behöver ha skälig anledning att anta att det var nödvändigt att inhämta informationen för att avslöja missförhållandet.

Förutsättningar för att du ska vara skyddad

För att vara skyddad måste du vara en arbetstagare eller en annan person som skyddas av lagen. Det du visselblåser om ska förekomma i den verksamhet som du är, har varit eller kommer att bli verksam i. Det kan också vara i en annan verksamhet som du varit i kontakt med genom ditt arbete. Du kan även vara skyddad om du visselblåser om något som inte uppstått ännu, men som högst sannolikt kommer att uppstå.

För att skyddet ska gälla måste du, när du visselblåser, ha en skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann. Det innebär att du inte behöver ha faktiska bevis, men att det ska röra sig om rimliga farhågor eller misstankar. Det ska inte röra sig om information som redan är fullt tillgänglig för allmänheten. Det får inte heller handla om ogrundade rykten eller hörsägen.

Observera att ansvarsfriheten inte gäller om du genom att inhämta information gör dig skyldig till brott. Gör du dig skyldig till brott genom att inhämta information eller rapportera gäller inte heller skyddet mot repressalier. Exempel på sådana brott är stöld, olaga intrång, dataintrång, obehörig befattning med hemlig uppgift eller förtal.

Du kan få skadestånd om din arbetsgivare inte följer visselblåsarreglerna

Om din arbetsgivare hindrar dig eller utsätter dig för repressalier kan du få skadestånd. Du kan få skadestånd för ekonomisk förlust och för kränkning.

Så rapporterar du

Om du vill rapportera ett missförhållande till IMY:s interna visselblåsarfunktion kan du kontakta oss på kontoret, ringa ett särskilt telefonnummer eller skicka brev enligt särskilda instruktioner. Det är endast behörig personal hos oss som tar emot din visselblåsning. Du kan inte visselblåsa via e-post.

Du kan skicka brev till IMY.

Gör så här:

 1. Lägg ditt brev i dubbla kuvert.
 2. Klistra igen innerkuvertet och märk det med texten "Intern visselblåsning".
 3. Skicka till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Kom ihåg att skriva ditt telefonnummer och/eller din postadress i brevet om du vill ha återkoppling om ditt ärende. Vi kan inte kontakta dig via e-post. Du behöver inte ange kontaktuppgifter om du inte vill.

 

Du kan ringa oss på ett särskilt telefonnummer för intern visselblåsning. Vi spelar inte in samtalen.

Telefon: 08-657 61 35

Öppettider: Måndagar kl. 9–11

Om du hellre rapporterar vid ett personligt möte i IMY:s lokaler kan du boka ett möte via brev eller telefon eller genom att på annat sätt muntligen kontakta behörig personal. Kom ihåg att ange ett telefonnummer eller en postadress som vi kan nå dig på. Observera att vi inte kan kontakta dig via e-post.

 

Hur du kan utforma rapporten

Det finns inget krav på vad du måste berätta, men du kan utgå från följande punkter när du visselblåser.

 • Vad som har hänt och varför du anser att det inte är tillåtet
 • Vilken del av verksamheten som händelsen skett i.
 • När händelsen du rapporterar om inträffat. Ange om det rör sig om en viss tidpunkt eller tidsperiod och i så fall vilken.
 • Om det finns några bevis, exempelvis skriftliga handlingar eller vittnen. Observera att ansvarsfriheten vid åsidosättande av tystnadsplikt inte gäller om du skickar in handlingar. Du kan istället berätta om det finns handlingar och hur dessa kan identifieras i verksamheten.
 • Annat som du anser är relevant.

Om du behöver mer vägledning eller rådgivning

Om du överväger att visselblåsa och har funderingar eller behöver rådgivning kan du kontakta behöriga personal på kontoret eller genom brev eller telefon enligt ovan.

Du har också andra rättigheter och skydd

Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet kan lämna uppgifter till massmedier för publicering utan risk för påföljder. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Undantag från meddelarfriheten gäller vissa allvarliga brott mot till exempel rikets säkerhet

Anskaffarfriheten är den rätt som var och en har enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Med efterforskningsförbud avses vanligen att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet.

Ett repressalieförbud innebär ett förbud för arbetsgivaren att bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2023
Sidans etiketter Om IMY