meny

Vårt uppdrag

Integritetsskyddsmyndighetens uppdrag är att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter, att underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom EU och att verka för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Till våra uppgifter hör att:

Granska och kontrollera

  • Vi granskar att reglerna på dataskyddsområdet följs. Granskning sker vanligen genom tillsyn.
  • Vi granskar att bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR), brottsdatalagen, kamerabevakningslagen och annan reglering på dataskyddsområdet följs. Vår tillsyn omfattar ett antal registerförfattningar som i större detalj reglerar dataskyddsfrågor för vissa myndigheter eller inom specifika områden. Vi har dessutom tillsyn över inkasso- och kreditupplysningsområdena och har ett särskilt uppdrag att verka för att god sed iakttas inom dessa områden.
  • Integritetsskyddsmyndigheten är dessutom Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter enligt vissa EU-regelverk.

Ge tillstånd

  • Vi beviljar tillstånd för verksamheter som vill bedriva inkasso- eller kreditupplysningsverksamhet eller kamerabevakning.

EU-samverkan

  • Vi bidrar till en enhetlig tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU. Vi är aktiva deltagare i EU:s olika gemensamma samarbeten.

Bevaka, följa och informera

  • Vi ökar medvetenheten om och förståelsen för dataskyddsreglerna, både hos allmänheten och hos verksamheter eller enskilda som behandlar personuppgifter. Särskilt fokus ska vi ge insatser riktade mot barn.
  • Vi ger vägledning till verksamheter som behandlar personuppgifter.
  • Vi ger rådgivning till riksdag och regering om lagstiftning eller administrativa åtgärder
  • Vi följer och beskriver utvecklingen som påverkar skyddet av personuppgifter och ska bland annat följa utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik samt affärspraxis och inom it-området vad gäller integritet och ny teknik.

Integritetsskyddsmyndighetens uppgifter som tillsynsmyndighet framgår bland annat av förordningen (2007:975) med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten och av dataskyddsförordningen, GDPR och – för brottsbekämpande myndigheter – av brottsdatalagen.

Integritetsskyddsmyndighetens instruktion (SFS-nr 2007:975)
EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU/2016/679)
EU:s direktiv om dataskydd för brottsbekämpande myndigheter (EU/2016/680)
Brottsdatalagen (SFS-nr 2018:1177)