Hoppa till innehåll på sidan
IMY-bloggen
""

”Think before you click” – även efter oktober

Publicerad: 26 oktober 2022
Vi behöver behålla fokus även efter att kampanjen om informationssäkerhet och cybersäkerhet avslutas den sista oktober. Attacker och incidenter sker året om och påminner om behovet av att ständigt skydda vår information och att kontinuerligt följa, utvärdera och anpassa vårt säkerhetsarbete.

EU-kampanjen, som i Sverige går under namnet Tänk säkert, är ett bra initiativ som främjar samverkan inom kunskapshöjande aktiviteter relaterat till informations- och cybersäkerhetsfrågor. I år har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisen fått ett utökat regeringsuppdrag att stärka kunskapen om dessa områden i samhället. IMY deltar som kampanjpartner. Det är viktigt att det inte blir ett stuprörstänkande och att vi i vårt arbete får med att ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete utgör en viktig grund även för ett bra dataskydd.

Bevaka säkerhetsaspekterna

Säkerhetsaspekterna handlar, förenklat beskrivet, om att rätt personer ska kunna få tillgång till rätt information i rätt tid – och att ingen obehörig ska kunna få tillgång till information som personen inte har rätt till, oavsett om det sker oavsiktligt eller genom riktade angrepp. Det digitala flödet utsätts för olika typer av störningar, till exempel riktade it-attacker eller konfigurationsfel. Vanligt är också handhavandefel. Därför behöver vi veta vilka hot vår information utsätts för och vad vi kan göra för att skydda den, till exempel genom att begränsa tillgången och ställa rätt krav på lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsmekanismer. Det gäller oavsett om fokus är informationssäkerhet, cybersäkerhet eller dataskydd.

Oktober-kampanjen syftar till att sprida kunskap om vad vi själva kan göra för att öka skyddet för våra uppgifter. Vi behöver bland annat förstå de vanligaste tekniska funktionerna som vi möter i vår vardag. Det minskar risken för att till exempel drabbas av skadlig kod som kan leda till att vår information går förlorad.

IMY:s mål är att personlig integritet och dataskydd beaktas på alla nivåer i samhället. Under informationssäkerhetsmånaden har vi bland annat haft ett särskilt fokus på information riktad till verksamheter för att stödja deras dataskyddsarbete.

Medvetenhet och kunskap behövs

Medvetenhet och kunskap är viktiga förutsättningar för att göra oss tryggare i det digitala samhället. Det visar ett flertal publicerade undersökningar, däribland IMY:s integritetsskyddsrapport från 2020. MSB, Brottsförebyggande rådet (Brå) och Internetstiftelsen har i undersökningar från 2022 visat att det finns en oro och osäkerhet för hur personuppgifter hanteras i olika tjänster, men i rapporterna framgår också att många enskilda är medvetna om hur de värnar sin personliga integritet. I en kommande rapport* från IMY kan vi dock konstatera att det är relativt vanligt att enskilda avstår från att använda digitala tjänster på grund av osäkerhet för hur deras personuppgifter kommer att användas. Benägenheten att avstå ökar med åldern. Utbildning och informationsinsatser är viktiga instrument för att skapa tryggare internetanvändare.

Lagarbete

Vi måste komma ihåg att informationssäkerhetsarbetet är ett lagarbete. Det spelar ingen roll hur säkra miljöer vi bygger eller hur starka lösenord vi skapar om vi inte förstår att våra egna beteenden är viktiga länkar i den totala säkerhetskedjan. Vad hjälper det att ha supersäkra system om vi lägger lösenorden lättillgängliga? När vi var och en – som enskild individ eller som verksamhet – tar ansvar för vår digitala säkerhet bidrar vi till att stärka hela Sveriges dataskydd samt informations- och cybersäkerhet.

IMY och Tänk säkert

IMY är en viktig länk i den stora samhällskedjan. Myndighetens vision Ett tryggt informationssamhälle – tillsammans värnar vi den personliga integriteten speglar att vi, tillsammans med andra, värnar en trygg miljö för våra personuppgifter. Vår målbild för 2025 är att personlig integritet och dataskydd ska ha ett tydligt fokus på alla nivåer i samhället och omfatta kunskapsstöd och samverkan.

Som informationssäkerhetsansvarig på IMY är jag särskilt stolt över att vi är en aktiv aktör i kampanjen Tänk säkert. Vår medverkan bidrar till att personlig integritet och dataskydd ges ett tydligt fokus på alla nivåer i samhället under hela året.

Ulrika Sundling,
Informationssäkerhetsansvarig

 

* IMY:s kommande rapport om digital integritet presenteras på ett webbinarium den 1 december 2022.

 

Vi deltar i kampanjen Tänk säkert

 

Senast uppdaterad: 21 november 2022
Senast uppdaterad: 21 november 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Informationssäkerhet