Hoppa till innehåll på sidan

Europeiska dataskydds­styrelsen (EDPB)

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection Board, EDPB) är ett oberoende europeiskt organ som bidrar till en enhetlig tillämpning av dataskyddsreglerna inom hela EU/EES samt främjar samarbetet mellan dataskyddsmyndigheterna.

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection Board, EDPB) strävar efter att säkerställa en enhetlig tillämpning av dataskyddsförordningen och även det europeiska direktivet om dataskydd vid brottsbekämpning, som den svenska brottsdatalagen bygger på.

EDPB kan ge allmän vägledning för att klargöra begrepp inom europeisk dataskyddslagstiftning och därmed ge en enhetlig tolkning av de rättigheter och skyldigheter som följer av regelverket.

Genom dataskyddsförordningen har EDPB även befogenhet att fatta bindande beslut gentemot nationella tillsynsmyndigheter för att säkerställa en enhetlig tillämpning.

Funktioner och arbetsuppgifter

EDPB kan

 • ge allmän vägledning och rekommendationer för att klargöra lagstiftningen
 • ta fram riktlinjer och praxis
 • ge råd till Europeiska kommissionen i alla frågor som gäller skydd av personuppgifter och föreslagen ny lagstiftning inom EU
 • fastställa enhetliga slutsatser i gränsöverskridande dataskyddsärenden
 • främja samarbete och ett effektivt utbyte av information och praxis mellan nationella tillsynsmyndigheter.

Vägledande principer

EDPB:s grundläggande principer är:

 • oberoende och opartiskhet
 • gott styre, integritet och god förvaltningssed
 • kollegialt ansvar
 • samarbete
 • öppenhet
 • effektivitet och modernisering
 • proaktivitet.

Medlemmar

EDPB består av medlemsstaternas tillsynsmyndigheter samt Europeiska datatillsynsmannen (EDPS). Tillsynsmyndigheterna i EFTA och EES är också medlemmar avseende frågor som hör samman med dataskyddsförordningen, men utan rösträtt eller rätt att väljas till ordförande eller vice ordförande. Europeiska kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndighet har rätt att delta i EDPB:s verksamhet och sammanträden utan rösträtt.

Undergrupper

Av EDPB:s arbetsordning framgår även att styrelsen ska ta fram undergrupper bestående av experter från de nationella tillsynsmyndigheterna som ska utföra EDPB:s arbetsuppgifter. IMY deltar i dagsläget aktivt i samtliga undergrupper som är:

 • BTLE – Boarders, Travel, Law enforcement
 • Compliance, E-gov, Health
 • Cooperation
 • Enforcement
 • Financial Matters
 • Fining Task Force
 • International Transfers
 • IT Users
 • Key Provisions
 • Social Media
 • Strategic Advisory
 • Technology.

Mer information

Fördjupa dig
Senast uppdaterad: 22 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd