Hoppa till innehåll på sidan

Nekad begäran

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att utöva ett antal rättigheter. I vissa fall kan dock den personuppgiftsansvariga säga nej till din begäran.

I sådana fall ska den personuppgiftsansvariga utan onödigt dröjsmål och senast en månad efter din begäran lämna information och motivera orsaken till att din begäran inte kan tillmötesgås. Den personuppgiftsansvariga ska också ge dig information om att du kan lämna in ett klagomål till IMY.

Om din begäran om att utöva en rättighet är uppenbart ogrundad eller orimlig kan den personuppgiftsansvariga i vissa fall säga nej. Till exempel om du vid upprepade tillfällen begär samma sak. Då måste den personuppgiftsansvariga kunna berätta för dig varför din begäran bedöms vara ogrundad eller orimlig.

Förutom att den personuppgiftsansvariga kan säga nej till din begäran kan den ansvariga även ta ut en rimlig avgift för att täcka de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla information eller vidta den åtgärd som begärts i de fall begäranden är uppenbart ogrundade eller orimliga. Det är den personuppgiftsansvariga som ska visa att en begäran är ogrundad eller orimlig.

Beslut som rör dina rättigheter som har meddelats av en myndighet i egenskap av personuppgiftsansvarig får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, det vill säga förvaltningsrätt.

Det är viktigt att komma ihåg att den personuppgiftsansvariga har ett ansvar att underlätta för dig när du vill utöva dina rättigheter.

Ordförklaring

Ordförklaringar

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Även bild- och ljudupptagningar kan räknas som personuppgifter, om man kan se eller höra vem det rör. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som gör det möjligt att koppla dem till en person.
Gå till ordlistsidan

Ordförklaring

Ordförklaringar

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. Även en fysisk person kan vara personuppgiftsansvarig, till exempel när det gäller enskilda firmor.
Gå till ordlistsidan
Senast uppdaterad: 21 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter