Hoppa till innehåll på sidan

Myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse

Den här rättsliga grunden innebär att personuppgiftsbehandling är tillåten om ni behandlar personuppgifter i er myndighetsutövning eller utför uppgifter av allmänt intresse. Den används framför allt av myndigheter, men också av företag inom vård och skola.

Myndighetsutövning: på uppdrag av staten

Myndighetsutövning innebär att någon har statens uppdrag att bestämma över enskilda medborgare. Det kan innebära att en myndighet beslutar om att en medborgare ska få en viss förmån eller rättighet, eller att hen har en viss skyldighet eller ska få ett straff. Det kan alltså vara beslut som gynnar den enskilda eller beslut som är betungande.

All myndighetsutövning ska grundas på lagar, förordningar eller andra författningar, det vill säga EU-rätt eller svensk rätt.

Vem utför myndighetsutövning?

Det är i första hand statliga och kommunala myndigheter som utför myndighetsutövning, men även privata aktörer kan utföra myndighetsutövning, till exempel inom privata skolor och vårdbolag.

Uppgifter av allmänt intresse

Uppgifter av allmänt intresse ska ha stöd i

  • lag eller annan författning
  • kollektivavtal eller beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.

Exempel: järnvägslagen, skollagen

Uppgifter av allmänt intresse

Exempel

Uppgifter av allmänt intresse kan till exempel vara privat hälso- och sjukvård, privat skolverksamhet, kollektivtrafik, järnvägstrafik och flygtrafik. Vissa myndigheter, till exempel Lantmäteriet, har av riksdagen eller regeringen getts befogenhet att bedriva viss uppdragsverksamhet. Även denna typ av verksamhet måste enligt regeringens mening vara motiverad av ett allmänt intresse.

 

Vem utför uppgifter av allmänt intresse?

Flera olika aktörer utför uppgifter av allmänt intresse: statliga myndigheter, kommuner, landsting och privata aktörer:

Alla uppgifter som riksdag eller regering gett i uppdrag åt statliga myndigheter är enligt regeringens mening av allmänt intresse. Om uppgifterna inte vore av allmänt intresse skulle myndigheterna inte ha ålagts att utföra dem.

Begreppet uppgifter av allmänt intresse omfattar dock inte bara sådant som utförs som en följd av ett offentligrättsligt och uttryckligt åliggande eller uppdrag. Allmänintresset rör också hälso- och sjukvårdsändamål, folkhälsa, socialt skydd och förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster.

Obligatoriska uppgifter som ålagts kommuner och regioner att utföra är av allmänt intresse. Kommuner och regioner har också stora möjligheter att göra frivilliga åtaganden. Som exempel på uppgifter av allmänt intresse som kommunerna utför på frivillig grund kan nämnas bostäder och fritids- och idrottsanläggningar. Åtgärder för att främja ortens näringsliv och annan kulturell verksamhet räknas också hit.

Bibliotek är en obligatorisk uppgift, inte ett frivilligt åtagande.

Även privata aktörer kan utföra fastställda uppgifter av allmänt intresse. Numera utför kommunala och statliga bolag eller helt privata aktörer många uppgifter som är av allmänt intresse.

Exempel inom den kommunala sektorn:

  • förskoleverksamhet
  • skola
  • hälso- och sjukvård
  • stöd och service till funktionshindrade.


Exempel inom den traditionellt statliga sektorn:

  • rikstäckande infrastruktur
  • kommunikation
  • energiförsörjning.

 

Överväg annan rättslig grund vid gränsfall

Ibland är det tveksamt om den verksamhet som en privaträttslig aktör bedriver är av allmänt intresse i unionsrättslig mening. Exempelvis när det gäller ett statligt eller kommunalt bolag, eller om uppgiften inte är fastställd i enlighet med vare sig unionsrätten eller den nationella rätten, även om verksamheten är av allmänt intresse.

Då bör ni överväga en annan rättslig grund, som till exempel intresseavvägning eller samtycke. Läs mer om dessa rättsliga grunder och hur de används via länkar längst ned på sidan.

Speciallagar för många myndigheter

Det finns särskilda lagar för många myndigheter, så kallade registerförfattningar.

Registerförfattningarna kompletterar dataskyddsförordningen. Det kan också finnas andra lagar med bestämmelser om personuppgiftsbehandling som myndigheter måste följa. Varje myndighet måste känna till vilka regler om personuppgiftsbehandling som myndigheten måste följa utöver dataskyddsförordningen.

Exempel på kompletterande lagar och författningar är utlänningsdatalagen, patientdatalagen och studiestödslagen.

Den registrerade har rätt att invända

De registrerade har rätt att invända mot att deras personuppgifter behandlas. De kan skriva till er i rollen som personuppgiftsansvarig. Ni måste då kunna påvisa avgörande berättigade skäl om vems intressen som väger tyngst.

Rättsinformation

Fördjupa dig
Senast uppdaterad: 16 januari 2024
Sidans etiketter Dataskydd