Hoppa till innehåll på sidan

Begär förhandssamråd enligt brottsdatalagen

Brottsbekämpande myndigheter ska inför varje ny typ av behandling eller betydande förändringar i pågående behandling genomföra en konsekvensbedömning om behandlingen kan antas medföra särskild risk för intrång i den registrerades personliga integritet.

Ni ska begära förhandssamråd med oss när konsekvensbedömningen visar att:

  • det finns särskild risk för intrång i registrerades personliga integritet
  • typen av behandling innebär särskild risk för intrång.

Vid bedömningen av om typen av behandling innebär sådan risk för intrång i registrerades personliga integritet att förhandssamråd ska äga rum ska ny teknik, nya rutiner eller nya förfaranden särskilt beaktas.

Begäran om förhandssamråd ska göras i god tid innan behandlingen påbörjas eller betydande förändringar genomförs.

Gör så här

För att kunna begära ett förhandssamråd måste konsekvensbedömningen vara genomförd och dokumenterad.

  • Bifoga konsekvensbedömningen med er begäran.
  • Ange uppgifter om den personuppgiftsansvariga och uppgifter till kontaktperson.

Skicka till:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Skicka er begäran som fysiskt brev, inte via e-post. Om ni anser att det behövs kan ni skicka begäran som rekommenderat brev.

Handläggningstid hos IMY

Senast sex veckor efter att begäran om förhandssamråd mottagits av oss, kommer vi att lämna vår bedömning av den planerade behandlingen. Om det finns särskilda skäl får tiden förlängas med en månad. Vi kommer att informera er om detta och om orsakerna till förlängningen inom en månad efter att begäran om förhandssamråd mottagits av oss.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd