Hoppa till innehåll på sidan

Ordlista

Här får du hjälp med förklaringar på ord som vi ofta använder och som kan vara svåra att förstå.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

 

A

Allmän handling

Varje handling som har kommit in till eller är upprättad hos en statlig eller kommunal myndighet och som förvaras hos myndigheten. Handlingen kan vara i pappersform, innehållet i ett e-brev, ett ljud- eller videoband, en cd eller en diskett, och så vidare. Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får begära ut en allmän handling. Myndigheten ska då göra en sekretessprövning och handlingen ska lämnas ut om inte sekretess föreligger.

Allmänna mål (A-mål)

Mål hos Kronofogdemyndigheten som rör betalningskrav från den offentliga sektorn, det vill säga skulder till stat och kommun. Skulderna rör till exempel skatter, böter, offentliga avgifter och studiemedel.

Artikel 29-gruppen

En rådgivande och oberoende arbetsgrupp som bland annat hade till uppgift att ge råd om föreslagna åtgärder inom EU med avseende på behandling av personuppgifter. Gruppen bestod av representanter för samtliga dataskyddsmyndigheter i EU:s medlemsstater samt representanter för den Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) och EU-kommissionen. Gruppen upplöstes och ersattes av EDPB, European Data Protection Board, eller Europeiska dataskyddsstyrelsen, när dataskyddsförordningen började tillämpas i maj 2018

B

Bakgrundskontroll

Bakgrundskontroller utförs för att kontrollera arbetssökande personers bakgrund. Det kan till exempel handla om uppgifter om begångna brott och skulder. Uppgifterna hämtas ofta från myndigheter, domstolar och internetsökningar. Det finns speciella företag som utför bakgrundskontroller åt arbetsgivare. Dataskyddsförordningen sätter gränser för vad som får registreras om enskilda personer vid sådana kontroller.

Behandling (av personuppgifter)

Behandling är ett vidsträckt begrepp och innefattar allt som kan göras med personuppgifter. Till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring av personuppgifter.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en betalningsförsummelse som har fastslagits av en myndighet eller domstol och som har registrerats i ett kreditupplysningsföretags register. När det gäller företag kan en betalningsanmärkning även vara andra typer av anteckningar hos kreditupplysningsföretag, till exempel om en ansökan om betalningsföreläggande mot företaget.

Betalningsföreläggande (bf)

Den som vill ha betalt för en fordran (eller dennes ombud) kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om den som ska betala inte protesterar mot föreläggandet meddelar Kronofogdemyndigheten ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för Kronofogdemyndighetens arbete med att driva in skulden.

Betalningspåminnelse

Påminnelse om att en skuld – till exempel en faktura eller en hyresavi – har förfallit till betalning.

Blockering (av personuppgifter)

En åtgärd som vidtas för att personuppgifterna ska vara förknippade med information om att de är spärrade och om anledningen till spärren och för att personuppgifterna inte ska lämnas ut till tredje man annat än med stöd av 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Borgensman

En person som har ingått borgen för någon annan, det vill säga har lovat att till exempel betala någon annans lån om inte låntagaren själv betalar.

Borgenär

En person eller ett företag som har en fordran hos en annan person eller företag (gäldenären).

C

Certifiering

Ett intyg på att personuppgiftsbehandlingen överensstämmer med dataskyddsförordningen bestämmelser i olika avseenden.

Cookie

En liten textfil som en webbserver skickar till din webbläsare. Filen sparas på hårddisken i din dator, antingen bara under tiden du besöker webbplatsen (så kallad sessioncookie) eller för en längre tid. Cookies används bland annat för att spara inställningar du har gjort på webbplatsen, för att se vilka sidor du har besökt tidigare för att vid nästa besök leda dig till nyheter inom ditt intresseområde (till exempel nya böcker) samt för att ge webbplatsen bättre statistik över antal besökare.

D

Data

Uppgifter eller information om något, oftast i samband med mätningar eller rapportering, exempelvis personuppgifter. Data är alltså inte synonymt med dator.

Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Dataportabilitet

Rätten till dataportabilitet ger registrerade i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som de har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Delgivning

En handling skickas eller lämnas till någon på ett sätt som innebär att den personen bevisligen har underrättats om det som står i handlingen. Delgivning sker vanligen genom att personen genom att underteckna ett kvitto bekräftar att denne har tagit emot handlingen.

Dröjsmålsränta

Ränta som en gäldenär kan bli skyldig att betala om denne inte betalar en fordran i tid. Enligt räntelagen utgår dröjsmålsräntan med Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter. Om det i förväg har träffats ett avtal om ränta gäller avtalad ränta.

E

Enskilt mål (E-mål)

Mål hos Kronofogdemyndigheten som rör betalningskrav från privata fordringsägare, till exempel kontokortsskulder, banklån och hyresskulder.

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB)

EDPB, European Data Protection Board, eller Europeiska dataskyddsstyrelsen, inrättades när dataskyddsförordningen började tillämpas i maj 2018. Den består av representanter från samtliga EU-länders dataskyddsmyndigheter, däribland Integritetsskyddsmyndigheten. 

Exekutionstitel

Underlag som krävs för att Kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa ett krav, till exempel genom utmätning. Underlaget kan vara en dom, ett utslag eller ett skattebeslut.

F

Fordran

Om någon är skyldig dig pengar så har du en fordran på den personen.

Fordringsägare

Den som har ett krav på betalning, det vill säga äger fordran.

Fysisk person

Fysisk person är en enskild människa till skillnad från en juridisk person som är till exempel ett bolag.

Förfallodag

Den dag en räkning/faktura senast ska vara betald.

G

Gäldenär

Den (person eller företag) som är skyldig att betala en skuld till någon annan (borgenären).

I

Inbyggt dataskydd

Inbyggt dataskydd (privacy by design) innebär att man tar hänsyn till integritetsskyddsreglerna redan när man utformar it-system och rutiner. Det är ett sätt att se till att kraven i dataskyddsförordningen uppfylls och att den registrerades rättigheter skyddas.

Informerat samtycke

För att ett samtycke ska vara giltigt ska den som registreras ha fått sådan information att han eller hon kan ta ställning till om personuppgifterna ska få behandlas för det ändamål och på det sätt som planerats.

Inkasso

Indrivning av egen eller annans fordran genom inkassoåtgärd.

Inkassoombud

Den som driver in fordringar för någon annans räkning.

Inkassoåtgärd

En påtryckning på gäldenären, till exempel ett inkassokrav. Det är inte en inkassoåtgärd att på en faktura eller betalningspåminnelse ange tid för betalning, eller att fordran kommer att överlämnas för inkasso om den inte betalas.

Inspektion

Med inspektion menas att man gör en undersökning – på plats eller via brev eller e-post – för att se om till exempel dataskyddsförordningen efterlevs.

Intresseavvägning

Den som ska behandla personuppgifter har ett intresse av att utföra behandlingen. Detta intresse ska ställas (vägas) mot de registrerades intresse av integritetsskydd.

IP-adress

Adress som tilldelas varje internetansluten enhet och som följer internetprotokollet ”IP”. Det finns två parallella versioner av protokollet. Den äldre – IPv4 – håller på att fasas ut och de tillgängliga adresserna för denna version är på väg att ta slut. Den nya versionen – IPv6 – har ett i det närmaste obegränsat antal adresser.

J

Juridisk person

Exempelvis ett företag, myndighet eller förening som precis som en fysisk person kan äga egendom, låna pengar eller bli stämd inför domstol.

K

Kompetensdatabas

Kompetensdatabaser är en typ av register hos arbetsgivare där uppgifter om anställda lagras. Uppgifterna kan handla om genomförda utbildningar, arbetslivserfarenhet och poäng från kunskapstester. Det kan också röra sig om omdömen och värderande uppgifter om den anställde. Kompetensdatabaser kan användas till exempel då befattningar ska tillsättas internt och för att matcha personer mot kundernas behov.

Koncern

En grupp av företag förenade genom ägande.

Konkurs

Rättsligt förfarande som innebär att en persons eller ett företags affärer måste avslutas och tillgångarna säljas så att inkomsterna kan delas mellan dem som har fordringar på personen eller företaget.

Konsekvensbedömning

En bedömning som ska göras före en personuppgiftsbehandling påbörjas om den planerade behandlingens konsekvenser sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

Kreditupplysning

En ekonomisk information om en person eller ett företag. En kreditupplysning kan ha olika former och varierar från fall till fall. Informationen är framför allt inriktad på ekonomiska förhållanden men även andra personliga uppgifter kan ingå, till exempel om du är gift eller om du har utvandrat. En kreditupplysning innehåller inte bara fakta. Omdömen och råd kan också lämnas som ledning för en ekonomisk bedömning.

Känsliga personuppgifter

Personuppgifter som till exempel avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person. 

L

Laga kraft

Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas.

M

Mottagare

Den till vilken personuppgifter lämnas ut.

O

Offentlighetsprincipen

Var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av offentliga handlingar.

Opt-in

Utskick är tillåtet ifall mottagaren aktivt samtyckt till detta (mottagaren går med på att läggas in på sändlistan)

Opt-out

Utskick är tillåtet till mottagare som inte avböjt till detta (mottagaren har rätt att bli struken, tas ut, från sändlistan)

P

Personlig integritet

Det finns ingen allmänt vedertagen definition på begreppet personlig integritet. Integritet är en inre egenskap som är olika hos olika individer. "Rätten att få vara i fred" är en vanlig tolkning. "Rätten att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för kränkande behandling" är en annan.

