Hoppa till innehåll på sidan

Drönare och bilkameror

För kamerabevakning med drönare gäller samma regler som när du filmar med en vanlig bevakningskamera. Du har rätt att kamerabevaka din privata sfär, till exempel ditt hus och din tomt. Då omfattas bevakningen av privatundantaget, vilket betyder att reglerna i dataskyddsförordningen inte behöver följas.

Men om du vill flyga över och filma områden som ligger utanför din privata sfär blir du däremot personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som din kamera på drönaren filmar. Personuppgifter kan till exempel vara bilder av människor eller registreringsskyltar.

Bra att veta

Dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen gäller bara om du filmar på en sådan höjd att personer eller andra personuppgifter kan identifieras. Om du flyger så högt att personer inte går att identifiera sker ingen behandling av personuppgifter. Du behöver då inte ta hänsyn till dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen. Normalt sett gäller dock en tillåten maxhöjd på 120 meter för flygning med drönare enligt Transportstyrelsens regler.

 • Flyg så högt att människor inte blir identifierbara. IMY kan inte lämna någon rekommendation om vilken höjd som krävs för att personer inte ska anses identifierbara. Du måste själv avgöra det.
 • Flyg inte över tätbebyggda områden.
 • Stäng av kameran när du flyger över områden där människor vistas.
 • Vänta med att starta kameran tills drönaren är så högt uppe att människor inte går att identifiera.
 • Om du behöver filma ett område, försök att använda drönaren mycket tidigt på morgonen. Då är färre människor ute som riskerar att hamna i bild.

 

Behöver jag tillstånd för att kamerabevaka?

Som privatperson behöver du inte ansöka om tillstånd hos IMY för att kamerabevaka, men du måste ändå följa reglerna i dataskyddsförordningen om du filmar identifierbara personer eller andra personuppgifter.

Vad måste jag tänka på som personuppgiftsansvarig?

Om du filmar identifierbara personer eller andra personuppgifter, till exempel registreringsskyltar, måste du följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Innan du påbörjar drönarbevakning måste du fundera kring hur bevakningen ska utföras. Vid kamerabevakning med drönare kan integritetsintresset variera beroende på var och hur bevakningen sker. Sådan bevakning skiljer sig därmed från bevakning som sker på en och samma plats. Du kan minska integritetsintrånget genom att

 • bara filma de områden som är nödvändiga för ändamålet med bevakningen
 • inte filma större område än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet
 • undvika platser som är privata eller känsliga, till exempel bostäder, lekplatser och andra platser för nöje och avkoppling
 • överväga om du kan filma under tider när färre personer vistas på platsen, så att du behandlar så få personuppgifter som möjligt
 • bevaka från högre höjd så att personer inte kan identifieras i samma utsträckning.

Informera om bevakningen

Du måste också informera om bevakningen. Vid kamerabevakning från drönare kan du informera genom skyltning eller andra typer av markeringar eller avspärrningar på marken, till exempel i utkanten av det bevakade området. Om det inte är möjligt får du informera på något annat verksamt och lämpligt sätt, till exempel genom att lämna information om bevakningen direkt till dem som kan komma att omfattas av den. Du kan till exempel upplysa om var och när kamerabevakningen kommer att äga rum på en webbplats eller genom andra kontaktvägar. Det är du som bedriver bevakningen som ska ta ställning till hur du uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Lagringstid och behörighet

Det finns också regler om hur du får hantera filmmaterialet. Du får till exempel inte spara det längre än nödvändigt och du måste se till att så få personer som möjligt har åtkomst till det.

Läs mer om vad du behöver tänka på vid hanteringen av bevakningsmaterialet

De bevakades rättigheter

Det är viktigt att känna till och ha rutiner för att hantera den bevakades rättigheter. Om du filmar en enskild person så har den personen enligt dataskyddsförordningen vissa rättigheter i förhållande till dig som bevakar. Det kan till exempel vara att man har rätt att få reda på om man finns med på en inspelning och i vissa fall se utdrag från inspelningen.

Personuppgiftsansvar och bevakades rättigheter

Regler för att få flyga med drönare 

Om du ska flyga med drönare kan du behöva ha drönarkort. Drönarkorten är personliga och utfärdas av Transportstyrelsen. 


Registrera dig och ta drönarkort hos Transportstyrelsen

Om du vill dela, ladda upp, sprida eller sälja bilder, video eller annat material som på något sätt avbildar Sveriges landområden från luften måste du ha ett spridningstillstånd. Spridningstillstånd utfärdas av Lantmäteriet. Det finns dock vissa undantag från kravet på spridningstillstånd.
Spridningstillståndet gäller inte bevakningsmaterial där personer går att identifiera. Du får till exempel inte sprida bilder eller videor på personer som du filmat med din drönare. Du får däremot lämna materialet till polisen och andra brottsbekämpande myndigheter om det behövs för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brott där fängelse kan bli påföljd.

Ansök om spridningstillstånd hos Lantmäteriet

Kameror monterade i fordon

Så kallade dashcams eller kameror monterade i bilar som filmar omgivningen blir allt vanligare. Det finns inget absolut förbud mot att använda sig av kameror monterade i eller på en bil, men för att det ska vara tillåtet måste du uppfylla kraven i dataskyddsförordningen och den kompletterande kamerabevakningslagen.

Det är mycket svårt för en privatperson att uppfylla alla de skyldigheter som man har som personuppgiftsansvarig när bilen är i rörelse, eftersom mycket information kan komma att omfattas av bevakningen. Det gäller bland annat skyldigheten att informera om bevakningen. Om din bil däremot står parkerad och kameran endast filmar din bil för att samla bevis vid eventuellt inbrott eller kollision kan du lättare uppfylla informationsplikten. Du behöver dock en ordentlig och tydlig skylt för en sådan bevakning. Du måste även vara medveten om och uppfylla andra regler i dataskyddsförordningen.

Vad behöver jag tänka på?

En kamera monterad i eller på en bil som spelar in material kommer oundvikligen att behandla en stor mängd personuppgifter – huvudsakligen i form av inspelningar av människor som går att identifiera. Det innebär att du är personuppgiftsansvarig och måste kunna visa att du följer reglerna i dataskyddsförordningen och att bevakningen är laglig.

Rättslig grund för din kamerabevakning

Om du filmar personer utanför din privata sfär måste du bland annat ha en rättslig grund för din kamerabevakning. Den vanligaste rättsliga grunden i det här sammanhanget är intresseavvägning. Det innebär att du väger behovet av kamerabevakning mot det intrång i människors personliga integritet som bevakningen innebär. Integritetsintresset blir högre på platser där många människor rör sig och i anslutning till människors hem.

Informera dem som bevakas

För att kamerorna ska uppfylla reglerna måste du exempelvis lämna information om att bilen spelar in video. Du behöver bland annat informera om

 • hur länge uppgifterna kommer att lagras
 • vem som utför bevakningen
 • vad du har för rättsligt stöd för att samla in uppgifterna
 • vilka rättigheter den som fångas på bilderna har

Det finns inga undantag från skyldigheten att informera om personuppgiftsbehandlingen som blir aktuell i den här situationen.

Informera om kamerabevakningen

Hantera bevakningsmaterialet

Om du spelar in måste du också fundera på hur du hanterar det inspelade materialet. Kamerabevakning kan, i mindre eller större utsträckning, utgöra ett integritetsintrång för enskilda personer. Det är därför mycket viktigt att du hanterar materialet från kamerabevakningen ansvarsfullt.

Du får inte spara inspelat material längre än vad som är nödvändigt i förhållande till ändamålen med bevakningen. Det innebär att du är skyldig att sträva efter en så kort lagringstid som möjligt. Tre dygn är en bra tumregel. Uppgifter som samlas in genom kamerabevakning omfattas som huvudregel av tystnadsplikt och det är inte tillåtet att lämna ut eller på annat sätt sprida bilder eller filmer som samlats in genom kamerabevakning. Du får till exempel inte sprida bilder eller filmer på sociala medier i syfte att identifiera en potentiell gärningsman. Däremot får du lämna ut material från kamerabevakningen till brottsbekämpande myndigheter, som polisen, om det behövs för att utreda ett begånget brott som kan ge fängelse.

Bevakningsmaterialet

 

 

Senast uppdaterad: 27 mars 2024
Sidans etiketter Kamerabevakning