meny

Tillsynsmyndigheterna i EU samarbetar

Tillsynsmyndigheterna inom EU samarbetar, till exempel när vi hanterar klagomål, granskar personuppgiftsbehandling och gör inspektioner. Om IMY vill granska en personuppgiftsbehandling som utförs inom flera länder inom EU måste vi göra det tillsammans med de andra ländernas tillsynsmyndigheter.

Granskningen av en gränsöverskridande personuppgiftsbehandling leds alltid av ett lands tillsynsmyndighet, den så kallade ansvariga tillsynsmyndigheten, som har kontakt med övriga länders tillsynsmyndigheter. För att de olika ländernas tillsynsmyndigheter ska kunna dela information med varandra på ett effektivt sätt finns ett särskilt it-system för samarbetet.

Ett ärende kan komma att handläggas av en annan tillsynsmyndighet än den ansvariga om frågan i ärendet endast rör verksamhet eller registrerade i en viss medlemsstat. I dessa så kallade lokala ärenden är det upp till den ansvariga tillsynsmyndigheten att avgöra om de vill handlägga ärendet själva eller om de vill överlåta det till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där verksamheten som ärendet rör finns. Du kommer alltid att få information om vilken tillsynsmyndighet som leder handläggningen av ditt ärende.