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en (fysisk) person som är i livet. Även bild- och ljuduppgifter om en (fysisk) person räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså är inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. Även en fysisk person kan vara personuppgiftsansvarig vilket till exempel är fallet för enskilda firmor.

Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation. Ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ.

Personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter.

Preskription

När rätten att kräva in en fordran upphör, eftersom fordringsägaren har försummat att göra fordran gällande inom viss tid.

Profilering

Varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

R

Referensräntan

Riksbankens officiella räntesats som fastställs för varje kalenderhalvår.

(Den) registrerade

Den som en personuppgift avser, det vill säga handlar om.

Register

En strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden.

Registrator

Person som registrerar. Används vanligtvis om tjänstemän vid myndigheter och andra ämbetsverk eller institutioner. En registrator har ofta till uppgift att ta emot och registrera inkommande handlingar samt anteckna vidtagna åtgärder.

Rättslig grund

Ett lagligt stöd i dataskyddsförordningen för att behandlingen av personuppgifter ska vara tillåten.

S

Samtycke

Med samtycke menas varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

Sekretess

Sekretess är ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.

Skuldsanering

Sanering av en privatpersons skulder som vanligtvis innebär att den skuldsatte genom en avbetalningsplan får leva på existensminimum i fem år. Efter denna period upphör betalningsansvaret för resten av skulderna.

Solidariskt betalningsansvar

Förpliktelse för var och en av flera som gemensamt är betalningsansvariga att vid krav betala hela beloppet.

Statsmaktsregister

Vissa stora, centrala myndigheters register regleras av särskilda registerförfattningar. Dessa så kallade statsmaktsregister har beslutats särskilt av riksdag eller regering. I de särskilda registerlagarna finns ofta detaljerade bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas för myndighetens verksamhet. Det är inte ovanligt att man uttömmande räknar upp till vilka andra myndigheter och för vilka syften uppgifter från registret får lämnas ut.

Summarisk process

Ett enklare sätt att lösa en tvist än genom rättegång, till exempel genom betalningsföreläggande.

T

Tillsyn

Samlingsnamn på kontrollåtgärder mot ansvariga som till exempel Integritetsskyddsmyndigheten gör med anledning av klagomål från enskilda, uppgifter i massmedia eller på eget initiativ. Åtgärderna innefattar fältinspektioner och inspektioner genom enkäter eller annan kontroll per e-post, telefon eller brev.

Tillsynsmyndigheten

Den myndighet som regeringen utser för att utöva tillsyn.

Tredje land

En stat som inte ingår i EU eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta innebär alla länder utanför de 28 EU-staterna samt Norge, Island och Liechtenstein.

Tredjelandsöverföring

En överföring av personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land till ett land utanför EU/EES-området.

Tredje man

Någon annan än den registrerade, den personuppgiftsansvarige, dataskyddsombudet, personuppgiftsbiträdet och sådana personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar har befogenhet att behandla personuppgifter.

Tredskodom

När domstolen har dömt i ett mål där ena parten inte har infunnit sig eller inte har besvarat en stämning.

U

Uppförandekod

Riktlinjer som särskilt beskriver hur en viss verksamhet, bransch eller samhällssektor ska behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Utgivningsbevis

En webbplats som har ett utgivningsbevis får grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen och då gäller i vissa fall inte reglerna i GDPR i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

EU:s medlemsländer får göra undantag från GDPR, om det är nödvändigt för att förena rätten till skydd av personuppgifter med rätten till yttrandefrihet. Det har gett bland annat söktjänster med utgivningsbevis ett långtgående grundlagsskydd för yttrande- och informationsfrihetsintresset, medan integritetsskyddet enligt GDPR har fått stå tillbaka.

Synen på förhållandet mellan GDPR och sajter med utgivningsbevis i svenska domstolar har förändrats på senare tid. Detta beror på praxisutveckling på EU-rättslig nivå. Praxisutvecklingen i Sverige och EU har gjort att IMY har sett över sin hantering av klagomål riktade mot söktjänster med utgivningsbevis. Mer om det kan du läsa här

Utmätning

Att Kronofogdemyndigheten med tvång använder någonting som gäldenären äger till att betala dennes skulder. Utmätning av lön innebär att pengar dras direkt från gäldenärens inkomst.

Utslag

Kronofogdemyndighetens beslut om betalningsföreläggande som kan användas för att Kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa ett krav.

V

Verkställighet

När Kronofogdemyndigheten efter ansökan från borgenären verkställer ett utslag eller en dom, till exempel genom utmätning.

Å

Återvinning

Den som är missnöjd med ett betalningsföreläggande eller en tredskodom kan ansöka om återvinning, det vill säga omprövning av ärendet, inom viss tid.

Ö

ÖGR

Över gällande referensränta.

Senast uppdaterad: 14 maj 2024