Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Dina rättigheter i vården

Som patient har du flera rättigheter enligt både dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Patientdatalagen kompletterar dataskyddsförordningen. Vårdgivare måste alltså både tillämpa dataskyddsförordningen och patientdatalagen, förutsatt att den är förenlig med dataskyddsförordningen.

Loggutdrag

Du har rätt att få veta om och när någon har läst din journal. Du har rätt att få reda på vilken vårdenhet som har haft åtkomst till uppgifterna och vid vilken tid. Av informationen ska du kunna bedöma om åtkomsten varit befogad eller inte. Kontakta den vårdenhet eller mottagning där du har behandlats och be om ett loggutdrag.

Kopia av din journal

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Notera att det inte är en absolut rättighet, det kan finnas information om dig som du inte får ta del av.

Rätt till tillgång

Du har möjlighet att ta del av dina uppgifter med stöd av patientdatalagen. En journalhandling ska på begäran av dig som patient eller en närstående till dig så snart som möjligt tillhandahållas för att läsas eller skrivas av på stället eller i avskrift eller kopia. Frågor om utlämnande av journalhandling prövas av den som är ansvarig för journalhandlingen.

Rättelse och notering i din journal

Om du anser att uppgifterna i din patientjournal är felaktiga kan du begära rättelse hos vårdgivaren. Det är den som ansvarar för patientjournalen som ansvarar för sakinnehållet. Det innebär att det till exempel är den läkare eller sjuksköterska som har gjort en anteckning som ansvarar för att det som står i anteckningen är korrekt. Det är också denna person som avgör hur anteckningen ska lyda.

Om du inte kommer överens med vårdgivaren om en rättelse, så har du rätt att begära att de gör en notering i din journal. Det kan till exempel vara en notering om att du anser att det finns felaktiga eller missvisande uppgifter i journalen. Vårdgivaren får inte neka dig en sådan notering.

Journalförstöring

I undantagsfall finns det möjlighet att radera uppgifter i din journal. Om du vill ansöka om journalförstöring kan du göra det hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Spärra din journal

Som patient har du möjlighet att spärra din patientjournal. Det innebär att du begränsar åtkomsten till din patientjournal/vårddokumentation inom en vårdgivares verksamhet, vårdenhet eller vårdprocess. För att vårdgivaren ska få bryta spärren måste du ge ditt uttryckliga samtycke. För att spärra din journal ska du kontakta din vårdgivare.

Nationella och regionala kvalitetsregister

Inom hälso- och sjukvården finns kvalitetsregister som används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Patientdatalagen innehåller regler om att du har rätt att få information om registreringen, rätt att slippa bli registrerad i ett kvalitetsregister och rätt att i efterhand stryka dig från registret. Det är vårdgivaren som ska se till att informationen lämnas till dig som patient. Informationen ska lämnas innan personuppgiftsbehandlingen påbörjas. Om det inte är möjligt kan den lämnas efter det att personuppgiftsbehandlingen har påbörjats.

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är ett elektroniskt system som gör det möjligt för vård- eller omsorgsgivare att ge eller få tillgång till personuppgifter hos andra vård- eller omsorgsgivare. Du har rätt att påverka hur dina uppgifter är tillgängliga i ett sådant elektroniskt system och du ska få information om det.

Vad gör jag om jag misstänker att vårdgivarens hantering av mina personuppgifter strider mot dataskyddsreglerna?

Kontakta i första hand vårdgivaren och berätta vad du tycker är fel. Det kan du till exempel göra genom att kontakta verksamhetens dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat se till att en organisation följer dataskyddsreglerna och att vara kontaktperson för den vars uppgifter behandlas.

IMY har tillsyn över hur vårdgivarna tillämpar dataskyddsbestämmelser.

Lämna ett klagomål

Om ditt ärende inte gäller en dataskyddsfråga

Kontakta i första hand vårdgivaren och berätta vad du tycker är fel.

Du kan även vända dig till patientnämnden med frågor, synpunkter eller klagomål. Patientnämnden är en fristående instans som enligt lag ska finnas i alla regioner.

Patientnämnden

Det finns även möjlighet för dig att kontakta IVO. IVO är tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023