Hoppa till innehåll på sidan

IMY yttrar sig över förslag till ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

Publicerad: 24 april 2023
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) yttrar sig nu över det förslag som presenterats för att ta fram statistik över hushållens tillgångar och skulder i syfte att ge en fullgod bild av hushållens finansiella ställning.

En utredning har på uppdrag av regeringen analyserat hur individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder kan tas fram för att ge en fullgod bild av hushållens finansiella ställning utan att den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter åsidosätts.

IMY yttrar sig nu över förslaget och anser att utredningen ger en tillfredställande presentation av behoven och riskerna med den aktuella behandlingen av personuppgifter.

– Vi anser dock att en förutsättning för att framtagandet av den aktuella statistiken ska vara tillåten är att behandlingen av personuppgifter endast sker i syfte att göra analyser på gruppnivå för att på så sätt minimera risken för att personuppgifter i ett senare skede skulle kunna användas för att vidta åtgärder avseende enskilda, säger Ulrika Harnesk som är jurist på IMY.

I sitt yttrande lämnar myndigheten därför synpunkter om att det i det vidare lagstiftningsarbetet bör övervägas om det endast ska vara möjligt för SCB, som är tänkt att vara ansvarig för hanteringen av statistiken, att lämna ut data i en form som inte går att koppla till enskilda individer. Det bör även övervägas om det ska vara straffbart för mottagare av sådana data att återidentifiera individer.

IMY poängterar också att förslaget innebär ett betydande intrång i de registrerades personliga integritet. Behovet av det föreslagna statistikområdet måste därför även det vara mycket stort. IMY kan dock inte bedöma om behovet på samhällsnivå är så stort att det överväger integritetsintrånget och om behandlingen således kan anses proportionerlig.

– Därför är det angeläget att lagstiftaren gör en noggrann slutlig proportionalitetsbedömning innan det avgörs om förslaget ska genomföras, säger Ulrika Harnesk.

För mer information kontakta

Jurist Ulrika Harnesk, telefon 08-657 61 22
Presstjänst, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 11 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 11 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd