meny

Gränsöverskridande personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling med anknytning till flera EU-länder

Företag har ofta verksamhet i flera länder och personuppgifter stannar inte alltid i ett land. En personuppgiftsbehandling som har anknytning till mer än ett land inom EU kallas för en gränsöverskridande personuppgiftsbehandling.

Om ni som personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter i flera länder inom EU behöver ni veta vilken tillsynsmyndighet ni ska ha kontakt med. Som utgångspunkt ska ni nämligen bara behöva vända er till en tillsynsmyndighet, er så kallade ansvariga tillsynsmyndighet, exempelvis om ni ska anmäla en personuppgiftsincident som har anknytning till flera länder inom EU.

Som registrerad ska du alltid kunna välja vilket lands tillsynsmyndighet du vill vända dig till, exempelvis om du vill klaga på hur en personuppgiftsansvarig har behandlat dina personuppgifter. Den tillsynsmyndighet du vänder dig till kommer att bli din kontaktpunkt i  ärendet.

Det tar troligen längre tid att handlägga gränsöverskridande ärenden

En personuppgiftsbehandling som har anknytning till flera länder inom EU ska granskas gemensamt av de tillsynsmyndigheter som berörs av den. Eftersom alla länders tillsynsmyndigheter måste få tid att bedöma ärendet kan det ta längre tid att behandla ärenden som handläggs gemensamt av flera länders tillsynsmyndigheter. IMY, eller den tillsynsmyndighet ni vänt er till om ni inte vänt er till oss, kommer att informera er om ifall ärendet handläggs gemensamt av flera länders tillsynsmyndigheter och om hur handläggningen av ärendet går. Om de inblandade tillsynsmyndigheterna inte kommer överens i ett ärende kan de i vissa fall vända sig till EU:s dataskyddsstyrelse för att få hjälp att avgöra ärendet.

Mer information

Riktlinjer om ansvarig tillsynsmyndighet
EDPB:s riktlinjer om fastställande av ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden (WP 244)

Derogations of Article 49
EDPB:s riktlinjer om överföring till tredje land.

Rättsinformation

Artikel 56-66
Skäl 124–138