meny

Danska biträdesavtal kan användas i Sverige

De standardavtalsklausuler som den danska dataskyddsmyndigheten har tagit fram kan användas av verksamheter i Sverige. Standardavtalsklausulerna har prövats av den Europeiska dataskyddsstyrelsen som också har yttrat sig över dem.

Att ta fram och teckna biträdesavtal kan vara komplicerat och resurskrävande. Eftersom det saknas en svensk motsvarighet till de danska standardklausuler som EDPB prövat vill Integritetsskyddsmyndigheten förtydliga att det går att använda de danska klausulerna även i Sverige. Verksamheter som vill använda dem bör dock vara särskilt uppmärksamma på att klausulerna inte får ändras.

Verksamheterna väljer själva ifall de vill använda sig av klausulerna eller teckna egna biträdesavtal. Som tidigare ansvarar verksamheterna både för att säkerställa att avtalen återspeglar de faktiska förhållandena mellan avtalsparterna och för att instruktioner till biträden och underbiträden är korrekta.

Även då de danska klausulerna används har Integritetsskyddsmyndigheten möjlighet att granska och utöva tillsyn. De danska klausulerna finns på danska och engelska och nås på Datatilsynets webbplats.