Hoppa till innehåll på sidan
IMY-bloggen
Kameralins i närbild

Grönt ljus att kamerabevaka bubbelpooler?

Publicerad: 15 februari 2022
Högsta förvaltningsdomstolen tillåter en simhall att kamerabevaka en avsides belägen bubbelpool i realtid i syfte att förhindra olyckor. Men vad betyder egentligen detta nya prejudikat för annan kamerabevakning?

Torsdagen den 10 februari meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) sin dom i mål nr 5358-20. Domen gällde kamerabevakning av en bubbelpool på ett badhus i Uppsala och det är första gången HFD prövar ett mål enligt den nya kamerabevakningslagen.

Det här ärendet tog sin början redan 2016 då badhuset vände sig till länsstyrelsen i Uppsala med en ansökan om att få sätta upp en bevakningskamera vid bubbelpoolen. Länsstyrelsen beviljade tillstånd. På den tiden var det länsstyrelserna som utfärdade tillstånd och IMY (dåvarande Datainspektionen) hade att granska länsstyrelsernas tillståndsgivning. IMY överklagade länsstyrelsens beslut. Ärendet har sedan prövats av olika domstolsinstanser och till sist avslog HFD slutligt vårt överklagande. Badhuset får därmed tillstånd att realtidsbevaka poolen för att förhindra olyckor.

Varför överklagade IMY beslutet?
– Även om vi har full förståelse för behovet av att använda kamerabevakning i den här specifika situationen för att förebygga olyckor, så handlar det om kamerabevakning i en väldigt integritetskänslig miljö där personer vistas endast iklädda badkläder, säger Moa Nordqvist som arbetar i IMY:s särskilda kameragrupp. Att länsstyrelsen tillät bevakning i en bubbelpool ansåg vi var ett avsteg från då gällande praxis och vi överklagade därför länsstyrelsens beslut att bevilja tillstånd.

Under processens gång ändrades lagstiftningen då både dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen trädde i kraft. Dataskyddsförordningen innebär ett förstärkt skydd för integriteten, samtidigt var en avsikt med den nya kamerabevakningslagen att generellt förbättra möjligheterna att få tillstånd till kamerabevakning.

– En bedömning av behovet av bevakning ska göras i varje enskilt fall och frågan vi ställde oss var om lagändringen innebar ökade möjligheter att realtidsbevaka en bubbelpool i syfte att motverka olyckor. Vi bedömde att det var av vikt för rättstillämpningen att frågan prövades av högsta instans.

I HFD:s dom framgår att domstolen anser att en badanläggning är en plats där risken för olyckor måste betraktas som hög. Det är inte en förutsättning att en olycka faktiskt har inträffat just på den plats som ska bevakas för att en förhöjd risk för olyckor ska anses föreligga där. Även om det inte framgick av utredningen i målet att den aktuella bubbelpoolen hade varit olycksdrabbad bedömde HFD att det förelåg en förhöjd risk för olyckor där. Då det även inträffat olyckor i närheten av poolen ansågs risken som reell. Bubbelpoolen är avsides belägen i badhallen och skyddad från insyn. Domstolen bedömde mot den bakgrunden att det fanns ett starkt behov av kamerabevakning för att förebygga olyckor i den aktuella poolen.

När det gäller integritetsintresset konstaterade HFD att det försvagades av att de personer som blir föremål för kamerabevakning är desamma som kamerabevakningen syftar till att skydda. Bevakningen ska vidare endast ske i realtid, utan bildinspelning eller ljudupptagning. Sammantaget bedömdes integritetsintrånget vara förhållandevis litet. Bevakningsintresset vägde därför tyngre och badhuset ska därför få tillstånd till bevakning i realtid.

– HFD:s dom ger vägledning i hur realtidsbevakning i olycksförebyggande syfte i badanläggningar får ske, säger Moa Nordqvist. Viktigt att tänka på är att det här var en specifik situation där omständigheter som till exempel bubbelpoolens placering vägdes in i bedömningen. Bevakningsintresset i badanläggningar gäller generellt risker av allvarligt slag samtidigt som en bubbelpool är en plats där personer inte förväntar sig att bli bevakade. Om man vill kamerabevaka är det därför viktigt att i varje enskilt fall väga behovet mot de risker som bevakningen innebär för den enskildes integritet.

Betyder domen något när det gäller bevakning på andra platser än bubbelpooler?

– Domen innebär vissa lättnader ifråga om vilket underlag en aktör behöver tillhandahålla vid bevakning på platser där olycksrisken kan konstateras vara förhöjd. Omständigheterna i det här fallet är rätt speciella. Den här domen gäller kamerabevakning i badhusmiljö, där en olycka kan få mycket allvarliga konsekvenser. Viktigt i sammanhanget är just att syftet med kamerabevakningen är att förebygga olyckor, inte att utreda brott. Det är också svårt att dra paralleller med kamerabevakning för att förebygga olyckor i en bubbelpool med bevakning exempelvis av ett torg eller andra utomhusytor.

Mer om kamerabevakning

IMY tog den 1 augusti 2018, när den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft, över ansvaret för att meddela tillstånd till kamerabevakning från länsstyrelserna. Det är bara viss kamerabevakning som kräver tillstånd från IMY men den som bevakar måste ändå följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Läs om kamerabevakning

Senast uppdaterad: 15 februari 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning
Senast uppdaterad: 15 februari 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning