Hoppa till innehåll på sidan

Rätt att få dina felaktiga uppgifter rättade

Uppgifter om dig som behandlas av företag, myndigheter och andra verksamheter ska vara korrekta och aktuella. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

Du har rätt att vända dig till företag, myndigheter och organisationer som behandlar dina personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter som rör dig rättade. Du har också rätt att komplettera med relevanta personuppgifter som saknas hos den personuppgiftsansvariga. De som behandlar dina uppgifter har själva ett ansvar för att regelbundet se till att uppgifterna är riktiga och uppdaterade.

Felaktig uppgift om dig

Exempel

Du ansöker om en ny försäkring, men märker att försäkringsbolaget av misstag registrerar dig som rökare och därför minskar ditt livförsäkringsbelopp. Du har rätt att kontakta försäkringsbolaget och få det korrigerat.

 

Hur utövar jag rätten till rättelse?

Om du vill begära rättelse av dina uppgifter ska du kontakta företaget, myndigheten eller organisationen som behandlar dina uppgifter. Om verksamheten har en integritetspolicy kan du ofta hitta svar i den på hur du enklast når fram med din begäran. Vissa organisationer har också ett dataskyddsombud som du får kontakta med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller dina rättigheter.

Det finns inga särskilda formkrav för hur en begäran om rättelse ska se ut. Du kan göra det muntligt eller skriftligt. Av bevisskäl och för tydlighetens skull kan det vara bra att du gör det skriftligt, till exempel genom att mejla.

Här är en brevmall som du kan använda när du vill begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig. Notera att mallen är ett förslag.

Brevmall

[Namn och adress till den personuppgiftsansvariga]
[Namn och adress och/eller andra kontaktuppgifter till dig]
[Datum]


Hej!

Jag vill härmed utöva min rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om mig med stöd av artikel 16 i dataskyddsförordningen.

[Skriv vilka personuppgifter du vill ska rättas.]

Ni kan hitta information om era skyldigheter som personuppgiftsansvarig på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (www.imy.se).

Jag ser fram emot ert svar på min begäran så snart som möjligt, senast inom en månad.

Ni får gärna kontakta mig om ni har några frågor.

Med vänliga hälsningar
[Namn]


Mer information

Den som behandlar dina personuppgifter ska återkomma till dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad efter att ha fått din begäran.

Tidsfrister

När du utövar någon av dina rättigheter kan personuppgiftsansvariga i vissa fall behöva samla in ytterligare uppgifter om dig om det är nödvändigt så att de vet att de är i kontakt med rätt person.

Identifiering

Nej, du har rätt att utöva dina rättigheter kostnadsfritt. Det finns dock vissa situationer när en avgift kan tas ut.

Avgifter

Börja med att kontakta den personuppgiftsansvariga och berätta vad du tycker är fel. 

Om den personuppgiftsansvariga är en myndighet kan du, om du är missnöjd med myndighetens återkoppling, begära att få ett skriftligt och motiverat beslut från myndigheten. Är du missnöjd med det beslutet har du möjlighet att överklaga det till domstol.

Om en personuppgiftsansvarig inte svarar på din begäran kan du lämna in ett klagomål till oss.

Lämna ett klagomål

Ja, du kan ha rätt till ersättning om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen.

Skadestånd

 

Ordförklaring

Ordförklaringar

Behandling (av personuppgifter)

Behandling är ett vidsträckt begrepp och innefattar allt som kan göras med personuppgifter. Till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring av personuppgifter.
Gå till ordlistsidan

Ordförklaring

Ordförklaringar

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Även bild- och ljudupptagningar kan räknas som personuppgifter, om man kan se eller höra vem det rör. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som gör det möjligt att koppla dem till en person.
Gå till ordlistsidan

Ordförklaring

Ordförklaringar

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. Även en fysisk person kan vara personuppgiftsansvarig, till exempel när det gäller enskilda firmor.
Gå till ordlistsidan
Senast uppdaterad: 27 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter