Hoppa till innehåll på sidan

Kamerabevaka inom privatundantaget

Det är vanligt att privatpersoner kamerabevakar på sin egen tomt. Det så kallade privatundantaget innebär att reglerna i dataskyddsförordningen inte gäller för kamerabevakning som är av rent privat natur eller har samband med en privatpersons hushåll. Ibland kan det vara svårt att veta var gränsen går. Här vägleder vi dig som privatperson om vad som gäller ifråga om kamerabevakning och privatundantaget.

När gäller privatundantaget?

Privatundantaget gäller endast för verksamhet som har anknytning till privat- och familjelivet. Men du kan inte avgöra om behandlingen kan ske inom privatundantaget bara utifrån om personuppgifterna som behandlas har anknytning till privat- och familjelivet eller inte. Du behöver ofta se till flera faktorer samtidigt och göra en sammantagen bedömning. De mest centrala faktorerna är ofta vilken plats som bevakas och avsikten med bevakningen. Det är viktigt att komma ihåg att privatundantaget ska tolkas snävt och bara gäller avgränsat till verksamhet som är av rent privat natur.

Privatundantaget gäller inte om du planerar att sprida det till en vidare krets, exempelvis på internet eller sociala medier, oavsett vilka personer som finns med i bild.

Publicering av bilder m.m. på sociala medier

Kamerabevakning utanför din bostad eller på din tomt

Som privatperson kanske du vill kamerabevaka din bostad eller tomt i brottsförebyggande syfte. Det kan du göra inom ramen för privatundantaget, men du måste vara noggrann så du inte även filmar grannens tomt eller ett område dit allmänheten har tillträde. Om din bevakning leder till att personuppgifter behandlas – genom antingen bild eller ljud – på grannens egendom eller en plats dit allmänheten har tillträde, så måste du följa dataskyddsförordningens regler. Det betyder bland annat att du måste ha en rättslig grund för din kamerabevakning.

Kamerabevakning av olika byggnader och fordon

Kamerabevakning av byggnader som står på din egen tomt – exempelvis garage, förråd, bastu och sjöbod – och som du använder i helt privat verksamhet, omfattas generellt sett av privatundantaget. Men om du kamerabevakar i anslutning till en byggnad på din tomt där du bedriver näringsverksamhet måste du följa dataskyddsförordningens regler. Samma sak gäller bevakning av bilar eller båtar som används i din närings- eller yrkesverksamhet.

Kamerabevakning inne i din bostad

Kamerabevakning inne i din bostad omfattas oftast av privatundantaget. Det gäller även om kamerorna är kopplade till en larmcentral (hemlarm). Privatundantaget gäller också om din kamerabevakning vid enstaka tillfällen skulle filma en hantverkare som utför arbete i din bostad, och din avsikt inte är att bevaka just hantverkaren. Det är i regel syftet med kamerabevakningen och användningen av bevakningsmaterialet som är avgörande för om dataskyddsförordningen blir tillämplig. Det kan finnas situationer då kamerabevakning av personer som befinner sig i din bostad i sin yrkesutövning inte faller inom privatundantaget.

Bevakning av hemtjänstpersonal

Privatundantaget gäller som regel om samtliga villkor nedan är uppfyllda

 • kamerabevakningen bedrivs av dig som fysisk person, eller av till exempel en anhörig på uppdrag av dig, som ett led i en verksamhet av rent privat natur
 • kamerabevakningen är begränsad till ditt hem eller tomt och riktas inte mot en plats dit allmänheten har tillträde
 • avsikten inte är att sprida materialet från kamerabevakningen vidare, till exempel på internet eller sociala medier.

Privatundantaget – några exempel

Kamerabevakning av vägar på egen mark

Exempel

En privat fastighetsägare vill kamerabevaka på sin egen mark för att se att ingen skadegörelse sker. Kamerornas upptagningsområden kommer att omfatta vägar som löper över fastigheten och som allmänheten använder. Några av de aktuella vägarna är dessutom samfällighets- och servitutsvägar som används av andra fastigheter. Omfattas kamerabevakningen av privatundantaget?

Svar: Nej. Om en fastighetsägare bedriver kamerabevakning av mark och vägar som även används av allmänheten, omfattas bevakningen i regel inte av privatundantaget. Detta gäller generellt sett oavsett nyttjanderätten, det vill säga om det är servitutsvägar eller inte. Det innebär att fastighetsägaren måste följa reglerna i dataskyddsförordningen och att det måste finnas en rättslig grund för att bevakningen ska vara tillåten. Den vanligaste rättsliga grunden i det här sammanhanget är intresseavvägning. Det innebär att man väger behovet av kamerabevakning mot det intrång i människors personliga integritet som bevakningen innebär. Integritetsintresset blir högre på platser där många människor rör sig och i anslutning till människors hem.

Åtelkamera i jaktsyfte i egen skog och mark

Exempel

En privat fastighetsägare vill använda åtelkameror för vildsvinsjakt på sin egen mark. Det händer att allmänheten vistas i skogen för att utöva sin allemansrätt. Omfattas kamerabevakningen av privatundantaget?

Svar: Nej. Om personer ur allmänheten riskerar att kamerabevakas när de vistas på privat mark för att utnyttja sin allemansrätt måste reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen följas. Om inga människor går att identifiera genom bilderna från åtelkameran sker dock ingen behandling av personuppgifter och dataskyddsreglerna behöver inte följas. 

Kamerabevakning med dörrkamera/titthålskamera i lägenhetshus

Exempel

En boende i ett lägenhetshus har satt upp en dörrkamera/titthålskamera på sin ytterdörr i trygghetssyfte. Omfattas kamerabevakningen av privatundantaget?

Svar: Nej. Om bevakningen sker från en lägenhetsdörr där förbipasserande i trapphuset eller grannars lägenheter riskerar komma med i bild gäller dataskyddsförordningens regler. Bevakningen kan vara tillåten med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning om samtliga av dessa förutsättningar är uppfyllda:

 • kameran aktiveras endast när någon ringer på och är endast aktiv under en mycket begränsad tid
 • bild och ljud spelas inte in
 • upptagningsområdet är mycket begränsat.

Kamerabevakning av bil och med dashcam

Exempel

En privatperson vill kamerabevaka sin bil när den står parkerad på uppfarten till hans villa. Han vill också kamerabevaka bilen med en så kallad dashcam eller inbyggda kameror när den står parkerad på offentliga platser för att samla bevis vid eventuellt inbrott eller kollision. Bevakningen ska bara omfatta bilen. Omfattas kamerabevakningen av privatundantaget?

Svar: Privatpersoner kan i regel kamerabevaka sitt garage och sin uppfart inom ramen för privatundantaget, så länge inte en plats dit allmänheten har tillträde också kommer med i bild. Däremot kan man inte kamerabevaka inom privatundantaget med en dashcam när bilen står parkerad på offentliga platser. Då måste man följa reglerna i dataskyddsförordningen, t.ex. skyldigheten att informera om bevakningen.

Drönare och bilkameror

 

Var noggrann när du väljer din kameras upptagningsområde

Eftersom privatundantaget endast gäller kamerabevakning som är begränsad till den direkt privata sfären och riktas mot platser dit allmänheten inte har tillträde, är det viktigt att du är noggrann när du väljer kamerans upptagningsområde.

Om du upptäcker att du oavsiktligt råkat få med ett område utanför din egen tomt kan du rätta till det genom att vinkla om kameran eller maskera området digitalt.

Exempel på områden som är lätta att missa:

 • ytor på grannens tomt som syns över staketet
 • trottoar utanför uppfarten
 • en sjö där båtar kan passera
 • en fastighet längre bort som syns över en häck eller liknande.

Om du kamerabevakar ett område utanför din tomt och anser att det är osannolikt att det skulle bli fråga om personuppgiftsbehandling på den aktuella platsen bör du vara medveten om följande:

 • Det är svårt att kamerabevaka platser dit allmänheten har tillträde utan att riskera att fånga en identifierbar person eller personuppgift i bild.
 • Personuppgift är ett mycket vitt begrepp, som omfattar allt utom uppgifter som inte alls kan användas för att identifiera en person. Detta gäller även om de måste kombineras med andra uppgifter och om hjälpmedel måste användas.

Kamerabevakning med ljudupptagning

Ljudupptagningar kan vara personuppgifter. Om din bevakning leder till att personuppgifter behandlas genom ljudupptagning från grannens tomt eller en plats dit allmänheten har tillträde så gäller dataskyddsförordningens regler. För att det ska vara tillåtet att spela in ljud krävs tungt vägande skäl, då detta anses vara särskilt integritetskänsligt. Ditt behov av att spela in ljud måste väga tyngre än de bevakades intresse av att slippa kamerabevakas med ljudinspelning.

Senast uppdaterad: 8 juni 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning