meny

Dataskyddslagen

Även om en EU-förordning innebär att reglerna kommer att gälla som lag direkt i alla EU:s medlemsländer lämnar dataskyddsförordningen utrymme för medlemsländerna att stifta nationella kompletterande lagar inom vissa av dataskyddsförordningens områden. I Sverige heter den nationella regleringen SFS 2018:218 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (även benämnd dataskyddslagen i dagligt tal). Dataskyddslagen är subsidiär i förhållande till avvikande bestämmelser i annan lag eller förordning som reglerar behandling av personuppgifter. Detta innebär att lagens bestämmelser inte ska tillämpas om det finns avvikande bestämmelser i andra lagar. Det finns en stor mängd sådana bestämmelser i sektorsspecifika författningar som främst reglerar hur olika myndigheter får behandla personuppgifter. En sådan lag eller förordning har då företräde endast om den är förenlig med dataskyddsförordningen och avser en fråga som enligt dataskyddsförordningen får särregleras eller specificeras genom nationell rätt.

Dataskyddslagen
SFS 2018:218 – Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen kompletteras också av bestämmelser i SFS 2018:219 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, som bland annat pekar ut Integritetsskyddsmyndigheten som tillsynsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall andra än myndigheter får behandla personuppgifter som rör lagöverträdelser, samt i enskilda fall besluta att andra än myndigheter får behandla sådana personuppgifter.

SFS 2018:219 – Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Dataskyddslagen finns sedan september 2020  tillgänglig i engelsk översättning på regeringens webbplats.
Dataskyddslagen i engelsk översättning