Hoppa till innehåll på sidan
IMY-bloggen
En kamera som är monterad på en gul fasad till ett lägenhetshus.

Klagomål på grannars kamerabevakning

Publicerad: 14 juni 2023
Grillen, solstolarna och hängmattan är framtagna – sommaren är äntligen här! Men om grannen har sin bevakningskamera riktad mot ens tomt kan det vara svårt att njuta av utesäsongen…

IMY fick år 2022 in 310 klagomål om otillåten kamerabevakning, och två tredjedelar handlade om privatpersoner som bedriver kamerabevakning. Ofta är det grannar som reagerat på bevakningskameror vid bostäder och som misstänker att bevakningen inte är tillåten. Hittills i år har vi kunnat se en klar ökning av klagomål om otillåten kamerabevakning jämfört med motsvarande period föregående år, och andelen som utgör klagomål på privatpersoners bevakning ligger kvar på två tredjedelar. Även ett stort antal av de förfrågningar som dagligen ställs i IMY:s vägledningstelefon eller som mejlas in gäller privatpersoners kamerabevakning.

Får man kamerabevaka sina grannar?

Det korta svaret är nej. Det är ett allvarligt integritetsintrång att kamerabevaka någon annans bostad eller privata tomt, och det är inte tillåtet enligt dataskyddsförordningen att kamerabevaka sina grannar mot deras vilja. Kamerabevakning som är otillåten, eller upplevs som otillåten, riskerar även att leda till onödiga grannkonflikter. Vidare kan det vara brottsligt enligt straffrättsliga bestämmelser att kamerabevaka personer i deras hem. Det är därför viktigt att hålla sin bevakning inom den egna fastigheten.

När gäller privatundantaget?

När en privatpersons kamerabevakning är av rent privat natur eller har samband med personens hushåll gäller det så kallade privatundantaget, som innebär att reglerna i dataskyddsförordningen inte behöver följas. Men om kamerabevakningen, förutom den egna tomten, även omfattar grannens tomt eller allmänna platser gäller däremot dataskyddsförordningens bestämmelser. Den som kamerabevakar är enligt dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kameran fångar upp. Som personuppgiftsansvarig har man flera skyldigheter, till exempel måste man ha identifierat en rättslig grund för behandlingen innan kamerabevakningen inleds, och man måste också tillgodose de registrerades rättigheter att bli informerade, begära tillgång till bevakningsmaterialet med mera. Den som är personuppgiftsansvarig ansvarar - både gentemot IMY och de som blir filmade - för att reglerna i dataskyddsförordningen följs.

Vad gör IMY åt dessa klagomål?

IMY granskar personuppgiftsbehandling genom kamerabevakning som omfattas av dataskyddsförordningen. En anmälan om olaglig kamerabevakning till IMY leder oftast i första skedet till att ett informationsbrev med gällande regler skickas ut till den som bedriver den aktuella bevakningen. Om det därefter skickas in en ny anmälan, för att det finns anledning att misstänka att personen inte har rättat sig efter informationen, kan IMY inleda tillsyn för att utreda om kamerabevakningen sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vid granskningen i tillsynsärenden framkommer ibland att bevakning faktiskt sker utanför personens egen tomt. Ibland kan det vara av misstag som en liten yta på grannens tomt eller allmän plats kommit med inom upptagningsområdet. Ibland är det fråga om avsiktlig bevakning och om större pågående konflikter där otaliga polisanmälningar gjorts. När IMY kan konstatera att en person utför kamerabevakning som inte är laglig består våra så kallade korrigerande befogenheter bland annat i att förbjuda viss behandling eller att förelägga en person att begränsa eller ändra sin bevakning. IMY kan även utfärda administrativa sanktionsavgifter.

Ofta väljer den som granskas att under ärendets gång frivilligt ta ner kamerorna eller vinkla om dem så att de inte bevakar en viss yta. IMY brukar inte utreda sådana ärenden vidare och klagandena återkommer sällan i dessa fall. Ofta visar IMY:s granskning att bevakningen faktiskt sker inom privatundantaget. Kanske har bevakningen hela tiden skett inom den privata tomten, men anmälaren haft svårt att avgöra kamerans faktiska upptagningsområde endast utifrån hur den är riktad, eller så har tillsynsobjektet valt att till sist rätta sig.

IMY:s vägledande roll

Oavsett utgången i ärendena försöker juristerna på IMY alltid att lämna utförliga upplysningar om vilka regler som gäller genom informationsbrev, beslut och per telefon. Att ge vägledning och sprida kunskap är en viktig del i IMY:s uppdrag, inte minst i ärenden gällande privatpersoners kamerabevakning. Mot bakgrund av det stora antalet förfrågningar och klagomål om privatpersoners kamerabevakning till IMY har vi nyligen utökat informationen om detta på vår webbplats.

Välkommen in och läs mer!

My Lorenius och Måns Lysén, jurister på Enheten för kamerabevakning, IMY

Senast uppdaterad: 30 juni 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning
Senast uppdaterad: 30 juni 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning