meny

Så här begär du en laglighetskontroll

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) granskar det som enskilda inte själva har möjlighet att granska hos brottsbekämpande myndigheter.

Du kan begära att vi granskar hur en brottsbekämpande myndighet behandlar dina personuppgifter. Möjligheten att begära en granskning finns eftersom du inte kan ta del av uppgifter hos myndigheten som omfattas av sekretess. Vi granskar alltså inte uppgifter som du själv kan ta del av. Det kan du i stället lämna in ett klagomål om. 

IMY utgår från din begäran, granskar myndighetens personuppgiftsbehandling och återkommer till dig med ett svar. Du får veta att kontrollen är genomförd, men inte om myndigheten behandlar uppgifter om dig, och inte vilka uppgifter det i så fall är.

IMY granskar om fysiska personer begär det

Vi kan granska hur en viss brottsbekämpande myndighet sköter sin personuppgiftsbehandling. Vi utgår från en begäran som kommer in från en fysisk person och granskar om myndigheten behandlar personuppgifter enligt de lagar och regler som gäller för myndigheten på brottsdatalagens område.

Du måste ange vilken myndighet som du vill att vi ska granska. En laglighetskontroll kan endast avse myndigheter som omfattas av brottsdatalagen. De vanligaste är Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Skatteverket, Kustbevakningen eller Åklagarmyndigheten. Andra myndigheter är de som verkställer straffrättsliga påföljder såsom Kriminalvården (när någon döms till fängelse), Kronofogdemyndigheten (när bötesstraff förvandlas till fängelse), kommunernas socialnämnder (när ungdomar döms till vård inom socialtjänsten) och sjukhus (när någon döms till rättspsykiatrisk tvångsvård). 

Du kan begära kontroll om du tror att något är fel

Du kan begära en kontroll om du tror att en brottsbekämpande myndighet har brister i sin personuppgiftsbehandling. Kanske tror du att de har ett register som du inte ska finnas i, eller misstänker att myndigheten har ett register som de inte borde ha.
Det här måste du tänka på:

  • Du kan bara begära en kontroll för dig själv, aldrig för någon annan.
  • Du måste först vända dig till den myndighet som du vill att vi ska granska och själv begära information om hur den myndigheten behandlar dina personuppgifter (så kallat registerutdrag). Det är först när den information som lämnas till dig är begränsad på grund av sekretess som det kan bli aktuellt att begära en laglighetskontroll.
  • Du måste ha goda skäl för att vi ska göra en granskning. Det kan till exempel vara att du har anledning att misstänka att en uppgift om dig i ett visst ärende är felaktig eller att du har anledning att tro att uppgifter om dig i ett visst register inte hanteras enligt lag.

Om ditt ärende gäller Säkerhetspolisen, vänd dig till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

IMY utför laglighetskontroller av alla brottsbekämpande myndigheter utom Säkerhetspolisen. Om du vill att deras personuppgiftsbehandling ska granskas, vänd dig till Säkerhets- och integritetsskyddnämnden.

Säkerhets- och integritetsskyddnämnden

Så här går det till att begära kontroll

1. Förbered dig

Innan du kan begära kontroll hos oss ska du först vända dig till den brottsbekämpande myndigheten och begära besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas, ett så kallat registerutdrag.

Blankett Laglighetskontroll2. Fyll i och skicka in blanketten

Spara ner filen och öppna den i Adobe Reader och fyll sedan i blanketten med hjälp av de interaktiva fälten. Skicka in den till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm. Var noga med att beskriva varför du vill att vi ska granska och vad du vill att vi ska granska. Ju tydligare du kan beskriva ditt ärende, desto lättare blir det för oss, och granskningen går fortare och smidigare.

Blankett: Begäran om laglighetskontroll

3. Vi behandlar ditt ärende

IMY behandlar alla ärenden i tur och ordning. Det kan ta olika lång tid beroende på hur omfattade din begäran är.

Om din ansökan inte innehåller alla uppgifter vi behöver kommer vi att begära att du kompletterar den.

Vi kan vägra att utföra kontrollen om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. Det är exempelvis när begäran upprepas för ofta. Men även om begäran är orimligt omfattande eller begäran är för oprecis så att vi skulle behöva utföra oproportionerligt mycket arbete. Om vi vägrar att utföra kontrollen kommer du att få ett skriftligt beslut om detta som kan överklagas.

De här svaren kan du förvänta dig

När vi är klara med vår granskning får du ett beslut från oss. Du kommer skriftligen att få information om att kontrollen är genomförd. Du kommer inte att få veta om vi har hittat uppgifter om dig, och vilka de uppgifterna i så fall är.